image

Når kommer tarmscreeningtilbudet til deg?

Tarmscreeningprogrammet planlegger å sende ut de første invitasjonene i mai 2022. I løpet av det neste året, innføres tilbudet gradvis over hele landet. De første som inviteres til å delta er de som er født i 1967. Tilbudet sendes deretter ut til alle det året de fyller 55 år.

Screening for tarmkreft gjøres ved hjelp av en test for blod i avføringen som deltakerne tar hjemme og sender inn til analyse.  Noen vil deretter få beskjed om at de bør undersøkes videre med en koloskopi på sitt nærmeste screeningsenter. For at sykehusene skal kunne ta imot disse pasientene på en god måte, må tilbudet innføres gradvis.

Fortløpende innføring

Tarmscreeningprogrammet er beregnet å ta cirka ett år fra de første til de siste screeningsentrene er klare til å ta imot deltagerne. For å sikre at alle systemer fungerer som de skal, vil programmet starte med en pilotperiode ved to helseforetak i Helse Sør-Øst; ved Sykehuset Østfold og ved Bærum sykehus, Vestre Viken. Når pilotperioden er ferdig, vil screeningsentrene i hele landet starte fortløpende.

Mye som må på plass før oppstart

Det er mye som skal på plass før de første invitasjonene blir sendt ut. Tarmscreening er et tilbud til personer som i utgangspunktet ikke har symptomer på tarmkreft.
Derfor skal ikke undersøkelsene i screeningprogrammet gå ut over andre pasienter som har behov for koloskopiundersøkelse.  Sykehusene må bygge opp rom for koloskopier, og de trenger leger, sykepleiere og patologer nok til at det ikke oppstår unødig venting for andre pasienter.

I tillegg er det mye data-teknisk som skal på plass slik at vi kan sørge for at screeningprogrammet drives likt i de ulike helseregionene og at deltagerne får det samme tilbudet uansett hvor de bor.

Nedenfor kan du lese mer om innføringen av programmet i de ulike helseregionene.

Kan komme endringer

Det er bestemt når Tarmscreeningprogrammet kommer til de ulike helseregionene, men det kan komme endringer underveis. Det kan dukke opp lokale forhold som gir utfordringer, og vi må også ta høyde for at den krevende situasjonen pandemien har satt helsevesenet i kan medføre utsettelser.

Ta kontakt med fastlegen ved symptomer

Selv om du er i aldersgruppen som kan forvente å få en invitasjon, skal du ikke vente på denne dersom du opplever symptomer på tarmkreft, som blod i avføringen, magesmerter og uregelmessig avføring. Da bør du ta kontakt med fastlegen din.


Her kan du lese mer om tarmkreft og symptomene på dette.

Innlandet

er en del av Helse Sør-Øst
I Innlandet vil innføringen av tarmscreening starte i februar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er  motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

Oslo

er en del av Helse Sør-Øst
I Oslo vil innføringen av tarmscreening starte i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

Viken

er en del av Helse Sør-Øst
To av helseforetakene i Viken skal være pilotsykehus og starter i mai 2022. Dette gjelder Sykehuset Østfold og Bærum sykehus, Vestre Viken. I resten av Viken skal innføringen av tarmscreening starte i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

Vestfold og Telemark

er en del av Helse Sør-Øst

I Vestfold og Telemark vil innføringen av tarmscreening starte i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

Agder

er en del av Helse Sør-Øst
I Agder og det meste av regionen vil utrullingen av tarmscreening starte i februar 2023. Det første kullet som får tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

Rogaland

er en del av helse Vest
I Helse Vest er det planlagt en oppstart av tarmscreeningtilbud fra november 2022 og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Vest har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene. 

Fagmiljøene i regionen er interesserte og motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

Det blir etablert to screeningsentre som starter opp samtidig i Rogaland i november 2022:

  • Helse Fonna som omfatter innbyggere i Vestland og Nord-Rogaland (tidligere Hordaland og Rogaland)
  • Helse Stavanger som omfatter innbyggere i Sør-Rogaland

Vestland

er en del av helse Vest
I Helse Vest er det planlagt en oppstart av tarmscreeningtilbud fra november 2022 og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Vest har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene. 

Fagmiljøene i regionen er interesserte og motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

Det blir etablert tre screeningsentre som starter opp samtidig i Vestland i november 2022:

  • Helse Førde som omfatter innbyggere i Vestland (tidligere Sogn- og fjordane)
  • Helse Bergen som omfatter innbyggere i Vestland (tidligere Hordaland)
  • Helse Fonna som omfatter innbyggere i Vestland og Nord-Rogaland (tidligere Hordaland og Rogaland)

Møre og Romsdal

er en del av helse Midt-Norge
I Helse Midt-Norge er det Helse Møre og Romsdal HF som starter med tarmscreening i regionen. Tilbudet er forventet å starte i september 2022 og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Midt-Norge har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene og erfaring fra gjennomføring av store prosjekter. Dessuten vil belastningen på sykehusene øke gradvis sammen med at tilbudet rulles ut.

Trøndelag

er en del av helse Midt-Norge
St. Olavs Hospital og Helse Nord Trøndelag vil være siste helseforetak i regionen som er klare for oppstart. Dette vil trolig skje i mai 2023. De første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Årsaken er at oppstart av tarmscreening ikke kan skje samtidig med at Helseplattformen startes opp. Helseplattformen er det nye digitale pasientjournalsystemet i Midt-Norge.

Helse Midt-Norge har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi.

Nordland

er en del av helse Nord

I Helse Nord er det planlagt en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.

Troms og Finnmark

er en del av helse Nord

I Helse Nord er det planlagt en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.