Innrapportering av meldepliktige opplysninger om koloskopi via KREMT

KREMT - Kreftregisterets Elektroniske Meldetjeneste - er en gratis, webbasert innrapporteringsløsning som er tilgjengelig for alle som er tilknyttet Norsk Helsenett. KREMT kan benyttes for innrapportering av opplysninger om koloskopi i Tarmscreeningprogrammet for virksomheter som ikke har annen løsning tilgjengelig.

Fremgangsmåte for innmelding av meldepliktige opplysninger via KREMT

Logg inn i KREMT portalen. Brukernavn og passord får man fra Kreftregisteret hvis man ikke har dette fra før.

Velg skjemaet «Koloskopirapport» og fyll ut variablene i skjemaet. Hvis man ikke er tilknyttet et sykehus velger man «Annet» under feltet HF/Screeningssenter/Sykehus. I feltet «Hovedskopør» må HPR-nummeret angis, ikke navn. I Tarmscreeningprogrammet er indikasjonen for koloskopi «positiv iFOBT i screeningprogram».

Feltene som må fylles ut, vil i noen grad variere avhengig av svarene man gir. For eksempel dukker spørsmål om tilbaketrekningstid bare opp hvis man har valgt «diagnostisk koloskopi uten biopsi», spørsmålet om det var indisert å intubere cøkum får man hvis man velger annet enn cøkum/terminale ileum/anastomose som segmentet man har undersøkt til og type medikamenter blir bare spurt om når man angir å ha gitt medikamenter under koloskopien.

Hver lesjon (polypp) må registreres separat og bør legges på separat glass for å kunne registrere riktig antall polypper og korrekt histologi til disse.

Alle koloskopier inntil polyppfri tarm er oppnådd er meldepliktige.

Se kapittel 11 i Tarmscreeningprogrammets kvalitetsmanual for informasjon om håndtering av vevsmateriale i forbindelse med Tarmscreeningprogrammet.