image

Pilotprosjekt på nasjonal tarmscreening

Screeningundersøkelsene i pilotprosjektet for nasjonal tarmscreening ble avsluttet i 2023. Det betyr at det ikke vil bli sendt ut flere invitasjoner. Vi ønsker å takke alle som har deltatt og dermed bidratt med viktig kunnskap inn i etableringen av det nasjonale Tarmscreeningprogrammet.
Sist oppdatert:

 

Aktuelt

De som har fått invitasjon i pilotprosjektet og ønsket å delta, måtte sende inn prøven tidsnok til at den var mottatt på laboratoriet innen 1. desember 2023. Denne beskjeden gjelder ikke de som er invitert i det nasjonale tarmscreeningprogrammet (født i 1967 eller senere, og fylt 55 år).

Les mer om det nasjonale tarmscreeningprogrammet her.

Ved funn av blod i prøven og behov for oppfølgende koloskopiundersøkelser, vil dette tilbys ved pilot-screeningsenterne i Moss og Bærum også første del av 2024.

Vi vil samtidig beklage at det i et tidligere brev sto at man kunne forvente ny invitasjon etter to år. I pilotprosjektet tilbys screening kun inntil fire runder i perioden 2012 - 2023. Utsending av invitasjoner er nå avsluttet.

 

Bakgrunn for pilotprosjektet

Norge er et av landene i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft (tarmkreft). Hver dag får ti personer i Norge påvist denne kreftformen, som ofte ikke gir symptomer før sent i sykdomsforløpet. Screening av befolkningen kan redusere tarmkreftdødeligheten.

Pilotprosjektet som startet i 2012, hvor 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år (per 01.01.2012) bosatt i Østfold, Akershus og Buskerud har blitt invitert til å delta, er nå i avslutningsfasen.

Det finnes flere screeningmetoder for tarmkreft, men det er ikke avklart hvilken som er best i et folkehelseperspektiv. Dette pilotprosjektet har derfor vært designet som en forskningsstudie basert på prinsippene for sammenlignende effektforskning. Dette har innebåret at inviterte har blitt tilbudt (etter loddtrekning) én av to screeningmetoder.

Den ene halvparten har fått tilbud om test for usynlig blod i avføringen (iFOBT/FIT), og den andre halvparten en 'kikkertundersøkelse' av nedre del av tykktarmen (sigmoidoskopi). På den måten kan screeningtilbudet forbedres etter hvert som vi får mer kunnskap.

Ettersom dette er et forskningsprosjekt, og ikke et screeningprogram, har det fulgt strenge rammer for utforming og inkludering av deltakere. Det er har derfor ikke vært mulig å melde seg på eller velge screeningmetode selv, men det har selvsagt vært frivillig om en ville delta eller ikke.

I tillegg til selve pilotprosjektet pågår også andre forskningsprosjekter (tilleggsstudier) som kan ha overføringsverdi til klinisk arbeid og på sikt gi bedre helsetilbud til pasienter.

 

Organisering

Prosjektet ble satt i gang av Helse- og omsorgsdepartementet med finansiering over statsbudsjettet. 

Helse Sør-Øst ved Kreftregisteret fikk ansvaret for planlegging og gjennomføring i samarbeid med HelsedirektoratetVestre Viken HF og Sykehuset Østfold HF