Hvorfor prosjektet er viktig

Fakta om tarmkreft

Tarmkreft er en av de hyppigst forekommende kreftformer blant menn og kvinner, med ca 4500 nye tilfeller per år. 5 års overlevelse er ca. 70 prosent. Det betyr at 7 av 10 personer diagnostisert med tarmkreft er i live 5 år etter de fikk diagnosen.

Symptomer ved tarmkreft opptrer ofte sent i forløpet, når prognosen er usikker eller dårlig, og stråling og cellegift har begrenset effekt.

Mer om tykk- og endetarmskreft kan du lese her.

Screening mot tarmkreft

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EUs anbefalinger. Det finnes ikke tilstrekkelig kunnskap om hvilken test som er mest nyttig i et folkehelseperspektiv. Derfor har man valgt å sammenligne  to mulige metoder i dette pilotprosjektet.  

Test for usynlig blod i avføringen (iFOBT/FIT) utføres hjemme og oppdager ca. 8 av 10 tarmkrefttilfeller. "Kikkertundersøkelse" av nedre del av tykktarmen (sigmoidoskopi) gjennomføres på sykehus og oppdager ca. 7 av 10 tilfeller. 


Pilotprosjektet og det nå startete nasjonale screeningprogrammet har som målsetting å ha et vedvarende kritisk blikk på virksomheten for hele tiden å optimalisere helsetilbudet.

Positive ringvirkninger av pilotprosjektet

Det er en betydelig underkapasitet på koloskopi i Norge. Helsedirektoratet har oppfordret de regionale helseforetakene til å få ned ventetidene til skopi og vurdere opprettelse av skopørskoler.

Det er derfor opprettet flere utdanningsstillinger for legespesialister (LIS-stillinger) for å styrke spesialistkompetansen på fordøyelsessykdommer generelt og koloskopi spesielt. Med samme målsetting er Helse Sør-Østs regionale senter for opplæring i gastrointestinal endoskopi opprettet ved Oslo Universitetssykehus.

Det vil ta tid å bygge opp et screeningprogram. Kapasiteten på koloskopier er for liten i Norge i dag og det tar tid å trene opp fagfolk på dette. Det samme gjelder for andre fagområder som et screeningprogram vil være helt avhengig av - f.eks. spesialister som skal vurdere vevsprøvene som taes.

 

Det tidligere screeningprosjektet NORCCAP førte blant annet til opprettelse av det etterhvert landsdekkende kvalitetssikringsprogrammet Gastronet som har som målsetting å kartlegge, sikre og forbedre kvaliteten på mage-tarmundersøkelser for pasienter.

 

 

Sist oppdatert: 18.08.2022