ImmigrantScreen

Dette prosjektet skal måle effekten av invitasjon og informasjon til bryst- og tarmkreftscreening på antatt morsmål, samt undersøke årsaker til at innvandrere deltar eller ikke deltar i organiserte screeningprogrammer for bryst- og tarmkreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn og hensikt

I Norge inviteres alle kvinner mellom 50 og 69 år hvert annet år til Mammografiprogrammet, som er det offentlige screeningprogrammet for brystkreft. Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft - Tarmscreeningprogrammet - rulles ut i 2022/2023. Her skal alle kvinner og menn få invitasjon til å delta i løpet av det året de fyller 55 år. 

Bryst- og tarmkreftscreening har til hensikt å oppdage kreft eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes. Studier fra Norge og andre land har vist at innvandrere i mindre grad deltar i kreftscreening enn ikke-innvandrere. Årsakene er trolig sammensatte, og kan knyttes til blant annet sosioøkonomiske faktorer, kommunikasjonsutfordringer og ulike pre- og postmigratoriske faktorer.   

Kreftregisteret har derfor startet ImmigrantScreen som et samarbeidsprosjekt mellom Mammografiprogrammet og Tarmscreeningprogrammet. Hensikten er å undersøke om det å informere om og invitere til brystkreft- og tarmscreening på antatt morsmål, i tillegg til på norsk, kan påvirke oppmøtet blant innvandrere. Prosjektet vil også undersøke hvilke faktorer som kan påvirke innvandrerkvinner og -menns avgjørelse om å delta i Tarmscreeningprogrammet. Lignende studier er allerede gjennomført i et doktorgradsarbeid fra Mammografiprogrammet.

Planlagte delstudier og status

Studie 1: En randomisert kontrollert studie skal undersøke om det å få invitasjon på eget morsmål, i tillegg til på norsk, kan påvirke deltagelsen i Mammografiprogrammet blant innvandrerkvinner.

I analysene sammenlignes oppmøtet blant de som har fått brev på både antatt morsmål og norsk med oppmøtet blant de som kun har fått brev på norsk.

Status: Rekruttering er avsluttet. Se listen over publikasjoner nedesrt på siden for resultatene.

 

Studie 2: En kvalitativ studie som skal kartlegge faktorer som kan påvirke deltagelse i tarmscreening blant innvandrere født i Polen og Pakistan.

Status: Pågår. Studien om innvandrere født i Polen er publisert: link til publikasjon. Studien om innvandrere født i Pakistan pågår.

 

Studie 3: En randomisert kontrollert studie som skal undersøke om muntlig informasjon om tarmscreening på antatt morsmål vil øke deltagelsen i Tarmscreeningprogrammet.

Status: Ikke startet. Nødvendige godkjenninger er innhentet.

Datagrunnlag

Studie 1: Studien benyttet opplysninger fra Kreftregisterets databaser, i henhold til kreftregisterforskriften. Opplysninger om fødeland og om invitasjon og oppmøte til Mammografiprogrammet ble brukt. Studiepopulasjonen var kvinner i alderen 50-69 år som ble invitert til deltakelse i Mammografiprogrammet, og som var registrert med fødeland Algerie, Egypt, Fillipinene, Irak, Libanon, Marokko, Pakistan, Palestina, Polen, Somalia, Sudan, Syria og Tunisia.

Prosjektet benytter kun data fra kvinner som ikke har reservert seg mot at opplysninger fra deres screeningundersøkelser lagres i Kreftregisteret. Det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som publiseres.

 

Studie 2: Tematisk analyse utføres av kvalitative intervjuer med innvandrere i aldersgruppen 50 til 60 år født i Polen og Pakistan. Intervjuene er semi-strukturerte og utføres på polsk, urdu eller norsk.

 

Studie 3: Informasjon om datagrunnlaget i studie 3 vil komme nærmere studiestart.

Organisering

Kreftregisteret er dataansvarlig for prosjektet, og forskningsansvarlig institusjon. Vi har ansvar for å innhente nødvendige godkjenninger, samle inn data, analysere datamaterialet og å publisere resultater. 

 

Thy JE, Bhargava S, Larsen M, Akslen LA, Hofvind S. Early screening outcomes among non-immigrants and immigrants targeted by BreastScreen Norway, 2010-2019. Scand J Public Health. 2023 May;51(3):403-411. doi: 10.1177/14034948221078701. Epub 2022 Mar 31. PMID: 35361004; PMCID: PMC10251461.

Bhargava S, Czapka E, Hofvind S, Kristiansen M, Diaz E, Berstad P. Polish immigrants' access to colorectal cancer screening in Norway - a qualitative study. BMC Health Serv Res. 2022 Nov 10;22(1):1332. doi: 10.1186/s12913-022-08719-3. PMID: 36352442; PMCID: PMC9646271.

Hofvind S, Iqbal N, Thy JE, Mangerud G, Bhargava S, Zackrisson S, Berstad P. Effect of invitation letter in language of origin on screening attendance: randomised controlled trial in BreastScreen Norway. (in press).