Innrapportering av opplysninger i Tarmscreeningprogrammet

I tilknytning til deltagelse i Tarmscreeningprogrammet registrerer helseforetakene resultater fra laboratorieanalysene som gjøres på avføringsprøver (iFOBT-prøver), opplysninger om koloskopiundersøkelsene og patologiresultater i pasientjournalen som del av journalføringsplikten.
Sist oppdatert:

Helsepersonell som utfører screeningundersøkelsene, har meldeplikt til Kreftregisteret, jf. Kreftregisterforskriften kap. 2, jf. Helseregisterloven § 13 og Helsepersonelloven § 37. Helseforetakene/virksomhetene har ansvar for at meldeplikten oppfylles, og skal sørge for at det finnes rutiner som sikrer dette. Meldeplikt knyttet til screeningundersøkelser gjelder i tillegg til den generelle meldeplikten til Kreftregisteret. 

 

Når det gjelder melding av opplysninger om patologiresultat i Tarmscreeningprogrammet, er dette ivaretatt gjennom rutinen for innsending av patologiresultat til Kreftregisteret, se Innrapportering – Patologiinformasjon. Når det gjelder innrapportering av opplysninger om iFOBT-prøver og koloskopiundersøkelser, finnes utfyllende informasjon på følgende sider: