ImmigrantScreen

Dette prosjektet skal måle effekt av å sende invitasjoner til bryst- og tarmkreftscreening på antatt morsmål, samt undersøke årsaker til at innvandrere deltar eller ikke deltar i organisert screening for tarmkreft.
Sist oppdatert: 07.01.2022

Bakgrunn og hensikt

I Norge inviteres alle kvinner mellom 50 og 69 år hvert annet år til Mammografiprogrammet, som er det offentlige screeningprogrammet for brystkreft. Et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft - Tarmscreeningprogrammet - har planlagt oppstart høsten 2021. Her skal alle kvinner og menn få invitasjon til å delta i løpet av det året de fyller 55 år. 

Bryst- og tarmkreftscreening har til hensikt å oppdage kreft eller forstadier til kreft før sykdommen har spredt seg. Da har behandlingen bedre forutsetninger for å lykkes. Studier fra Norge og andre land har vist at innvandrere i mindre grad deltar i kreftscreening enn ikke-innvandrere. Årsakene er trolig sammensatte, og kan knyttes til blant annet sosioøkonomiske faktorer, kommunikasjonsutfordringer og ulike pre- og postmigratoriske faktorer.   

Kreftregisteret har derfor startet ImmigrantScreen som et samarbeidsprosjekt mellom Mammografiprogrammet og Tarmscreeningprogrammet. Hensikten er å undersøke om det å sende invitasjon til brystkreft- og tarmscreening på antatt morsmål, i tillegg til på norsk, kan påvirke oppmøtet blant innvandrere. Prosjektet vil også undersøke hvilke faktorer som kan påvirke innvandrerkvinner og -menns avgjørelse om å delta i Tarmscreeningprogrammet. Lignende studier er allerede gjennomført i et doktorgradsarbeid fra Mammografiprogrammet.

Planlagte delstudier og status

Studie 1: En randomisert kontrollert studie som skal undersøke om det å få invitasjon på eget morsmål, i tillegg til på norsk, kan påvirke deltagelsen i Mammografiprogrammet blant innvandrerkvinner. 

I analysene skal oppmøtet blant de som har fått brev på både antatt morsmål og norsk sammenlignes med oppmøtet blant de som kun har fått brev på norsk.

Status: Pågår. Vi har innhentet nødvendige godkjenninger, og tilrettelagt IT-systemene i Mammografiprogrammet for å kunne sende ut invitasjoner på flere språk. Vi gjennomførte to pilotstudier i perioden desember 2020 – mars 2021. I april 2021 startet studien og datainnsamlingen ved at vi sendte ut de første invitasjonene gjennom Mammografiprogrammet.

Studie 2: En kvalitativ studie som skal kartlegge faktorer som kan påvirke deltagelse i tarmscreening blant innvandrere født i Polen og Pakistan. 

Status: Pågår. Vi har innhentet nødvendige godkjenninger, rekruttert studiedeltakere og gjennomført intervjuer av innvandrere født i Polen, samt startet arbeidet med innledende analyser. Vi planlegger å intervjue innvandrere født i Pakistan våren 2023.

Studie 3: En randomisert kontrollert studie som skal undersøke om invitasjonsbrev på antatt morsmål, i tillegg til norsk, vil øke deltagelsen i Tarmscreeningprogrammet sammenlignet med invitasjon kun på norsk. Status: Ikke startet. Nødvendige godkjenninger er innhentet. 

Datagrunnlag

Studie 1: Studien vil benytte opplysninger fra Kreftregisterets databaser, i henhold til kreftregisterforskriften. Vi vil bruke opplysninger om fødeland og om invitasjon og oppmøte til Mammografiprogrammet. Studiepopulasjonen er kvinner i alderen 50-69 år som inviteres til deltakelse  i Mammografiprogrammet, og som er registrert med fødeland Algerie, Egypt, Fillipinene, Irak, Libanon, Marokko, Pakistan, Palestina, Polen, Somalia, Sudan, Syria og Tunisia.

Prosjektet vil kun benytte data fra kvinner som ikke har reservert seg mot at opplysninger fra deres screeningundersøkelser lagres i Kreftregisteret. Det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som publiseres.

Studie 2: Tematisk analyse utføres av kvalitative intervjuer med innvandrere i aldersgruppen 50 til 60 år født i Polen og Pakistan. Intervjuene er semi-strukturerte og utføres på polsk, urdu eller norsk. Vi har per 07.01.22. gjennomført intervjuer med ti personer født i Polen, med variasjon i blant annet utdanningsstatus, yrkesstatus, ferdigheter i norsk språk og bosted og botid i Norge.

Studie 3: Informasjon om datagrunnlaget i studie 3 vil komme nærmere studiestart.

Organisering

Kreftregisteret er dataansvarlig for prosjektet, og forskningsansvarlig institusjon. Vi har ansvar for å innhente nødvendige godkjenninger, samle inn data, analysere datamaterialet og å publisere resultater.