TREASURE-HPV Biobank

TREASURE-HPV Biobank er en generell forskningsbiobank som består av biologisk materiale fra personer som har deltatt i ulike HPV-relaterte forskningsstudier ved Kreftregisteret, og som har samtykket til denne oppbevaringen og videre bruk av sitt materiale i forskning.

TREASURE-HPV Biobank er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK, ref. 2014/667). Overlege Mari Nygård er ansvarlig for biobanken som tidligere var kalt SESAM biobank. Databehandlingsansvarlig er Kreftregisteret ved administrerende direktør Giske Ursin. 

Formålet til denne generelle biobanken er forskning på kreft, humant papilloma virus (HPV) og andre infeksjoner som kan føre til kreft. Biobanken har ingen tidsbegrensning. For at et forskningsprosjekt skal kunne bruke materiale fra TREASURE-HPV Biobank må det innhentes godkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og biobankens eiere.   

Samtykke og personvern

Deltakerne har gitt skriftelig samtykke til at deres prøver kan oppbevares i TREASURE-HPV Biobank benyttes til fremtidig kreftforskning. Tema for fremtidig forskning på materiale fra biobanken må være dekket av deltakernes samtykke. Det blir ikke gitt tilbakemelding til deltagere om forskningsresultater fra biobanken. 

Deltagere kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke sitt samtykke til at deres prøve lagres i biobanken. Ved trekking av samtykke opphører forskningen på vedkommendes biologiske materiale. Prøven vil da destrueres og opplysninger om vedkommende vil slettes fra biobanken, slik at det ikke blir brukt i fremtidige studier. Trekking av samtykke har ikke tilbakevirkende kraft, så dersom prøven allerede er brukt i publisert vitenskapelig arbeid vil ikke prøvens resultater slettes fra dette arbeidet. Dersom du har gitt samtykke og ønsker å trekke dette, eller har du noen spørsmål, ber vi deg ta kontakt med Mari Nygård på email: mari.nygaard@kreftregisteret.no

Personvernet for deltagere i biobanken er sterkt. For å beskytte identiteten til deltagere tildeles de et unikt løpenummer som brukes til å merke prøvene. Kobling mellom løpenummer og deltageres personidentifiserbare opplysninger lagres i sikker sone hos Kreftregisterets datautleveringsenhet, og er kun tilgjengelig for et fåtall ansatte som er underlagt taushetsplikt. 

Det vil ikke være mulig å identifisere personer ut fra resultater som publiseres. 

Prosjekter

Nedenfor vises en oversikt over prosjekter som har bidratt med materiale til TREASURE-HPV Biobank. Trykk prosjekttittelen for mer informasjon om selve prosjektet.