Innrapportering av opplysninger knyttet til koloskopiundersøkelser i Tarmscreeningprogrammet

I Tarmscreeningprogrammet utfører alle landets helseforetak koloskopiundersøkelser som ledd i nødvendig oppfølging av positive iFOBT-prøver. Opplysninger om koloskopiundersøkelser i Tarmscreeningprogrammet er meldepliktige til Kreftregisteret.
Sist oppdatert:

Meldeplikten omfatter alle slike undersøkelser som utføres på bakgrunn av henvisning (se kap. 6 i Tarmscreeningprogrammets kvalitetsmanual) fra Kreftregisteret, og eventuelle oppfølgende koloskopier inntil polyppfri tarm («clean colon») er oppnådd.

 

Den følgende tabellen gir oversikt over hvilke relevante opplysninger om koloskopiundersøkelser i Tarmscreeningprogrammet som er meldepliktige til Kreftregisteret, jf. Kreftregisterforskriften (KRG-forskriften) kap. 2, jf. Helseregisterloven § 13 og Helsepersonelloven § 37.

Meldeplikten ivaretas ved automatisk innsending av informasjon fra strukturert koloskopijournal i helseforetakene. For virksomheter som ikke har etablert slik automatisert løsning, kan KREMT-portalen benyttes for innmelding.

For tekniske detaljer/spesifikasjon vises det til meldingsstandarden for koloskopi i Tarmscreeningprogrammet: https://simplifier.net/NorwegianColonoscopyReport/. Spesifikasjonen angir også detaljering av hvilke valgalternativer og kodeverk som benyttes.

 

Opplysninger om koloskopiundersøkelser i Tarmscreeningprogrammet som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret

Opplysninger

Hjemmel for registrering i Kreftregisteret, og nærmere beskrivelse

Screeningsenter

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 2.1 «virksomhet/avdeling, eventuelt institusjonsopphold»

Hovedskopør (helsepersonellnummer)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 4.1 «helsepersonellnummer eller annen personidentifikator». Se egen omtale om helsepersonellets reservasjonsrett.

Dato for undersøkelse

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 2.2 «tidspunkt for kontrollen (dato og år)»

Indikasjon for undersøkelse

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 5 «bakgrunn for undersøkelsen».

Meldeplikten omfatter følgende indikasjoner: 

  • Positiv iFOBT i screeningprogrammet
  • Funn ved tidligere koloskopi
  • Ufullstendig tidligere koloskopi
  • Polyppkontroll

Medisinbruk (type medisin)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.4 «bruk av medikamenter […] som kan ha betydning for gjennomføring av undersøkelsen».

Meldeplikten omfatter blodplatehemmere og antikoagulantia, inkl. spesifisering av type. Dersom det er angitt andre medisiner av betydning for koloskopien, skal det meldes til Kreftregisteret at det er gitt andre medisiner, men uten spesifisering av medisintype.

Sykdommer av betydning for koloskopien

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.4 "[…] andre forhold ved den registrertes helse som kan ha betydning for gjennomføring av undersøkelsen".

Gjelder kardio- eller cerebrovaskulær sykdom, kronisk lungesykdom, kronisk nyresykdom, diabetes, eller andre sykdommer av betydning for gjennomføringen av undersøkelsen uten nærmere spesifisering.

Undersøkt til og med angitt tarmsegment

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen».

Om det var indisert å intubere cøkum

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen».

Totaltid for undersøkelsen

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen».

Tilbaketrekkingstid fra cøkum til avsluttet undersøkelse

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen».

Meldepliktig for diagnostiske undersøkelser (dvs. ikke fjernet polypp eller tatt vevsprøve).

Tømmingskvalitet (Boston Bowel Preparation Scale per tre tarmsegmenter)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen».

Medikament gitt før eller under undersøkelsen

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen».

Ja (type medikament)/nei/narkose eller dyp sedasjon.

Polyppfri colon (clean colon)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag».

 

Ja/nei/usikker

Tarmsegment hvor lesjon ble konstatert

 

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag». Dersom lesjonen ved videre undersøkelse viser seg å være kreft eller forstadium til kreft, er opplysningen også omfattet av § 1-7 første ledd nr. 3.2 «om kreftsykdommen».

Morfologi for lesjon (Paris-klassifikasjon)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag». Dersom lesjonen ved videre undersøkelse viser seg å være kreft eller forstadium til kreft, er opplysningen også omfattet av § 1-7 første ledd nr. 3.2 «om kreftsykdommen».

Størrelse på lesjon (største diameter i mm)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag». Dersom lesjonen ved videre undersøkelse viser seg å være kreft eller forstadium til kreft, er opplysningen også omfattet av § 1-7 første ledd nr. 3.2 «om kreftsykdommen».

Metode for fjerning eller vevsprøvetaking av lesjon

 

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag» og nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen». Dersom lesjonen ved videre undersøkelse viser seg å være kreft eller forstadium til kreft, er opplysningen også omfattet av § 1-7 første ledd nr. 3.2 «om kreftsykdommen».

Om lesjon er endoskopisk komplett fjernet

KRG-forskriften § 1-9 "diagnosegrunnlag" og § 1-7 ved forstadier/kreft. 

Om vevsprøve er sendt til patolog

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag» og nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen». Dersom lesjonen ved videre undersøkelse viser seg å være kreft eller forstadium til kreft, er opplysningen også omfattet av § 1-7 første ledd nr. 3.2 «om kreftsykdommen».

Om lesjon er cancersuspekt

 

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 «diagnosegrunnlag».

Hoved- og bidiagnoser

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.2 «diagnose». For diagnoser knyttet til komplikasjoner er hjemmel § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen» og nr. 3.6 «eventuelle komplikasjoner».

 

Kun ICD10-diagnoser assosiert med tarmscreening, kreft i fordøyelsessystem og mulige forstadier til slik kreft, eller knyttet til blødning i tarm er omfattet av meldeplikten. Se egen tabell nedenfor for oversikt over meldepliktige diagnosekoder.

Prosedyrekoder

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 «gjennomføring av undersøkelsen» og 3.6 «eventuelle komplikasjoner».

 

Se egen tabell for oversikt over meldepliktige prosedyrekoder.

For virksomheter som ikke har teknisk løsning som støtter innmelding av prosedyrekoder, kan det isteden meldes inn «type koloskopi» med alternativer terapeutisk, diagnostisk med biopsi og diagnostisk uten biopsi.

Videre oppfølging

 

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 2.3 «tidspunkt for planlagt oppfølging».

Komplikasjoner under undersøkelse

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.6 «eventuelle komplikasjoner».

Konsekvens av komplikasjon (oppstått ved undersøkelse)

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.6 «eventuelle komplikasjoner».

 

 

Nedenstående tabell viser  ICD-10-diagnosekoder knyttet til koloskopiundersøkelsen som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret.

 

ICD-10-diagnosekoder knyttet til koloskopi i Tarmscreeningprogrammet, som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret

ICD-10-kode

Beskrivelse

Alle C-diagnoser

ondartet svulst

D12.X

godartet svulst i tykktarm, endetarm, analkanal og endetarmsåpning

D37.30, D37.31, D37.40, D37.41, D37.50, D37.51

svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial og svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial

R93.3

unormale funn ved diagnostisk avbildning av andre deler av fordøyelsessystemet

R19.5

okkult blod i avføring

Z08.8

etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for ondartet svulst (polyppkontroll)

Z09.8

etterundersøkelse etter annen spesifisert behandling for andre tilstander (polyppkontroll)

K63.5

polypp i tykktarm

K62.1

rektalpolypp

K62.0

analpolypp

K92.2

uspesifisert gastrointestinal blødning

D13.9

godartet svulst i ufullstendig angitte lokalisasjoner innen fordøyelsessystemet

D01.0-D01.4

carcinoma in situ i andre og uspesifiserte deler av tarm

 

 

Nedenstående tabell viser prosedyrekoder knyttet til koloskopiundersøkelsen som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret.

 

Prosedyrekoder knyttet til koloskopi i Tarmscreeningprogrammet, som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret

NCMP/NCSP/NCRP-koder

Beskrivelse

JUF35

koloskopi med biopsi

JUF32

koloskopi uten biopsi

JUF45

sigmoidoscopi med biopsi

JUF42

sigmoidoscopi uten biopsi

JFA15

endoskopisk polypektomi i colon

JFA85

endoskopisk reseksjon av mucosa og submucosa i colon

JGA05

endoskopisk polypektomi i rectum

JGA82

transanal endoskopisk reseksjon av submukosa

JFA45

endoskopisk kontaktkoagulasjon i colon

JFA52

annet endoskopisk hemostaseinngrep i colon

JGA28

endoskopisk kontaktkoagulasjon i rectum

JGA35

annet endoskopisk hemostaseinngrep i rectum

ZXC05

bruk av ionisert gass

ZXC17

bruk av mekanisk kompresjon

ZXC00

bruk av diatermi

JFA42

endoskopisk injeksjon i colon

JGA22

endoskopisk injeksjon i rectum

 

 

Opplysninger om helsepersonell som har utført koloskopiundersøkelse i Tarmscreeningprogrammet 

Det fremgår av tabellen «Opplysninger om koloskopiundersøkelser i Tarmscreeningprogrammet» over, at helsepersonellnummer for skopøren som har utført koloskopien, er meldepliktig til Kreftregisteret. I tillegg skal det meldes inn hvorvidt skopøren oppfyller spesifikke kompetansekrav, jf. Kreftregisterforskriften § 1-9 første ledd nr. 4.2. Istedenfor at helseforetakene melder opplysningen om skopøren oppfyller kompetansekravene ved hver koloskopiundersøkelse, skal helseforetakene melde opplysningen én gang per skopør, i etterkant av utført koloskopi. Dette også i samsvar med dataminimeringsprinsippet, jf. Personvernforordningen art. 5 nr. 1 bokstav c .

For å gjøre slik innmeldingsprosedyre praktisk gjennomførbar, samtidig som reservasjonsretten til helsepersonellet er ivaretatt, må Kreftregisteret få meldt inn følgende opplysninger om helsepersonell, jf. nedenstående tabell.

 

Opplysninger om helsepersonell som har utført koloskopiundersøkelser i Tarmscreeningprogrammet, som er meldepliktige til Kreftregisteret

Opplysning

Nærmere beskrivelse

Helsepersonellnummer

Entydig identifikasjon av helsepersonell i Helsepersonellregisteret (HPR)

Hvorvidt spesifikke kompetansekrav er oppfylt

Kompetansekravene er angitt i Tarmscreeningprogrammets kvalitetsmanual, kapittel 9.