Stressmestring etter brystkreft (SEB)

I forskningsprosjektet Stressmestring etter brystkreft (SEB) tester vi et digitalt helseverktøy for mestring av stress for kvinner som har hatt brystkreft eller forstadier til brystkreft.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. I Norge fikk 3726 kvinner brystkreft i 2019. I møte med en alvorlig diagnose som kreft, vil mange kunne oppleve økt stressfølelse.

Vi vet at ulike stressmestringsstrategier kan forebygge problemer relatert til bekymring, usikkerhet og vonde tanker og følelser.

Vi har fremdeles for lite informasjon om hvilken strategi som fungerer best for hver enkelt. I dette prosjektet tester vi derfor bruk av to ulike stressmestrings­programmer via appen StressProffen.

Begge programmene er utviklet av eksperter innen de relevante fagområdene, og er basert på forskningsbaserte metoder som har vist seg å være effektive når de har blitt brukt i for eksempel gruppeterapi.

Hensikt

Dette forskningsprosjektet har to overordnede mål:

 • Å sammenligne nivået av helserelatert livskvalitet hos norske brystkreftpasienter med den øvrige befolkningen.
 • Å teste effekten av to digitale intervensjoner på helserelatert livskvalitet hos brystkreftpasienter, med mulighet for storskala implementering. 

Målsettingene adresseres gjennom en kasus-kontrollstudie, samt oppfølging av deltakerne over tid, og en trearmet randomisert kontrollert intervensjonsstudie.

Helserelatert livskvalitet over tid

I kasus-kontrollstudien er formålet å sammenligne nivået av helserelatert livskvalitet hos norske brystkreftpasienter med den øvrige befolkningen. I tillegg vil vi følge deltakerne over tid.

Kasus er pasienter diagnostisert med brystkreft eller forstadier til brystkreft i perioden 2020–2022. Kontrollene hentes fra den øvrige befolkningen og er alders- og regionmatchet med kasus.

For kasus vil vi foreta innsamling av spørreskjema ved baseline, samt etter ett og tre år fra diagnosetidspunkt. For kontroller vil innsamling av spørreskjema følge samme tidslinje som for kasus.

Dette gir oss muligheten til å sammenligne helserelatert livskvalitet hos disse kvinnene over tid. I denne delstudien samler vi inn data via befolkningsundersøkelsen om helse og livskvalitet i regi av Kreftregisteret. 

Randomisert kontrollert intervensjonsstudie 

Deltakerne i den randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien er kvinner i aldersgruppen 20–69 år som har fått diagnosen brystkreft eller forstadier til brystkreft i perioden 2020–2022.

Inklusjon i studien avhenger også av tumorkarakteristika, inklusiv reseptorstatus, samt deltakelse i befolkningsundersøkelsen om helse og livskvalitet ved baseline. Deltakere til denne delstudien hentes fra studien om helserelatert livskvalitet.

I den randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien blir deltakerne tilfeldig delt inn i tre grupper. Deltakerne i to av gruppene får tilgang til en app med noe ulikt innhold. Deltakere i den tredje gruppen, kontrollgruppen, vil få tilbud om bruk av appen etter at deres deltagelse i studien er ferdig.

Formålet med denne delstudien er å sammenligne de to gruppene av deltakere som får intervensjonen med deltakerne i kontrollgruppen. 

Deltakere i den randomiserte kontrollerte intervensjonsstudien vil bli bedt om å besvare spørreskjema om livskvalitet ved baseline, samt etter ett, to og tre år fra diagnosetidspunkt. 

Organisering

Dette er et forskningsprosjekt i regi av Kreftregisteret i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus, Norges idrettshøgskole og Høgskulen på Vestlandet.

Kreftregisteret mottar informasjon om krefttilfeller fra behandlende sykehus og administrerer den daglige driften av studien.

Oslo universitetssykehus, ved Avdeling for Digital Helseforskning, har utviklet og drifter det app-baserte programmet StressProffen. I dette forskningsprosjektet har vi videreutviklet det eksisterende programmet ved hjelp av eksperter fra Høgskulen på Vestlandet og Norges Idrettshøgskole.

Ved spørsmål om dette forskningsprosjektet, ta kontakt med prostdoc Karianne Svendsen kasv@kreftregisteret.no.

Prosjektgruppe

 • Giske Ursin, Ine Marie Larsson, Ylva Gjelsvik, Tanja Nygård, Ingunn Aune, Tor Åge Myklebust, Jan Nygård, Kjersti Østby og Emil Lahlum ved Kreftregisteret. 
 • Elin Børøsund, Lise Solberg Nes, Christine Rygg, Kristin V. Reinertsen, Bjørn Naume, Cecilie E. Kiserud og Ellen Schlichting ved Oslo universitetssykehus.
 • Anders Meland ved Norges idrettshøgskole.
 • Hege Randi Eriksen ved Høgskulen på Vestlandet.
 • Helle Skjerven ved Vestre Viken og Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft.
 • Ingvil Mjaaland ved Stavanger universitetssykehus.
 • Barbara Wasson ved Universitet i Bergen.
 • Torkil Berge ved Diakonhjemmet sykehus.
 • Trudie Chalder ved Kings College, London, Storbritannia.
 • Linda E. Carlson ved University of Calgary, Alberta, Canada.
 • Michael H. Antoni ved University of Miami, Florida, USA.
 • Birthe Helene Moen ved Brystkreftforeningen.

Offentliggjøring av resultater

En fullstendig beskrivelse av studien er fagfellevurdert og publisert her: https://doi.org/10.2196/47195

Status per oktober 2023

De første invitasjonene til befolkningsundersøkelse om helse og livskvalitet ble sendt ut i september 2020. Invitasjon til deltakelse i befolkningsundersøkelsen gikk da ut til blant annet kvinner som har fått diagnosen brystkreft eller forstadier til brystkreft i 2020. Den siste studiedeltageren ble inkludert i mai 2023. Alle deltagerne følges opp videre med årlige, digitale spørreskjemaer.