Pasientrapporterte tilbakemeldinger etter koloskopi i Tarmscreeningprogrammet (PROM)

En viktig oppgave for Kreftregisteret, er å monitorere og kvalitetssikre Tarmscreeningprogrammet i alle ledd for å sikre et trygt og effektivt screeningtilbud til befolkningen.
Sist oppdatert:

Formålet med pasientrapportering i Tarmscreeningprogrammet

Koloskopi er en prosedyre som kan medføre ubehag og komplikasjoner for noen. Opplevelser under og etter koloskopi kan derfor påvirke deltagelsen og dermed effekten av screeningtilbudet. Formålet med å monitorere dette av er å få større kunnskap om pasientopplevelse og komplikasjoner forbundet med koloskopiundersøkelse i Tarmscreeningprogrammet.

Deltageres direkte tilbakemeldinger er viktige som grunnlag for løpende kvalitetsforbedring og korrigeringer i tarmscreeningtilbudet.

For å kartlegge pasientopplevelser benyttes to spørreskjemaer til deltagerne i etterkant av at de har vært til koloskopi - ett til utfylling dagen etter koloskopi med fokus på smerter og opplevelser knyttet til selve undersøkelsen og ett etter 30 dager med spesielt fokus på komplikasjoner.

Frivillig deltagelse og mulighet for å trekke samtykket

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke samtykket. Det innebærer at alle opplysninger om deg vil bli slettet fra spørreundersøkelsen, med mindre opplysningene er anonymisert, eller inngår i allerede utførte analyser. Trekking av samtykket vil ikke ha konsekvenser for eventuell videre oppfølging av deg i spesialisthelsetjenesten.

Dersom du ønsker å trekke samtykket kan du gå inn på: https://minside.kreftregisteret.no eller ved å sende et brev (postadresse under). Dette gjelder bare for selve spørreundersøkelsen, ikke for deltagelsen i screeningprogrammet.

Postadresse

Kreftregisteret, Tarmscreeningprogrammet
Postboks 5313 Majorstuen
0304 Oslo