image

Reservasjonsrett for helsepersonell i Tarmscreeningprogrammet

Kreftregisteret har ansvar for administrering av Tarmscreeningprogrammet. Som ledd i den løpende kvalitetssikringen av Tarmscreeningprogrammet registreres helsepersonellnummer for endoskopører som utfører koloskopi. Opplysningene blir behandlet slik at personvernet til endoskopøren ivaretas på en betryggende måte.

Kreftregisteret skal sørge for at opplysninger som innsamles og behandles i Kreftregisteret, er korrekte, relevante og nødvendige for de formål de innsamles for, jf. kreftregisterforskriften § 2-4 første ledd.  

For helsepersonell som utfører koloskopier i Tarmscreeningprogrammet, vil helsepersonellnummer og hvorvidt spesifikke kompetansekrav er oppfylt, registreres i Kreftregisteret jf. kreftregisterforskriften § 1-9 første ledd nr. 4. Formålet med registrering er løpende monitorering og kvalitetssikring av Tarmscreeningprogrammet.   

Denne hjemmelen for å registrere helsepersonellnummer tilrettelegger også for at opplysninger kan tilgjengeliggjøres for helsepersonellet selv til bruk for læring og kvalitetssikring av eget arbeid etter Helsepersonelloven § 29 c, som igjen bidrar til å sikre at screeningprogrammet er trygt og har høy kvalitet. Videre kan opplysningene også tilgjengeliggjøres for ledelsen i det innmeldende helseforetaket til bruk for egen kvalitetssikring og utvikling, jf. Helsepersonelloven § 26.   

Helsepersonell har rett til å reservere seg mot at helsepersonellnummer registreres permanent i Kreftregisteret. Opplysningene som er samlet inn, vil da bli slettet etter at de er kvalitetssikret, og senest seks måneder etter innsamlingen. Helseforetaket vil ikke ha direkte tilgang til opplysningen om en enkelt leges reservasjon. Men det kan ikke utelukkes at reservasjonsstatus kan utledes gjennom tilgjengeliggjøring av opplysninger til virksomhetens ledelse til bruk i kvalitetssikring.   

Fremgangsmåte ved reservasjon

Helsepersonell som ønsker å benytte seg av reservasjonsretten, sender selv et signert papirskjema til Kreftregisteret med navn, adresse og helsepersonellnummer. Opplysninger om helsepersonellnummer vil da bli slettet senest seks måneder etter at opplysningene er samlet inn. Helsepersonell som reserverer seg, vil motta en bekreftelse fra Kreftregisteret på at reservasjonen er registrert.