Forskningsprosjekter

Noen av de som inviteres til screening, vil bli spurt om de ønsker å delta i andre forskningsprosjekter (tilleggsstudier). Dersom man takker nei til et slikt tilbud, vil det ikke få konsekvenser for selve screeningundersøkelsen eller den videre oppfølgingen.


Tarmbakterier og livsstil ved screening mot tarmkreft

Sammenhengen mellom bakterier i tarmen, livsstilsfaktorer og utvikling av tarmkreft undersøkes i et delprosjekt. Noen deltagere som har levert en positiv avføringsprøve blir invitert til denne studien.

Nasjonalt kvalitetsregister for endoskopi

Gastronet er et av 51 nasjonale, medisinske kvalitetsregistre. Det inkluderer registrering av flere kvalitetsvariabler på utførelsen av koloskopi og det legges stor vekt på pasientenes tilbakemeldinger. All de store screeningprosjektene mot tarmkreft har rapportert sine undersøkelser med koloskopi og fleksibel sigmoidoskopi til Gastronet som ledd i kvalitetsutvikling og forskning. 

European polyp surveillance - EPoS

I EPoS-prosjektet ønsker man å undersøke hva som er den optimale koloskopi-oppfølgingen av pasienter som har fjernet polypper i tarmen, for å redusere deres risiko for kreft i fremtiden. De som etter koloskopi har behov for videre oppfølging , kan bli forepurt om deltagelse til denne studien.

Komplikasjoner ved koloskopi og kirurgi i Tarmscreeningpiloten

Koloskopi er en invasiv undersøkelse med en liten, men ikke helt ubetydelig risiko for komplikasjoner som blødning og hull på tarmen. Funn av store polypper og tarmkreft kan også medføre behov for kirurgi. Selv om dette er rutinebehandlinger, kan komplikasjoner oppstå. Vi har nå pågående et forskningsprosjekt hvor komplikasjoner etter koloskopi og kirurgi kartlegges. Det innebærer at informasjon om komplikasjoner innhentes fra pasientjournalen. Målet med dette delprosjektet er å finne en måte å overvåke komplikasjoner i det nasjonale programmet uten journalgjennomgang.


Avsluttede studier

Smertelindring ved koloskopi

Noen opplever ubehag i forbindelse med koloskopi og vil ha behov for smertelindrende medisiner. Kvinner er særlig utsatt for ubehag og smerter ved koloskopi. I dette forskningsprosjektet ønsket man å evaluere om og hvordan man best kan redusere eventuelle smerter ved koloskopi. Kvinner som ble invitert til koloskopi i screeningen har fått tilbud om å delta i studien. Man fant at kvinner som fikk smertelindring rett før koloskopien begynte rapporterte betydelig sjeldnere å ha hatt en smertefull koloskopi enn de kvinnene som fikk smertelindring ved behov under koloskopien. Inklusjon av deltakerne er nå avsluttet. Resultatene ble publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2021.1969683)

Livsstil og tarmkreft

Det er stilt spørsmål om kreftscreening kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på og dermed redusere motivasjonen for å ta egenansvar for sin helse. I en tilleggsstudie har man undersøkt om deltagelse i tarmkreftscreening endrer helseatferd.

Studien ble gjennomført med spørreskjema om livsstilsvaner og kosthold. Personer invitert i screeninpiloten og en kontrollgruppe som ikke fikk tilbud om screening, ble inkludert i dette forskningsprosjektet. Det ble likevel ikke funnet ugunstige endringer i livsstilsfaktorer ett år etter screeningdeltagelse i det pågående pilotetprosjektet. Inklusjon av deltagere er nå avsluttet.

Psykologiske effekter av screening

En bekymring har vært at en invitasjon til screening kan gjøre deltagerene usikre på egen helse, og dermed øke engstelse i befolkningen. I en tilleggsstudie har man undersøkt om deltagelse i screening har psykologiske effekter.

Studien ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema om depresjon og angst. I denne studien fant man ingen økt engstelse hos deltagere med en falsk positiv screening prøve og de som deltok i FIT screening ikke hadde noen psykologisk endringer over ett år. Blant de som deltok i FS screening så man en liten økning i angst, der en mindre gruppe deltagere som var engstelige før screening fikk høyere angst av å delta i screening. Inklusjon av deltagere er avsluttet.  

 

Publisert 08.02.2022