Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner. 3589 kvinner fikk brystkreft i 2017.

Sist oppdatert: 06.08.2019

Forekomsten av brystkreft har økt betydelig de siste tiårene. I 2017 var det omtrent dobbelt så mye brystkreft blant norske kvinner som i 1958. Årlig rammes 10-20 menn av brystkreft, og forekomsten for menn har vært stabil de siste 50 årene.

For de som rammes av denne sykdommen er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen.

Ved siden av tidligere diagnostisering, er det gjort store fremskritt i behandlingen av brystkreft de siste årene.

Risikofaktorer

Det finnes ingen entydige årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft. Det er imidlertid mye som tyder på at livsstil kan øke faren for å få brystkreft. Endel tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet. 

Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder øker risiko for brystkreft

Rundt 5 prosent av tilfellene skyldes antakeligvis arv. 

Les om forebygging av kreft på kreftregisteret.no   

Les om årsaker til brystkreft på helsenorge.no

Nye tilfeller

3589 kvinner og 34 menn fikk brystkreft i Norge i 2017. Antall tilfeller per 100.000 personer er 127 for kvinner og 1 for menn. 

Aldersfordeling

Median alder for brystkreft er 62 år for begge kjønn, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 62 år.

Figuren viser forekomst  for brystkreft etter aldersgrupper, perioden 1980–2017

Overlevelse

Overlevelse av brystkreft har blitt gradvis bedre, og 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter diagnosen. Andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig. På slutten av 1970 tallet var 5 års relativ overlevelse 73,4 prosent. Siste femårsperiode er overlevelsen økt til over 90 prosent. 

Overlevere med brystkreft

Ved utgangen av 2007 var antallet brystkreft overlevere (det vil si de menn og kvinner som har, eller har hatt brystkreft) 33562. Ved utgangen av 2017 var det nesten 48000 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft. Dette er en økning på over 14000.

Antall dødsfall

586 kvinner og 8 menn døde av brystkreft i Norge i 2017.

Utvikling over tid

Forekomsten av brystkreft i Norge har vært nokså jevn for aldersgruppene 70+ fra 1985–2008, men man kan se en økning de siste årene. Det er en markant økning i forekomsten for aldersgruppen 50- 69 år som følger den gradvise innføringen av brystkreftscreeningen fra 1996, kombinert med en økning av hormonbehandling i overgangsalderen. Det er en jevn økning i insidensratene for aldersgruppen 30–49 år, i hele perioden.

 

Figur: Trender i forekomst (rød), dødelighet (rosa) og 5 års relativ overlevelse (brun) av brystkreft blant kvinner i perioden 1965-2017.

Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få brystkreft

  • Ha et sunt kosthold 
  • Holde en sunn kroppsvekt
  • Drikke minst mulig alkohol 
  • Være fysisk aktiv
  • Unngå langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder

     Les mer om risikofaktorer for brystkreft på kreftforeningen.no

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft

Brystkreftregisteret fikk nasjonal status 2013, men har registrert data siden 2009. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig og det er opprettet en referansegruppe. 

Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelp til pasienter med brystkreft. Registeret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Les mer om Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft her

Resultater fra registerets siste årsrapport (2017) viser at strålebehandling etter brystbevarende kirurgi gis i tråd med retningslinjene, det samme gjelder for pasienter som har fått påvist spredning til lymfeknuter i armhulen. Dette taler for godt samarbeid og gode retningslinjer på tvers av spesialitetene som utreder og behandler brystkreft.

Rapporten viser også at det et er en høy andel kvinner med brystkreft som har fått utført kun ett kirurgisk inngrep på primærtumor. Dette er uttrykk for god diagnostikk og behandling. Det var totalt 17 sykehus med høy måloppnåelse på 90 prosent eller høyere. De resterende to sykehusene har en moderat måloppnåelse på mellom 80 og 90 prosent.

Finn årsrapporter fra Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft her

Screening av brystkreft

Noe av økningen i forekomst av brystkreft kan tilskrives Mammografiprogrammet, den organiserte screeningen mot brystkreft som tilbys norske kvinner mellom 50-69 år. Programmet avdekker flere krefttilfeller på et tidligere tidspunkt enn dersom kvinnen skulle ventet til symptomene meldte seg. Dette bedrer høyst sannsynlig overlevelsen for de som rammes. 

Les mer om Mammografiprogrammet her

Informasjon om kreft til pasienter eller pårørende

Kreftregisteret besvarer ikke spørsmål om diagnostisering, utredning, behandling og oppfølging av kreftsykdom fra pasienter eller pårørende.

Slike henvendelser rettes til fastlege, behandlende institusjon eller Kreftlinjen.

Få mer informasjon om Kreftlinjen på kreftforeningen.no

Nyttige linker

Les om brystkreft på helsenorge.no

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft

Brystkreftforeningen

Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)

Breast cancer on National Cancer Institute website