Kostnader og behandling for pasienter med lungekreft

Ved hjelp av data sammensatt fra flere norske registre vil denne studien undersøke helsetjenestekostnader og behandlingsmønstre hos pasienter med lokal avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft
Sist oppdatert:

Bakgrunn

Behandling med EGFR-TKI (tyrosinkinase hemmere) av pasienter med en spesifikk variant av ikke-småcellet lungekreft ble godkjent i Norge i 2009. Vi ønsker nå å vite mer om kostnader og ressursbruk forbundet med denne behandlingen.  

Dette prosjektet har som formål å beskrive behandlingsmønstre av pasienter med lokal avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft, samt undersøke bruk av helsetjenester og helseøkonomiske kostnader.

Prosjektet er senere utvidet til også inkludere pasienter diagnostisert med lokalisert lungekreft.

Datagrunnlag 

Prosjektet er basert på data fra norske helseregistre. Alle pasienter registrert i Kreftregisteret med diagnosen lokal avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft i Norge fra 2010 til 2017 vil inkluderes.   

Det vil også innhentes opplysninger om disse pasientene fra Reseptregisteret, Norsk Pasientregister og Dødsårsaksregisteret. Fra disse registrene får vi data som omhandler blant annet diagnose, behandling og legemiddelforbruk. Data innhentes for både pasienter som har mottatt behandling med EGFR-TKI og pasienter som ikke er behandlet med EGFR-TKI.

Ved å koble disse dataene vil vi kunne undersøke bruk av helsetjenester og helseøkonomiske kostnader knyttet til behandling med EGFR-TKI.