Personvern

Informasjonen om deg som vi samler inn i Tarmscreeningprogrammet, blir behandlet på en slik måte at personvernet blir sikret på en god måte. Ingen uvedkommende skal få tilgang til informasjonen vi behandler om deg.

Opplysninger i Kreftregisteret samles inn og behandles i samsvar med de krav til informasjonssikkerhet som følger av personvernlovgivningen.

Personopplysningsloven og EU’s personvernforordning gjelder for behandling av personopplysninger i Tarmscreeningprogrammet. Innsamling og behandling av opplysninger i Kreftregisteret er nærmere regulert i Kreftregisterforskriften, som er en forskrift til Helseregisterloven.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med invitasjon og oppmøte i Tarmscreeningprogrammet, behandles av få betrodde medarbeidere ved Kreftregisteret. Disse har tilgang til opplysningene som en del av Kreftregisterets pålagte arbeidsoppgaver. All behandling av opplysninger er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Opplysningene kan også brukes i den videre oppfølging av den enkelte, og til administrasjon av Tarmscreeningprogrammet. Indirekte identifiserbare opplysninger kan utleveres til evaluering og forskning.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Fødeland
 • Kjønn
 • Tidspunkt for utsendelse av invitasjoner og svar
 • Tid og sted for undersøkelse
 • Resultatet av screeningundersøkelsen og eventuelle tillleggsundersøkelser 
 • Hvilket helseforetak som har ansvar for din koloskopi

Vi holder også løpende oversikt over eventuelle reservasjoner mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved normale funn, samt oversikt over hvem som ikke ønsker å motta fremtidige invitasjoner.

Dersom du har besvart og returnert spørreskjema, lagres og behandles disse opplysningene i henhold til de krav som følger av EU’s personvernforordning og nasjonal lovgivning.

Hva brukes opplysningene til?

Kreftregisteret er ansvarlig for drift, monitorering og kvalitetssikring av Tarmscreeningprogrammet.

Opplysningene om deg brukes til:  

 • Kontinuerlig planlegging og utsending av invitasjon.
 • Kontinuerlig overvåkning av kvalitetsindikatorer
 • Evaluering av programmets målsetning om redusert tarmkreftdødelighet
 • Faglig utvikling av programmet.
 • Forskningsprosjekter. Det er en forutsetning at det kan dokumenteres at prosjektet har selvstendig rettslig grunnlag før utlevering av opplysninger kan finne sted. I praksis vil det innebære at prosjektet må oppfylle et av vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2, i tillegg til nødvendig supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett. For helseforskningsprosjekter er det nødvendig med etisk forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det vil ikke være mulig å spore den enkeltes identitet i resultater som publiseres.

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til informasjon og innsyn i opplysningene som behandles om deg. Du kan også kreve innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert opplysninger om deg. For å kreve innsyn må du fylle ut et eget skjema. Det finner du mer informasjon om her.

Innsyn i helseopplysninger skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon. Begjæringer om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Krav om retting, sperring og sletting

Du kan kreve at feil rettes. Krav om sletting eller sperring kan bare skje i den utstrekning behandlingen av opplysningene føles sterkt belastende for den registrerte, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene behandles. Krav om retting, sletting eller sperring av opplysningene rettes til Kreftregisteret

Reservasjon mot registrering av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn

Du kan reservere deg mot at dine personopplysninger knyttet til undersøkelser i Tarmscreeningprogrammet, registreres permanent i Kreftregisteret ved negativt funn. Dersom du reserverer deg vil personopplysninger som allerede er registrert om deg, bli slettet etter at de er kvalitetssikret, og senest seks måneder etter innsamlingen. Her kan du leser mer informasjon om reservasjon og hvordan du går frem for å reservere deg.

Generelt om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret

Kreftregisteret følger strenge reguleringer for hvordan opplysningene i registeret skal oppbevares og behandles. Her finner du mer generell informasjon om dette.