image

Organisering

For å sikre kvalitet i screeningtilbudet og et program som ikke går ut over andre helsetilbud kreves en god organisering.

Organiseringen av et tarmscreeningprogram er avhengig av et tett samarbeid mellom de ulike aktørene som er satt til å løse programmets ulike oppgaver.

Prosjekteier

Det er de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene som er prosjekteier for innføring av screeningprogrammet. Mandatet til Tarmscreeningprogrammet ble godkjent av AD-møtet 28.januar 2019.

Styringsgruppen

Det interregionale styringsgruppen rapporterer til AD-møtet. Styringsgruppen vil ha ansvar for å sikre et likeverdig tilbud i Norge. Gruppen ledes av Fagdirektør for Helse Sør-Øst og representeres likt av fagdirektører fra alle helseregionene.
I tillegg deltar representanter fra Helsedirektoratet, laboratoriemedisin, brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte.Her kan du lese om styringsgruppens mandat . Mandat.doc

Styringsgruppens sammensetning

Leder og sekretær:

Ulrich Spreng  - Fagdirektør - Helse Sør-Øst RHF
Christel Meyer - Sekretær - Helse Sør-Øst RHF

Medlem:

Bjørn Egil Vikse - Fagdirektør - Helse Vest RHF
Bjørn Inge Gustafsson - Fagdirektør - Helse Midt RHF
Geir Tollåli - Fagdirektør - Helse Nord RHF
Sissi Leyell Espetvedt - Seniorrådgiver - Helsedirektoratet
Rune Lilleng -Seksjonsleder patologi - Helse Sør-Øst RHF
Anita Solberg - Tillitsvalgt  HMN - Helse Midt Norge RHF
Marie Skontorp - Tillitsvalgt HV - Helse Vest RHF
Heidi Brorson - Brukerrepresentant - Helse Sør-Øst RHF
Knut Hartviksen - Brukerrepresentant - Helse Nord RHF

Observatører:

Giske Ursin - Direktør - Kreftregisteret
Kristin Ranheim Randel - Nasjonal Koordinering Kreftregisteret
Janne Lena Gustavsen - Prosjektleder Nasjonal koordinering
Trude Haga Flatås - iFobt lab Ahus    
Jan F. Nygård - Prosjektleder IKT Kreftregisteret

Nasjonal prosjektkoordinering

Nasjonal prosjektkoordinator rapporterer til den interregionale styringsgruppe for Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og har observatørstatus i styringsgruppen. Nasjonal prosjektkoordinator skal ha tett kontakt og samarbeid med viktige aktører i screeningprogrammet.

Oppgavene til nasjonal koordinator

 • I samarbeid med de regionale delprosjektene og IKT prosjektet skal det utarbeides en nasjonal prosjektplan med fremdriftsplan og milepæler og følge opp at planen følges.
 • Sikre at det blir laget regionale prosjektplaner med fremdriftsplan og milepæler og følge opp at planene følges.
 • Lage et overordnet budsjett for innføring av Tarmscreeningprogrammet.
 • Identifisere områder som krever juridiske vurderinger og avklaringer.
 • Sørge for god informasjonsflyt mellom styringsgruppen, delprosjektene og andre aktører.
 • Innhente faglige innspill fra rådgivningsgruppen når dette er nødvendig.
 • Forberede saker til styringsgruppen og holde styringsgruppen løpende orientert om fremdrift og eventuelle avvik.
 • Nasjonal prosjektkoordinator skal bidra til å sikre et likeverdig tilbud til innbyggerne i alle helseregioner og bidra til løsning av oppgaver som dukker opp underveis

Nasjonal prosjektkoordinator leder den interregionale prosjektgruppen som består av lederne for de ulike delprosjektene.

Regionale delprosjekter

Det etableres et delprosjekt i hver helseregion. Hvert regionalt delprosjekt skal forberede innføringen av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft i sin region og følge opp at planen blir gjennomført. De regionale delprosjektene har sin egen prosjektbeskrivelse og rapporterer i linjen i sin region og til nasjonal prosjektkoordinator.
 
Implementering av screeningprogrammet ble gjort i nært samarbeid med delprosjekt IKT, med nasjonal prosjektkoordinator og med Kreftregisteret som har ansvar for kvalitetssikring og administrasjon av screeningprogrammet.

Kreftregisteret

Kreftregisteret har sekretariatfunksjon og ansvar for den daglige drift av Tarmscreeningprogrammet samt for monitorering og kvalitetssikring. Kreftregisteret har også ansvar for informasjon til befolkningen og helsetjenesten, kode-og registreringsarbeid, utarbeiding av kvalitetsmanual og for evaluering og forskning.

Rådgivningsgruppen

Kreftregisteret skal blant annet utarbeide og vedlikeholde kvalitetsmanualen for screeningprogrammet.
 
I den forbindelse skal Kreftregisteret utpeke en rådgivningsgruppe som er bredt sammensatt og med representanter fra alle helseregioner. Rådgivingsgruppen har eget mandat som er godkjent at Kreftregisterets direktør. Rådgivningsgruppen skal utarbeide forslag, samt gi råd, innspill og vurdering til sekretariatet i følgende saker:
 • Organisering av Tarmscreeningprogrammet
 • Kvalitetssikring av Tarmscreeningprogrammet
 • Medisinskfaglige vurderinger
 • Informasjonsstrategi overfor offentligheten og fagmiljøet, herunder skriftlig informasjon til deltagerne i programmet
 • Utarbeiding av kvalitetsmanual
Rådgivningsgruppen oppnevnes for 2 år om gangen med mulighet for re-oppnevning.