image

Når kommer tarmscreeningtilbudet til deg?

Tarmscreeningprogrammet sendte ut de første invitasjonene i mai 2022 og fortsetter utrullingen i 2023. Alle som er født i 1967 og senere vil få invitasjon, men noen kan ha fylt 56 år før de hører fra oss. De første som inviteres til å delta i et område, er innbyggere født i januar -67, deretter de født i februar -67, osv.

Artikkelen er oppdatert 09.03.2023

Screening for tarmkreft gjøres ved hjelp av en test for blod i avføringen som deltakerne tar hjemme og sender inn til analyse. Noen vil deretter få beskjed om at de bør undersøkes videre med en koloskopi på sitt nærmeste screeningsenter. For at sykehusene skal kunne ta imot disse pasientene på en god måte, må tilbudet innføres gradvis.

Fortløpende innføring

Tarmscreeningprogrammet er beregnet å ta cirka ett år fra de første til de siste screeningsentrene er klare til å ta imot deltagerne. For å sikre at alle systemer fungerer som de skal, startet programmet med en pilotperiode ved to helseforetak i Helse Sør-Øst; ved Sykehuset Østfold og ved Bærum sykehus, Vestre Viken i mai 2022. Etter en vellykket pilotering, startet programmet innføring ved screeningsentrene i hele landet fortløpende.

Mye som må på plass før oppstart

Det er mye som skal på plass før de første invitasjonene blir sendt ut. Tarmscreening er et tilbud til personer som i utgangspunktet ikke har symptomer på tarmkreft.
Derfor skal ikke undersøkelsene i screeningprogrammet gå ut over andre pasienter som har behov for koloskopiundersøkelse. Sykehusene må bygge opp rom for koloskopier, og de trenger leger, sykepleiere og patologer nok til at det ikke oppstår unødig venting for andre pasienter.

I tillegg er det mye data-teknisk som skal på plass slik at vi kan sørge for at screeningprogrammet drives likt i de ulike helseregionene og at deltagerne får det samme tilbudet uansett hvor de bor.

Nedenfor kan du lese mer om innføringen av programmet i de ulike helseregionene.

Kan komme endringer

Det er bestemt når Tarmscreeningprogrammet kommer til de ulike helseregionene, men det kan komme endringer underveis. Det kan dukke opp lokale forhold som gir utfordringer, og vi må også ta høyde for at den krevende situasjonen pandemien har satt helsevesenet i kan medføre utsettelser.

Ta kontakt med fastlegen ved symptomer

Selv om du er i aldersgruppen som kan forvente å få en invitasjon, skal du ikke vente på denne dersom du opplever symptomer på tarmkreft, som blod i avføringen, magesmerter og uregelmessig avføring. Da bør du ta kontakt med fastlegen din.


Her kan du lese mer om tarmkreft og symptomene på dette.

 

er en del av Helse Sør-Øst
I Oslo startet innføringen av tarmscreening i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Oslo med oppstart i januar 2023

• Oslo universitetssykehus, Ullevål

er en del av Helse Sør-Øst
I Innlandet startet innføringen av tarmscreening i februar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er  motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det er etablert ett screeningsenter i Innlandet med oppstart februar i 2023

• Sykehuset Innlandet, Hamar

er en del av Helse Sør-Øst
To av helseforetakene i Viken er pilotsykehus og startet tilbudet i mai 2022. Dette gjelder Sykehuset Østfold og Bærum sykehus, Vestre Viken. Fra februar 2023 er tilbudet etablert i hele Viken med Akershus universitetssykehus som tredje screeningsenteret. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det er etablert tre screeningsentre i Viken

To med oppstart i mai 2022:
• Sykehuset Østfold, Moss
• Vestre Viken, Bærum

Ett med oppstart i februar 2023:
• Akershus universitetssykehus (Ahus), Nordbyhagen 

er en del av Helse Sør-Øst
I Vestfold og Telemark startet innføringen av tarmscreening i januar 2023. Det første kullet som får et tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser.

 

Det er etablert to screeningsentre i Vestfold og Telemark med oppstart i januar 2023

• Sykehuset Telemark, Skien
• Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

er en del av Helse Sør-Øst
I Agder og det meste av regionen startet utrullingen av tarmscreening i februar 2023. Det første kullet som får tilbud, er de som er født i 1967.

Ved flere av sykehusene i regionen har det de siste årene blitt gjennomført ulike forskningsstudier om tarmscreening. Det gir Helse Sør-Øst god erfaring med gjennomføring av screening. Fagmiljøene i regionen er motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det er etablert ett screeningsenter i Agder med oppstart i februar 2023

• Sørlandet sykehus, Kristiansand

er en del av Helse Vest
I Rogaland var det oppstart av tarmscreeningtilbudet i november 2022, og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Vest har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene. 

Fagmiljøene i regionen er interesserte og motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det ble etablert to screeningsentre i Rogaland med samtidig oppstart i november 2022

  • Helse Fonna - Haugesund sjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland og Nord-Rogaland (tidligere Hordaland og Rogaland)
  • Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus - som omfatter innbyggere i Sør-Rogaland

er en del av Helse Vest
I Vestland var det oppstart av tarmscreeningtilbudet i november 2022, og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Vest har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene. 

Fagmiljøene i regionen er interesserte og motiverte for å starte opp med tilbudet, og helseforetakene er klare for å øke kapasiteten i takt med et økt behov for koloskopiundersøkelser. 

 

Det ble etablert tre screeningsentre i Vestland med samtidig oppstart i november 2022

  • Helse Førde - Førde sentralsjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland (tidligere Sogn- og fjordane)
  • Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland (tidligere Hordaland)
  • Helse Fonna - Haugesund sjukehus - som omfatter innbyggere i Vestland og Nord-Rogaland (tidligere Hordaland og Rogaland)

er en del av Helse Midt-Norge
I Helse Midt-Norge var det Helse Møre og Romsdal HF som startet med tarmscreening i regionen, med screeningsenter på Ålesund sjukehus og Kristiansund sjukehus. Tilbudet startet i september 2022 og de første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Midt-Norge har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi ved alle de planlagte screeningsentrene og erfaring fra gjennomføring av store prosjekter. Dessuten vil belastningen på sykehusene øke gradvis sammen med at tilbudet rulles ut.

 

Det er etablert to screeningsentre i Møre og Romsdal med oppstart i september 2022

• Ålesund sjukehus
• Kristiansund sjukehus

er en del av Helse Midt-Norge
Helse Nord Trøndelag startet med tarmscreening i mars 2023 ved Sykehuset Levanger.

St. Olavs hospital vil trolig starte opp over sommeren 2023. Årsaken til forsinkelsen er at oppstart av tarmscreening ikke kan skje samtidig med at Helseplattformen startes opp. Helseplattformen er det nye digitale pasientjournalsystemet i Midt-Norge.

De første som inviteres er befolkningen født i 1967.

Helse Midt-Norge har arbeidet med etableringen av screeningprogrammet gjennom flere år. Regionen har solide og dyktige fagfolk både innen behandling av mage-/tarmsykdommer og patologi.

 

Det er etablert ett screeningsenter i Helse Nord-Trøndelag

• Oppstart i mars 2023 ved Sykehuset Levanger

 

Det skal etableres ett screeningsenter ved St. Olavs hospital

• Planlagt oppstart over sommeren 2023 ved St. Olavs hospital

er en del av Helse Nord
I Nordland er det planlagt en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.

 

Det er etablert to screeningsenter i Nordland med oppstart i mars 2023

• Nordlandssykehuset, Bodø
• Helgelandssykehuset, Mo i Rana

er en del av Helse Nord
I Troms og Finnmark er det planlagt en gradvis oppstart av tarmscreeningtilbud fra mars 2023. Det første kullet som får et tilbud er de som er født i 1967.

 

Det er etablert to screeningsentre i Troms og Finnmark med oppstart i mars 2023

• Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
• Finnmarkssykehuset, Hammerfest