Persontilpasset tarmscreening

Tarmscreening reduserer forekomst og dødelighet av kreft. Samtidig får mange personer unødvendige undersøkelser fordi de ikke har kreft eller forstadier til kreft. Screeningprogrammer praktiserer «one-size-fits-all» tilnærming der den eneste brukte risikofaktoren er alder. Dette prosjektet undersøker om informasjon om livsstil kan brukes til å persontilpasse tarmscreening til deltagernes risikoprofil.
Sist oppdatert: 20.05.2021

Bakgrunn

Utvikling av tykk- og endetarmskreft kan påvirkes av livsstil. Ved røyking, høyt alkoholinntak, fysisk inaktivitet, overvekt og usunt kosthold ser vi at risikoen for å få denne typen kreft øker. Tarmscreening reduserer forekomst og dødelighet av tarmkreft. Samtidig vil screening føre til at mange personer får unødvendige undersøkelser fordi de ikke har kreft eller forstadier til kreft.
En mye brukt screeningtest er en test for blod i avføring som gjentas med to års mellomrom. De som får påvist blod i avføring, blir invitert til en koloskopiundersøkelse av ende- og tykktarmen, som kan avdekke kreft eller forstadier til sykdommen.

Persontilpasset tarmscreening som tar til hensyn deltakerens risikoprofil, inklusiv livsstil, vil kunne redusere antall unødvendige undersøkelser og gi et mer effektivt tarmscreeningprogram. Dette kan være sjeldnere tester hos de med lav risiko, men tettere oppfølging og riktig test for de med høy risiko. I tillegg kan en persontilpasset screeningundersøkelse brukes til å forbedre livsstilen blant deltakerne og derved redusere risikoen for tarmkreft og andre livsstilsrelaterte sykdommer.

Formål 

I dette forskningsprosjektet ønsker vi å legge til rette for et bedre tarmscreeningprogram som er tilpasset deltakerens risikoprofil. Vi ønsker også å forbedre livsstilen blant deltakerne. Dette skal undersøkes og utvikles i fem delprosjekter:

    1. Sammenheng mellom livsstilsfaktorer og oppdagelse av tarmkreft eller forstadier i tredje og fjerde screeningrunde med test for blod i avføringen.
    2. Sammenhengen mellom livsstil og typen av forstadier til kreft i tarmen.
    3. Sammen med Avdeling for ernæringsforskning, Universitetet i Oslo utvikler vi et elektronisk spørreskjema for effektiv kartlegging av screeningdeltagernes livsstil.
    4. Validiteten av det elektroniske spørreskjema om livsstil testes.
    5. Effekten av endringer i livsstil på tilbakefall av forstadier til tarmkreft i to store amerikanske studier, i samarbeid med Harvard University i Boston. 

Publiksjoner

Knudsen MDBotteri EHolme ØHjartåker ASong MThiis-Evensen ENorvard ERSchult ALRandel KRHoff GBerstad P (2020)
Association between lifestyle and site-specific advanced colorectal lesions in screening with faecal immunochemical test and sigmoidoscopy
Dig Liver Dis, 53 (3), 353-359
DOI 10.1016/j.dld.2020.11.021PubMed 33309513