Innrapportering av opplysninger om iFOBT-prøver i Tarmscreeningprogrammet

I Tarmscreeningprogrammet har Akershus Universitetssykehus HF nasjonalt ansvar for analysering av iFOBT-prøver.
Sist oppdatert:

 

Den følgende tabellen gir oversikt over hvilke opplysninger om iFOBT-prøver i Tarmscreeningprogrammet som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret, jf. Kreftregisterforskriften (KRG-forskriften) kap. 2, jf. Helseregisterloven § 13 og Helsepersonelloven § 37.

 

Opplysninger om iFOBT-prøver i Tarmscreeningprogrammet som omfattes av meldeplikten til Kreftregisteret.

Opplysninger

Hjemmel for registrering i Kreftregisteret

Dato for analyse av prøve KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 2.2 (tidspunkt for kontrollen).

Analyseinstrument som er brukt

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 (gjennomføring av undersøkelsen).

iFOBT-verdi (blodmengde i prøven) 

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 (diagnosegrunnlag).

iFOBT-prøvesvar

Presisering: Positiv / negativ / ikke analyserbar 

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.1 (diagnosegrunnlag).

 

Årsak til at prøve ikke var analyserbar

KRG-forskriften § 1-9 første ledd nr. 3.5 (gjennomføring av undersøkelsen).