Forekomst av humant papillomavirus (HPV) blant befolkningen

Prosjektets formål var å kartlegge omfanget av HPV blant den kvinnelige befolkningen i Norge og i Skandinavia før den første godkjente HPV-vaksinen ble tilgjengelig på markedet i 2006, og 5 år etter introduksjon av vaksinen.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

Den første godkjente HPV-vaksinen som beskytter mot høyrisiko typene HPV 16 og HPV 18 som er kjent for å forårsake livmorhalskreft, og også HPV 6 og HPV 11 som forårsaker kjønnsvorter, ble godkjent til bruk i 2006.

Denne studien har gitt viktig informasjon om alle de 40 HPV typene som smitter livmorhalsslimhinnen. Undersøkelsen ble gjennomført i befolkningen før HPV-vaksinen ble tilgjengelig, og gir mulighet til å oppdage eventuelle endringer innen forekomsten av HPV etter introduksjon av HPV-vaksinen.

Prosjektet var del av et skandinavisk samarbeid, med fokus på kartlegging av HPV typer i Skandinavia. Det biologiske materialet består av overskuddsmateriale fra celleprøver som ble tatt i forbindelse med livmorhalsprogrammet, og dette har blitt samlet fra 6000 norske kvinner. Kvinnene som er inkludert i studien har alle sammen både mottatt informasjon om studien og blitt informert om muligheten til å reservere seg.

Resultater

I 2006-2007 ble undersøkelsen gjennomført i Norge, Island, Danmark og Sverige. Vi oppdaget en meget høy forekomst, 25,7% av HPV blant kvinner i alderen 18 til 50 år i Norge i tidsperioden før HPV vaksinering. Aller høyest var forekomsten av HPV i aldersgruppen 18-23 år, der i overkant av halvparten av kvinnene var positive for HPV, 57%. Også blant kvinner i alderen 24-26 år var HPV positivitetsraten svært høy 47,1%. Generelt sett gikk forekomsten av HPV ned med økende alder, med en forekomst på 12,6% for kvinner i alderen 40-50 år. HPV 16 var den HPV typen som var forbundet med høyest risiko for høygradig cytologi, hvorav 11,2% hadde høygradige celleforandringer.

I 2012 gjennomførte vi undersøkelsen på nytt i Norge, Sverige og Danmark. Blant 18-26 år gamle kvinner var andel av HPV positive høyest i Norge. Sammenliknet med 2006, gikk andelen av HPV6,11,16 og18 positive ned med 4% i Norge. For norske kvinner mellom 27-50 år fant vi ingen endring i samme periode. Resultatene er også slått sammen med tilsvarende data fra Sverige og Danmark for å beskrive forekomsten av HPV typene i Skandinavia. Totalforekomst av HPV i Skandinavia gikk noe ned fra 36.5% i 2006-2008 til 34.5% i 2012-2013. Nedgangen var mest markant og statistisk signifikant for kvinner mellom 18-26 år (fra 54,4% til 48,1%).

Til deg som deltok i studien

Takk for ditt bidrag!

Dine prøvesvar kobles mot data fra Kreftregisteret, mot Nasjonalt vaksineregister og mot en spørreskjemaundersøkelse om kvinners livsstil og helse (som beskrevet i informasjonsbrevet). Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent å forlenge studieperioden til 31.12.2030. De innsamlede prøvene skal nå også benyttes til å teste nye metoder som kan anvendes i oppfølgingen av HPV-positive i screening. Du kan lese mer om dette prosjektet her.

 

I tillegg brukes data fra studien til å undersøke muligheter for mer persontilpasset screening mot livmorhalskreft (se her).

Dersom du ikke ønsker å delta i forskningen vår kan du registrere deg i Register for Biologisk Forskningsreservasjon

Ønsker du ytterligere informasjon kan du kontakte prosjektleder Mari Nygård .

Publikasjoner

Dillner J, Nygård M, Munk C, Hortlund M, Hansen BT, Lagheden C, Liaw KL, Kjaer SK (2018)
Decline of HPV infections in Scandinavian cervical screening populations after introduction of HPV vaccination programs
Vaccine, 36 (26), 3820-3829
DOI 10.1016/j.vaccine.2018.05.019, PubMed 29778519

Nygård M, Hansen BT, Kjaer SK, Hortlund M, Tryggvadóttir L, Munk C, Lagheden C, Sigurdardottir LG, Campbell S, Liaw KL, Dillner J (2020)
Human papillomavirus genotype-specific risks for cervical intraepithelial lesions
Hum Vaccin Immunother
DOI 10.1080/21645515.2020.1814097, PubMed 32990181