15. IKT-systemer i Tarmscreeningprogrammet

Sist oppdatert:

Innhold i kapittel 15

 

Det er mange IKT-systemer som samarbeider for å støtte og gjennomføre Tarmscreeningprogrammet. I dette kapittelet gir vi en kortfattet oversikt over systemene, hvilke funksjoner de har og hvilke data de utveksler. Det er gjort noen forenklinger i beskrivelsene for å gjøre dokumentet mer lettlest. 

Invitasjons- og administrasjonssystem for Tarmscreeningprogrammet 

Den sentrale IT-løsningen for Tarmscreeningprogrammet, TAPAS ((TArmscreeningProgrammets AdministrasjonsSystem), er selve «motoren» i programmet. TAPAS henter inn opplysninger fra Folkeregisteret om innbyggere i målgruppen. Opplysningene brukes for å sende invitasjoner via Helsenorge (med ev. videresending til sikker digital post og papir), og fysisk prøvesett via logistikkpartner. Systemet tar imot resultater av analyse av avføringsprøver (iFOBT) fra laboratoriet, sender ut brev med prøvesvar og sørger for at deltagere med påvist blod i avføringen over grenseverdi (positiv iFOBT) blir henvist til koloskopi. TAPAS tar også imot data fra helseforetakene om utførte koloskopiundersøkelser og sender det videre til andre systemer ved Kreftregisteret. Det er TAPAS (i samarbeid med Helsenorge, se punkt 2) som håndterer reservasjoner, ønsker om å ikke bli invitert, bestilling av nye prøvesett og andre typer henvendelser fra innbyggerne. Autoriserte medarbeidere ved Kreftregisteret kan slå opp i systemet ved behov for å se status for den enkeltes deltagelse og for å kommunisere med deltagerne ved behov. 

Ved oppgradering av TAPAS vil iFOBT laboratoriet, screeningsentrene og de regionale IKT-organisasjonene bli varslet hvis det forventes at tjenestene de benytter blir påvirket. Varsling vil gjøres 5 – 7 dager i forveien, og det vil bli oppgitt forventet nedetid på tjenestene. Oppgraderinger vil vanligvis gjøres om morgen, fra kl. 08:00. 

På sikt vil det kunne bli aktuelt at helseforetakene får tilgang til løsningen for å melde inn skopører som oppfyller prekvalifikasjonskravene. Men i starten vil dette håndteres manuelt.

Roller

  • Systemeier: Helse Sør-Øst v/styringsgruppen 
  • Ansvar for applikasjonsforvaltning: Kreftregisteret 
  • Ansvar for drift av infrastruktur: Norsk Helsenett 

Helsenorge og underleverandører 

Helsenorge har to hovedfunksjoner i Tarmscreeningprogrammet: formidling av brev og statusvisning/selvbetjening for deltagere.  

For innbyggere som har en bruker på Helsenorge leveres brev i innboksen der. I brevene kan det vises en knapp/lenke for å gå til andre sider på Helsenorge, f.eks. statussiden for Tarmscreeningprogrammet. For innbyggere som ikke har bruker på Helsenorge, blir brev sendt videre til Digitaliseringsdirektoratet for formidling til andre kanaler. Innbyggere med sikker digital post (Digipost eller eBoks) mottar brevene der, mens for øvrige innbyggere sendes brevet til en ekstern leverandør som skriver ut og sender brevene per fysisk post. Hvis fysiske brev kommer i retur til avsender, meldes det tilbake til den sentrale IT-løsningen. Les mer om utskrifts- og forsendelsestjenesten hos Digitaliseringsdirektoratet: https://samarbeid.digdir.no/digital-postkasse/utskrifts-og-forsendelsestjenesten/644 

På Helsenorge, på et eget område, kan innbyggere som er inkludert i Tarmscreeningprogrammet se status for sin deltagelse, og utføre selvbetjeningshandlinger knyttet til sin deltagelse eller stopp av invitasjoner. 

All statusinformasjon, og hvilke selvbetjeningshandlinger som er tilgjengelige, hentes direkte til Helsenorge fra den sentrale IT-løsningen. Unntaket er reservasjon mot lagring ved negativt funn, hvor Helsenorge oppbevarer opplysningen om reservasjon i personvernkomponenten, og disse opplysningene kopieres til den sentrale IT-løsningen og andre systemer ved Kreftregisteret. 

IKT-system hos logistikkpartner 

Logistikkpartner (for tiden Andvord AS) har IKT-systemer som tar imot og håndterer bestillinger fra den sentrale IT-løsningen om å klargjøre, pakke og sende ut prøvesett til innbyggere. Logistikkpartner merker prøvesettene med navn, fødselsnummer og strekkode, og melder fra til den sentrale IT-løsningen om gjennomført utsending. Hvis utsendingen kommer i retur pga. feil adresse e.l. vil logistikkpartner rapportere tilbake til den sentrale IT-løsningen om dette. 

Laboratorieinformasjonssystem på iFOBT-laboratoriet

Akershus Universitetssykehus HF mottar screening-avføringsprøver fra hele landet og analyserer dem i dedikerte analyseapparat. Laboratorieinformasjonssystemet (LIMS – CGM Analytix) mottar prøvesvaret fra analyseapparatet, og oppretter automatisk en rekvisisjon for deltageren til intern bruk i laboratoriet, basert på den avleste strekkoden. Med denne automatikken trenger ikke LIMS å vite på forhånd hvem som har fått prøvesett tilsendt, og vi unngår fylle opp LIMS med ubrukte rekvisisjoner over tid. Prøvesvarene (verdi på iFOBT testen) lagres i systemet og sendes automatisk til den sentrale IT-løsningen. Les mer om iFOBT-laboratoriet i kapittel 5. 

Pasientjournalsystemene 

Pasientjournalsystemene (EPJ) ved sykehusene mottar henvisninger til koloskopi fra den sentrale IT-løsningen for deltagere med positiv iFOBT.. EPJ brukes til å administrere timebestilling og til å sende ut innkallinger til deltagere. Les mer om rutiner rundt henvisninger og timeinnkalling i kapittel 7. 

Ved enkelte Helseforetak vil journalføring av koloskopi være integrert i pasientjournalen (skjema i DIPS Arena eller Helseplattformen/Epic), mens andre sykehus vil bruke en frittstående løsning, FastTrak, for å journalføre koloskopier. FastTrak er en midlertidig løsning som brukes i påvente av at alle sykehus får en strukturert og integrert journalføringsløsning for koloskopi. Strukturerte data om koloskopiene vil automatisk sendes til Kreftregisteret via den sentrale IT-løsningen. Les mer om koloskopi i kapittel 8. 

Dersom det tas vevsprøver ved koloskopi, vil EPJ brukes til å sende rekvisisjoner til patologiundersøkelse.  

Laboratorieinformasjonssystemer for patologi 

Patologiundersøkelser av vevsprøver fra koloskopi undersøkes av patolog, og resultatet lagres i LIMSet ved patologilaboratoriet. Svaret sendes til pasientjournalsystemet slik at kliniker (skopør) kan følge det opp. Alle patologiresultater som er merket med screening eller kreft/forstadier til tarmkreft blir automatisk meldt inn til Kreftregisteret. Alle helseforetak som driver screening melder patologisvar elektronisk til Kreftregisteret. Informasjonen i meldingen er bare delvis strukturert ved oppstart av Tarmscreeningprogrammet. Les mer om patologi i kapittel 11. 

ePROM – tilbakemeldinger fra deltagere 

Via Helse Midt-Norge IKT (HEMIT) sin ePROM-løsning blir deltagere som har vært til koloskopi tilbudt å besvare PROM-spørreskjema om opplevelse ved, og ettervirkninger etter undersøkelsen. Tilbud om å besvare to ulike skjema sendes ut hhv. 1 og 30 dager etter koloskopien. Deltagere får invitasjon via Helsenorge, og kan fra invitasjonen gå rett inn i ePROM-løsningen og besvare skjemaet. Personer som ikke bruker Helsenorge får tilsendt et brev via Sikker digital post med en lenke de kan bruke for å besvare skjemaet i ePROM, via innlogging med ID-porten (f.eks. BankID). På sikt vil man legge til rette for at deltagere som ikke er helsenorgebrukere eller har digital postkasse får invitasjon til PROM per fysisk post, med lenke til innlogging for å besvare skjemaet i ePROM. Spørreskjemaresultatene sendes automatisk til Kreftregisteret. Løsningen driftes av Norsk Helsenett. 

Kreftregisterets øvrige interne systemer 

Data om koloskopi og patologi registreres i Kreftregisterets systemer, i samme system som brukes for kreftinsidensregisteret og kvalitetsregistrene for kreft. Systemene er tilpasset for å ta imot data om tarmscreening. Patologidata, som mottas på delvis strukturert format, blir manuelt behandlet i et brukergrensesnitt, hvor data blir tolket, sett i sammenheng med koloskopidata og kvalitetssikret. 

Meldinger om utført screeningkoloskopi utløser bestilling til ePROM-løsningen om å invitere deltageren til å besvare PROM-spørreskjema som beskrevet over. Kreftregisteret har et eget internt system som automatisk plukker opp nye koloskopimeldinger og lager bestilling til ePROM, og som senere tar imot og lagrer data fra besvarte spørreskjema. 

Kreftregisterets system for tilgjengeliggjøring av data 

Kreftregisteret bygger IKT-systemer som benyttes for å trekke ut data fra interne systemer, og gjøre dem tilgjengelig på ulike måter. I Tarmscreeningprogrammet benyttes det til: 

  • Tilgjengeliggjøring av aggregerte kvalitetsdata for helseforetakene 
  • Offentliggjøring av statistikk (statistikkportal). 
  • Kreftregisterets monitorering av Tarmscreeningprogrammet 
  • Overføring av data til Helsedataservice for utlevering til forskning mv.