Mandat for Nasjonal rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet (Mp) er landsdekkende for kvinner i alderen 50-69 år. Målsettingen er å redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte. En vellykket gjennomføring krever at nedfelte kvalitetsmål oppnås.

En faglig rådgivningsgruppe skal evaluere faglige sider ved gjennomføring av Mp. Det forventes at gruppens medlemmer etablerer nettverk til egen profesjon. Gruppen skal være permanent, medlemmer utnevnes for fire år.

Blant de forhold som skal overvåkes er:
- Kvalitetsmål nedfelt i kvalitetssikringsmanualen
- Diagnostikk ved etterundersøkelsen, inklusive radiologi og patologi
- Behandlingstilbud, herunder kirurgisk behandling
- Langtidseffekter på insidensmønster og dødelighet av brystkreft
- Tekniske og fysiske forhold ved Mp
- Gi råd om eksterne forskningsprosjekter som søker tilknytning til Mp, vurdere eksterne forskningsdata og initiere egen forskning
- PGMI
- Kvinnens erfaringer og opplevelser av Mp
- Annet

I tillegg skal gruppen ha ansvaret for revisjon av kvalitetssikringsmanual, være rådgivende organ for opplæring/faglig utvikling, kompetansesenter samt ved innføring av ny teknologi.

Kvalitetsmål nedfelt i kvalitetssikringsmaual skal følges. Dersom det påvises avvik fra kvalitetsmål eller prosjektplaner skal gruppen meddele dette til aktuelle fylke og Sosial- og helsedirektoratet via nasjonal leder. Gruppen bør ha anledning til å inspisere de ulike aktivitetene. Gruppen skal gi råd om forslag til endringer av alle sider ved Mp, dersom kvaliteten ikke opprettholdes. Dersom dette ikke etterkommes eller resultater er sterkt avvikende kan gruppen gi råd til Sosial- og helsedirektoratet om at aktivitetene bør stanses inntil man er sikker på at god kvalitet igjen kan opprettholdes.

Gruppen bør møtes hvert halvår og skal ha adgang til aktuelle data i programmet. Arbeidet er ulønnet. Reiser i forbindelse med møter vil bli dekket.

Sammensetning:
2 radiologer, hvorav en er leder
1 radiograf
1 kirurg
1 patolog
1 fysiker fra Statens strålevern
1 epidemiolog
1 Leder, Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG)
1 Allmenpraktiker fra Norsk forening for allmennmedisin
1 IT
1 Leder, Kreftregisteret
Sekretariatet/Mp ledelsen ved Kreftregisteret