image

Spørsmål og svar

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med tarmscreening.

Invitasjon og deltagelse

 

Kan jeg melde meg på Tarmscreeningprogrammet?

Nei, dessverre. Alle innbyggere bosatt i Norge vil motta en invitasjon til å delta i programmet det året de fyller 55 år. Det vil være en gradvis innføring av screeningtilbudet fra og med våren 2022, før det blir landsdekkende. 

Når kan jeg forvente invitasjon til screeningprogrammet?

Det er planlagt at de første invitasjonene, til hjemmetest for blod i avføringen, blir sendt ut i 2. kvartal 2022. Innføringen vil skje gradvis, og det vil ta noen år før tarmscreening blir et tilbud til alle landets 55-åringer. Det første årskullet som inviteres er de som er født i 1967, men ikke alle kan forvente en invitasjon med det første siden tilbudet rulles ut gradvis i landet. Her kan du lese mer om utrulling til ulike deler av landet.

Hvordan får jeg invitasjon til å delta i Tarmscreeningprogrammet?

For innbyggere som har samtykket til bruk av innloggede tjenester på helsenorge.no, vil alle brev mottas som en melding i innboksen på helsenorge.no. For innbyggere som ikke har samtykket til bruk av innloggede tjenester på helsenorge.no, vil brev fra Tarmscreeningprogrammet formidles via sikker digital post eller fysisk post. Prøvesett til hjemmetest sendes hvert annet år per post så lenge man er i målgruppen for programmet. Det går ikke an å melde seg på Tarmscreeningprogrammet.

Jeg har fått invitasjon til screening, men har ingen tarmsymptomer. Behøver jeg å sende inn prøve? 

Ja, absolutt. Screening er nettopp for dem som ikke har symptomer. Hele poenget med screening er å oppdage kreft på et tidlig stadium – før sykdommen gir symptomer, eller å oppdage og fjerne polypper som kan bli til kreft.

Jeg har symptomer/plager fra mage-tarm. Skal jeg sende inn prøven? 

Ja, det kan du. Men vi råder alle som har symptomer til å kontakte fastlegen sin for vurdering. Tarmscreening er et tilbud til de som er antatt friske og uten symptomer. Ved symptomer/plager kan det være behov for annen type utredning. 

Jeg flytter utenlands en periode, men ønsker å delta i Tarmscreeningprogrammet når jeg er tilbake, hvordan ordner jeg det? 

Dersom du er i målgruppen, mellom 55-65 år og født fra og med 1967 vil du få invitasjon og motta nytt prøvesett etter du har flyttet tilbake til Norge. Du behøver ikke selv å foreta deg noe for å få invitasjon/prøvesett. 

Jeg har ikke anledning til å ta hjemmetesten den nærmeste tiden, kan jeg delta senere? 

Du bestemmer selv når du vil sende inn prøven, men vær obs på utløpsdato på røret.

 

Jeg blir fulgt opp med koloskopi pga tarmsykdom. Kan/bør jeg delta i Tarmscreeningprogrammet? 

Dersom du er i et kontrollopplegg med koloskopi for eksempel for kreft, polypper eller inflammatorisk tarmsykdom, behøver du ikke delta i Tarmscreeningprogrammet. Dersom du er i tvil anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din. 

 

Jeg har en alvorlig kronisk sykdom, kan jeg likevel delta i Tarmscreeningprogrammet? 

Dersom du har alvorlig kronisk sykdom kan ulempene være større enn nytten ved å delta i Tarmscreeningprogrammet. Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen for å få hjelp til å vurdere om screeningdeltagelse er riktig for deg. Om du allerede har sendt inn prøven og har fått innkalling til koloskopi, anbefaler vi deg å ta kontakt med screeningsenteret slik at de kan vurdere om det er trygt for deg å gjennomgå undersøkelsen. Om noe av følgende gjelder deg, ring screeningsenteret i god tid før koloskopitimen din:

  • bruker blodfortynnende behandling (som for eksempel Marevan, Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Effient eller Lixiana). Albyl-E og annen acetylsalisylsyre kan du bruke som vanlig.
  • har hjertestarter eller pacemaker
  • har kronisk hjerte-, lunge- eller nyresykdom
  • er, eller har nylig vært, under behandling for alvorlig sykdom
  • har nedsatt allmenntilstand eller er pleietrengende
  • bruker medisiner for diabetes
  • har påvist smittsom sykdom eller vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden siste 12 mnd.

 

Jeg ønsker ikke å motta invitasjoner fra dere, hva gjør jeg?

Du har anledning til å selv stanse invitasjoner og prøvesett fra Tarmscreeningprogrammet. Du finner mer informasjon om hvordan du går frem her.

 

Jeg ble koloskopert for 2-3 år siden, vil dere anbefale meg å delta i Tarmscreeningprogrammet? 

Ja, men om du er i et kontrollopplegg med koloskopi vil vi råde deg til å følge dette. Da vil det være unødvendig for deg å delta i programmet. Dersom du er i tvil anbefaler vi at du diskuterer dette med legen din. 

Koster det noe å delta? 

Selve avføringstesten er gratis. Ved behov for koloskopi på bakgrunn av funn av blod i avføringen må du betale en egenandel for selve koloskopien. Utgifter til tømmingsmiddel dekkes av helseforetaket. Informasjon om dekning av eventuelle reisekostnader finner du på pasientreiser

 

Personvern 

Hvilke personopplysninger registreres om meg?

Personopplysninger som Kreftregisteret kan registrere er navn, fødselsnummer, adresse, bostedskommune, sivilstand og fødekommune eller fødeland. Les mer om dette på Tarmscreeningprogrammets nettside om personvern

Hvordan kan jeg reservere meg mot registering av personopplysninger?

Du kan reservere deg mot at dine personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse, bostedskommune, sivilstand, fødekommune og fødeland) knyttet til undersøkelser i Tarmscreeningprogrammet, registreres permanent i Kreftregisteret ved negativt funn. «Negativt funn» vil si at det ikke er tegn til eller mistanke om kreftsykdom eller forstadier til kreftsykdom. Du finner fremgangsmåte for reservasjon her.

Jeg ønsker innsyn i opplysningene som er registrert om meg i Tarmscreeningprogrammet, hva gjør jeg?

Du har rett til informasjon og innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg i Kreftregisteret. Du kan også kreve innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert opplysninger om deg. Eget søknadsskjema benyttes til dette. Mer informasjon finner du på Kreftregisterets nettside
 

Avføringstest 

Hvordan tar jeg avføringsprøven? 

Informasjon om hvordan du tar avføringsprøven er sendt ut sammen med prøverøret. Du finner bruksanvisning her.

Kan jeg bestille nytt prøverør?

Ja, dersom du har mistet prøverøret, kan du bestille nytt på helsenorge.no, eller ved å kontakte oss på epost tarmscreening@kreftregisteret.no eller telefon 22 45 13 00. 

Kan jeg spise og drikke som vanlig før jeg tar avføringsprøven? 

Ja, det er ingen restriksjoner i diett i forkant av prøvetakingen da testen kun slår ut på humant blod. Du finner bruksanvisning vedlagt i brevet sammen med prøverøret og på våre nettsider.

Jeg får ikke sendt inn prøven i dag. Hvordan skal jeg oppbevare den? 

Dersom du ikke får sendt inn prøven samme dag, bør den oppbevares i kjøleskap og sendes så snart som mulig.

Hva skjer dersom det påvises blod i avføringen?

Du vil få brev fra oss med resultat av avføringstesten. Dersom det påvises blod, får du beskjed om hvor vi henviser deg til koloskopi og du kan forvente å motta en koloskopiinnkalling fra ditt screeningsenter innen kort tid. Dersom du ikke hører noe innen 2 uker, kan du kontakte screeningsenteret direkte. 
 

Koloskopiundersøkelsen 

Hvordan forbereder jeg meg før koloskopi? 

I innkallingen til koloskopi fra screeningsenteret finner du informasjon om nødvendige forberedelser til koloskopi, blant annet en oppskrift på hvordan tarmen rengjøres før undersøkelsen. Les brevet nøye. Dersom du har alvorlige og/eller kroniske sykdommer eller bruker visse medisiner må du kontakte screeningsenteret i forkant av undersøkelsen. Kontaktinformasjon finnes i innkallingen.

Kan jeg ta de vanlige medisinene mine frem til koloskopien? 

Det finnes noen medisiner som man ikke skal ta i dagene før en koloskopi. Dette vil du få nærmere informasjon om i innkallingen til koloskopi fra screeningsenteret. Les derfor timeinnkallingen nøye.

Kan jeg få dekket tolk til koloskopien? 

Ja, dersom du har behov for det, har du rett til tolk i forbindelse med koloskopien. Les mer på Helsenorge. Kontakt screeningsenteret ditt i god tid før undersøkelsen om du har behov for tolk. 

Vil jeg få dekket reiseutgifter til undersøkelsen? 

Ja, du har rett til å få dekket reiseutgiftene. For hjelp til transport se Helsenorge eller ring Pasientreiser på 05515. 

Hvor lang tid tar koloskopien og er undersøkelsen smertefull?

Selve koloskopien varer vanligvis rundt 30-40 minutter. Påvises det mange eller store polypper som fjernes, kan koloskopien ta noe lengre tid. Noen opplever knipsmerter under koloskopien. Dette er individuelt. Ved koloskopi er det mulig å få smertestillende og/eller beroligende medisiner ved behov, men da kan du ikke kjøre bil før neste dag. Les mer om koloskopi og se en film om koloskopi på nettsiden

Kan det oppstå komplikasjoner i forbindelse med koloskopi? 

Komplikasjoner som blødning eller hull på tarmen oppstår ved om lag 1 til 7 av 1000 koloskopier. Dette behandles vanligvis umiddelbart under selve undersøkelsen, men noen kan trenge innleggelse i sykehus. Komplikasjoner kan også oppstå flere dager etter undersøkelsen. Dersom du opplever magesmerter, feber eller blod i avføringen, er det viktig at du tar kontakt med sykehuset direkte. 

Kan jeg gå på jobb etter koloskopien? 

De aller fleste vil kunne gå tilbake til jobb samme dag. Dersom man har fått smertestillende eller beroligende medikamenter bør man ikke jobbe eller kjøre bil resten av dagen.

Hvordan vil jeg følges opp om det påvises polypper eller kreft ved koloskopien? 

Om det ved koloskopi blir funnet polypper kan de fleste av disse fjernes der og da. Etter polyppene er vurdert av patolog vil du få brev om resultatet og om det er behov for videre oppfølging. Dersom det er behov for videre utredning eller behandling vil du følges opp på sykehuset.