Kan kunstig intelligens gi mer presis og effektiv screening for brystkreft?

Dette prosjektet skal undersøke om kunstig intelligens kan hjelpe røntgenlegene i Mammografiprogrammet til å bli enda mer presise og effektive i sin leting etter brystkreft hos kvinner.
Sist oppdatert: 31.12.2021

Bakgrunn og hensikt

Mammografiprogrammet er et offentlig tilbud til kvinner i alderen 50 til 69 år om mammografi hvert annet år. Hensikten er å oppdage brystkreft i et tidlig stadium, for at færre kvinner skal dø av sykdommen.

De aller fleste som møter i Mammografiprogrammet, har helt normale mammografibilder uten tegn til brystkreft. Røntgenlegene som jobber i Mammografiprogrammet bruker dermed mye tid på å granske mammografibilder av kvinner med normale funn, det vil si der det ikke vises tegn til brystkreft.

Dette prosjektet skal undersøke om kunstig intelligens kan brukes som støtte i tydingen av screeningmammogrammer slik at røntgenlegene raskere og lettere kan finne de rette brystkrefttilfellene.

Det langsiktige målet er å øke kvaliteten i Mammografiprogrammet ved å få mer presis og effektiv screening, diagnostikk og behandling av den enkelte kvinne.

Planlagt gjennomføring

Maskinlæringssystemet som skal testes, Transpara, er utviklet av det nederlandske selskapet ScreenPoint Medical B.V., og er FDA godkjent. Systemet skal testes gjennom en retrospektiv kohortstudie, der målet er å sammenligne ytelsen til dette maskinlæringssystemet med enkelttyding utført av røntgenleger i Mammografiprogrammet.

Studien gjennomføres ved at maskinlæringssystemet tyder mammografibilder (bildedata), og gir hvert bilde en tydescore som indikerer grad av mistanke om brystkreft, tilsvarende det røntgenlegene vanligvis gjør i Mammografiprogrammet. Deretter skal tydescore fra maskinlæringssystemet sammenlignes med røntgenlegenes tydescore, for å finne ut om maskinlæringssystemet oppdager de samme brystkrefttilfellene som røntgenlegene og om systemet oppdager svulster som røntgenlegene ikke har sett.

Senere, dersom analysene på de retrospektive dataene viser at maskinlæringssystemet yter like godt eller bedre enn røntgenlegene, planlegger Kreftregisteret å gjennomføre en oppfølgende randomisert kontrollert studie for videre kartlegging av fordeler og ulemper ved bruk av maskinlæring. Vi vil beskrive den randomiserte kontrollerte studien når det nærmer seg oppstart.

Datagrunnlag

Prosjektet vil benytte data fra screeningundersøkelser som allerede er gjennomført i Mammografiprogrammet, bestående av bildedata og informasjon om røntgenlegenes vurderinger, inkludert eventuelle positive og negative funn fra screeningundersøkelsene (screeningopplysninger).

Studiepopulasjonen er kvinner som har blitt screenet med digital mammografi ved brystsentre i Østfold, Agder, Trøndelag og Møre og Romsdal i Mammografiprogrammet fra 2008 og senere. Prosjektet vil kun benytte data fra screeningdeltakere som ikke har reservert seg mot at opplysninger fra deres screeningundersøkelse lagres i Kreftregisteret, i henhold til kreftregisterforskriften.

Den retrospektive delen er en registerbasert studie, der screeningdeltakerne ikke vil bli kontaktet angående prosjektet. Det vil være umulig å gjenkjenne enkeltpersoner i resultater som publiseres.

Organisering

Kreftregisteret er dataansvarlig for prosjektet, og forskningsansvarlig institusjon. Vi er ansvarlige for å innhente nødvendige godkjenninger, innsamling av data, bruk og testing av maskinlæringssystemet, samt å analysere datamaterialet.

ScreenPoint Medical er selskapet som har utviklet maskinlæringssystemet som skal testes, Transpara. De vil bistå med installasjon av Transpara, samt opplæring i bruk av systemet.

Brystsentrene i Østfold, Agder, Trøndelag og Møre og Romsdal er de regionale spesialistene på diagnostikk og screening av brystkreft. De bidrar med bildedata til prosjektet, og bistår med kunnskap om praktisk screening, samt tilrettelegger for gjennomføring av prosjektet.

Status

Per desember 2021 er nødvendige godkjenninger innhentet, og maskinlæringssystemet er installert ved Kreftregisteret. Bildedata fra brystsentrene i Trøndelag og Møre og Romsdal er samlet inn og har blitt analysert av Transpara. Arbeidet med innledende analyser er påbegynt. Datainnsamlingen fra brystsentrene i Østfold og Agder pågår fortsatt.