image

Nasjonal utrulling av tarmscreening

Alle 55-åringer kan ikke inviteres til screening samtidig. Kapasitet må bygges opp, og screeningprogrammet skal ikke gå ut over pasienter som har behov for endoskopiske undersøkelser. Det krever en gradvis utrulling av tilbudet.


De første invitasjonene ble sendt ut i mai 2022. Deltagerne i screeningprogrammet får tilbud om å sende inn avføringsprøver som testes for blod (immunologisk Fekal Okkult Blod Test, iFOBT). Prøvene analyseres på Akershus Universitetssykehus.

I 2017 anbefalte Helsedirektoratet en gradvis overgang til primær koloskopiscreening som ble ansett som mer kostnadseffektivt enn screening med iFOBT. Etter hvert som koloskopikapasiteten utvides på de ulike helseforetakene, skal man gradvis gå over til å tilby koloskopi som primær screeningmetode, men innføring er foreløpig utsatt til 2028.

 

Gradvis nasjonal utrulling

Screening mot tarmkreft tilbys menn og kvinner det året de fyller 55 år. iFOBT-screening gjentas annet hvert år over en ti-års periode (maksimalt 5 ganger). Screeningprogrammet vil etter planen være landsdekkende i løpet av høsten 2023. Alle som er født i 1967 og senere vil få tilbudet, men de første årene kan noen kan ha fylt 56 år før de mottar første invitasjon.