Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring

Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring er blant de viktigste oppgavene Kreftregisteret har i Mammografiprogrammet. Målet er å tilby målgruppen et trygt, effektivt og kunnskapsbasert screeningprogram.
Sist oppdatert:

Hensikten med Mammografiprogrammets er å oppdage og behandle brystkreft i tidlig stadium, slik at behandlingen kan bli mer skånsom og færre dør av sykdommen.

For å oppnå dette, må vi sikre at alle deler av virksomheten holder høy kvalitet, og hele tiden jobbe for å videreutvikle og forbedre screeningprogrammet i takt med ny kunnskap og ny teknologi. 

Helseforetakene har et selvstendig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av sin virksomhet, mens Kreftregisteret, i kraft av å være et lovbestemt helseregister og med hjemmel i kreftregisterforskriften, har ansvar for å samle inn og bruke opplysninger i Mammografiprogrammet til forskning, kvalitetssikring og kvalitetetsforbedring.

Kreftregisteret jobber kontinuerlig med en rekke ulike kvalitetssikrings- og kvalitetsforbedrende prosjekter i Mammografiprogrammet.

Blant annet gjennomfører Kreftregisteret prosjekter for å sikre og forbedre kvaliteten på radiografenes bildetaking og gjennomføring av screeningundersøkelsen, kvinnenes opplevelse av screeningundersøkelsen og informasjonen de mottar, radiologenes resultater og effektivitet i tyding av mammogrammene og patologenes vurdering av vevsprøver tatt i forbindelse med Mammografiprogrammet.

Vi har også flere prosjekter knyttet til bruk og oppfølging av ny teknologi, som kunstig intelligens, tomosyntese og ulike verktøy for måling av mammografisk tetthet i screeningprogrammet.

Et av de pågående prosjektene er BERM: Bedre mammografi i Mammografiprogrammet. Les mer om BERM her.