BERM: Bedre Radiografi i Mammografiprogrammet

BERM-prosjektet skal bidra til å kvalitetssikre og forbedre det radiograffaglige arbeidet i Mammografiprogrammet. Prosjektet skal også bidra til ny kunnskap for å styrke kunnskapsgrunnlaget for nasjonale og internasjonale retningslinjer innen mammografiscreening.
Sist oppdatert:

Bakgrunn

En standard screeningundersøkelse i Mammografiprogrammet består av to mammogrammer av hvert bryst, frontbilder (craniocaudal strålegang, CC-bilder) og skråbilder (mediolateral strålegang, MLO-bilder). Mottak av kvinnene, intervju og bildetaking gjennomføres på screeningenhetene av radiografer med spesialopplæring i mammografi og brystkreft. 

Det er dermed først og fremst radiografer målgruppen møter når de deltar i screeningen. Radiografenes ferdigheter og evne til å kommunisere med, og skape trygghet hos kvinnene, er derfor avgjørende både for å fremskaffe godt bildemateriale for røntgenlegene, og for å skape tillit til screeningprogrammet.

I Kreftregisteret registrereres rutinemessig opplysninger om kvinner i Mammografiprogrammet, i tråd med kreftregisterforskriften. Kreftregisteret har ansvar for å bruke opplysningene til forskning, kvalitetssikring og kvalitetetsforbedring. Formålet med BERM-prosjektet er å kvalitetssikre og forbedre det radiograffaglige arbeidet i Mammografiprogrammet. 

Delprosjekter

BERM omfatter syv delprosjekter, som berører ulike viktige aspekter av radiografenes arbeid.

Delprosjekt 1: Testing av PAI – et system for vurdering av bildekvalitet

Formål: Å teste og validere et forenklet system og kodeverk for retrospektiv klassifisering av bildekvalitet, der bildekvalitet klassifiseres som Perfekt, Adekvat eller Inadekvat (PAI).

Status: Pågår.

Delprosjekt 2: Etablering av bildebank, lærings- og testsett  

Formål: Å etablere en bildebank som kan benyttes til opplæring av radiografer og i kvalitetsforbedringsøyemed og dermed sikre optimal bildekvalitet i Mammografiprogrammet.

Status: Pågår.

Delprosjekt 3: Radiografisk bildekvalitet

Formål: Å analysere parametre som kan bidra til å sikre tilfredsstillende radiografisk bildekvalitet på mammogrammene i Mammografiprogrammet.

Status: Ikke startet

Delprosjekt 4: Kunstig intelligens 

Formål: Å sammenligne radiografisk bildekvalitet av mammogrammer som er klassifisert med bruk av kunstig intelligens, og av radiografer og radiologer.

Status: Pågår

Delprosjekt 5: Omtak og tilleggsbilder

Formålet med delprosjektet er å kartlegge og redusere omfang av omtak av screeningmammogrammer i Mammografiprogrammet.

Status: Ikke startet

Delprosjekt 6: Bevegelsesuskarphet i mammogrammene

Formål: Å kartlegge og minimalisere bevegelsesuskarphet i mammogrammene.

Status: Ikke startet

Delprosjekt 7: Kvinnenes opplevelse av mammografiundersøkelsen

Formål: Å kartlegge holdninger og opplevelser av Mammografiprogrammet, og bruke den innhentede informasjonen til å forbedre og revidere informasjonsmateriell og prosedyrer.

Status: Pågår

Mer informasjon

Nærmere informasjon om de enkelte delprosjektene finner du i prosjektets protokoll (PDF).