image

Nasjonal utrulling av tarmscreening

Alle 55-åringer kan ikke inviteres til screening samtidig. Kapasitet må bygges opp og screeningprogrammet skal ikke gå ut over pasienter som har behov for endoskopiske undersøkelser. Det krever en gradvis utrulling av tilbudet.
De første invitasjonene ble sendt ut i mai 2022. I starten vil deltagerne i screeningprogrammet få tilbud om å sende inn avføringsprøver som testes for blod (immunologisk Fekal Okkult Blod Test, iFOBT). Prøvene analyseres på Akershus Universitetssykehus. Etter hvert som koloskopikapasiteten utvides på de ulike helseforetakene, vil man gradvis gå over til å tilby koloskopi som primær screeningmetode.
 
Antall deltagere som kan tilbys iFOBT eller koloskopi bestemmes ut fra koloskopikapasiteten på det enkelte helseforetak og være basert på tilfeldig uttrekking. 

Gradvis nasjonal utrulling

Screening mot tarmkreft skal tilbys menn og kvinner det året de fyller 55 år. iFOBT-screening gjentas annet hvert år over en ti-års periode (maksimalt 5 ganger), mens koloskopi utføres én gang. Det er foreslått at screeningprogrammet skal rulles ut nasjonalt i løpet av 5 år. Dette betyr at screening kun vil tilbys i deler av landet i utrullingsperioden. Innbyggere som i løpet av denne perioden fyller 55 år i områder der screening ikke er innført, vil ikke få noe tilbud om screening. Det etterstrebes derfor at utrullingen tar kortere tid enn 5 år.

Sikrer trygg overgang til ny screeningmetode

Helsedirektoratet anser koloskopiscreening som mer kostnadseffektivt enn screening med iFOBT, og anbefaler at det skal skje en gradvis overgang til primær koloskopiscreening.
For å sikre at innføringen skjer på en trygg måte, må overgangen overvåkes kontinuerlig. Komplett overgang til koloskopi som primær screeningmetode bør  skje kontrollert for ikke å overbelaste koloskopikapasiteten på det enkelte helseforetak.
 
Hvordan dette praktisk skal foregå innenfor hver helseregion, vil bestemmes i de regionale delprosjektene.
 
Helsedirektoratet anslår at ved fullt nasjonalt utrullet program, kan halvparten av screeningdeltagerne inviteres til primær koloskopiscreening. Dette vil imidlertid være avhengig av at tilstrekkelig koloskopikapasitet er tilgjengelig.