Dette forsker vi på

Forskningsprosjektene som pågår i Tarmscreeningprogrammet spenner over en rekke ulike temaer og har som mål å utvikle og forbedre tarmscreeningprogrammet. Her kan du lese om pågående forskningsprosjekt i Tarmscreeningprogrammet.
Sist oppdatert:

Muntlig påminnelse og informasjon om Tarmscreeningsprogrammet på eget morsmål

Ikke-vestlige innvandrere har lav deltagelse i kreftscreening. Informasjon om tarmscreening i Norge sendes på norsk. Formålet med studien er å undersøke effekten av å kontakte ikke-deltakende innvandrere fra Pakistan og Somalia via telefon, på henholdsvis urdu og somali, for påminnelse om invitasjon til tarmscreening. I tillegg sendes et påminnelsesbrev på norsk til alle som ikke har deltatt innen 6 uker. Studiehypotesen er at tiltaket vil øke deltakelse i de utvalgte innvandrergruppene, sammenlignet med påminnelsesbrevet alene.

Datainnsamlingen startet i 2024 og varer i ca. 12 mnd. Senere skal man også undersøke effekten av telefonsamtalen på gjentatt oppmøte ved senere screeningrunder. Studien finansieres av Kreftforeningen.

Studien er en del av prosjektet ImmigrantScreen. Dette prosjektet ser blant annet på årsaker til at innvandrere deltar eller ikke deltar i screeningprogrammene for bryst- og tarmkreft. Her kan du lese mer om prosjektet. 

Ansvarlig: Paula Berstad, Tarmscreeningseksjonen, Kreftregisteret.

Fra koloskopi til flytende biopsi

Tarmkreftsvulster og forstadier avgir sirkulerende tumor DNA (ctDNA) til blodbanen som kan påvises ved blodprøve. Studiegruppen i Levanger har tidligere funnet et panel av ctDNA markører som kunne påvise tarmkreft opptil to år før diagnosen. I det planlagte prosjektet ønsker man å teste ut om panelet kan brukes for å skille pasienter med tarmkreft fra dem uten tarmkreft (forstadier, andre tarmsykdommer, ingen tarmsykdommer). Man vil også følge dem som får påvist tarmkreft med tanke på hvordan typen og mengden ctDNA varierer med ulike undertyper av tarmkreft og videre forløp av sykdommen. Målet med prosjektet er i tråd med intensjonen om mer persontilpasset medisin, å evaluere hvilken rolle ctDNA kan spille som biomarkør for tidlig deteksjon og karakteristikk av tarmkreft og for behandlingsvalg og oppfølging av pasienter.

Prosjektet planlegger å inkludere alle pasienter innkalt til koloskopi ved Sykehuset i Levanger fra høsten 2024 i omtrent 3 år og følge dem i en observasjonsstudie. Etter koloskopi tas det én blodprøve og de som får påvist tarmkreft vil i forbindelse med senere behandling/oppfølging på sykehuset ta et ekstra sett med blodprøver.

Ansvarlig: Eivor A. Laugsand, Sykehuset Levanger, Kirurgisk avdeling, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Trondheim.

Vannkoloskopi for forbedret tarmkreftscreening

Sagtaggete polypper (SP) er vanskelige å oppdage og fjerne. Den beste måten å oppdage og fjerne SP er ukjent. Ved konvensjonell koloskopi spiles tarmen ut med CO2 gass som fører til at SP blir mindre synlige og vanskeligere å fjerne. Ved vannkoloskopi suger man ut all gass fra tarmen og erstatter den med vann under hele undersøkelsen. Det fører til mindre strukket tarmvegg. SP flyter da opp og påvisning og fjerning under vann forenkles. Resultatet kan bli forbedret screeningeffekt, særlig for kvinner som tre ganger så ofte som menn utvikler tarmkreft fra sagtaggete polypper. Man skal også undersøke om vannkoloskopi øker andelen smertefrie undersøkelser og om den kan være mer bærekraftig enn konvensjonell koloskopi.

Prosjektet er planlagt gjennomført ved Bærum sykehus, Akershus Universitetssykehus, Ullevål sykehus, Østfold sykehus og i det svenske tarmscreeningprogrammet i Gøteborg.

Inkluderingen starter ved Bærum sykehus våren 2024 og uvides gradvis til de andre screeningsentrene. Prosjektperioden vil i utgangspunktet gå over 3 år.

Ansvarlig: Anna Lisa Schult, medisinsk avdeling Bærum Sykehus.

 

Andre relevante forskningsprosjekter:

Pågående Phd-prosjekter

Nadia Iqbal
Increasing access to cancer screening among immigrants.

Doktorgradsarbeidet er en del av ImmigrantScreen. Prosjektet skal måle effekt av å gi informasjon om og invitasjon til bryst- og tarmkreftscreening på antatt morsmål. Effekten måles ved å se på deltakelsesprosenten. I tillegg skal prosjektet kartlegge hvilke faktorer som spiller inn ved innvandreres avgjørelse om å delta eller ikke delta i Tarmscreeningsprogrammet. Økt kunnskap på dette feltet vil kunne bidra til å tilrettelegge screeningstilbudet for minoriteter.

Pilotprosjekt på tarmscreening

Tarmscreeningpiloten er en pilot på det nasjonale screeningprogrammet for tarmkreft - "Tarmscreeningprogrammet". Pilotprosjektet inkluderte 140 000 deltakere i perioden 2012-2023. Prosjektet har sammenlignet to metoder for å oppdage tarmkreft tidlig: hjemmetest for blod i avføringen og sigmoidoskopi.

Her kan du lese mer om pilotprosjektet og tilknyttede forskningsprosjekter.

Tarmbakterier og livsstil ved tarmscreening (CRCbiome)

Det er en sammenheng mellom tarmbakterier og tarmkreftrisiko. Vi ønsker å finne en biomarkør basert på bakterieinnhold i avføringsprøver, og undersøke sammenhengen mellom forstadier av tarmkreft, livsstilsfaktorer og tarmbakterier. Her kan du lese mer om CRCbiome.

NORCCAP (Norwegian Colorectal Cancer Prevention)

er en randomisert undersøkelse på tarmscreening. Kreftregisteret har flere aktive forskningsprosjekter som studerer årsaker til tarmkreft basert på denne datainnsamlingen. Les mer om NORCCAP her.