Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring

Kvalitetssikring og kvalitetsforbedring er blant de viktigste oppgavene Kreftregisteret har i Mammografiprogrammet. Målet er å tilby målgruppen et til enhver tid trygt, effektivt og kunnskapsbasert screeningprogram.
Sist oppdatert: 25.08.2021

Hensikten med Mammografiprogrammets er å oppdage og behandle brystkreft i tidlig stadium, slik at behandlingen skal kunne bli mer skånsom og færre dør av sykdommen.

For å oppnå dette, må vi sikre at alle deler av virksomheten holder høy kvalitet, og hele tiden jobbe for å videreutvikle og forbedre screeningprogrammet i takt med ny kunnskap og ny teknologi. 

Kreftregisterets rolle

Helseforetakene har et selvstendig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av sin virksomhet, mens Kreftregisteret, i kraft av å være et lovbestemt helseregister og med hjemmel i kreftregisterforskriften, har ansvar for å samle inn og bruke opplysninger i Mammografiprogrammet til forskning, kvalitetssikring og kvalitetetsforbedring.

Kreftregisteret jobber derfor kontinuerlig med en rekke ulike kvalitetssikrings- og kvalitetsforbedrende prosjekter i Mammografiprogrammet.

Stor bredde i tema og prosjekter

Kvalitetssikrings- og kvalitetsforbedringsprosjektene våre er knyttet til en rekke ulike temaer.

For eksempel har vi prosjekter for å sikre og forbedre kvaliteten på radiografenes bildetaking og gjennomføring av screeningundersøkelsen, kvinnenes opplevelse av screeningundersøkelsen og informasjonen de mottar, radiologenes resultater og effektivitet i tyding av mammogrammene og patologenes vurdering av vevsprøver tatt i forbindelse med Mammografiprogrammet.

Vi har også flere prosjekter knyttet til bruk og oppfølging av ny teknologi, som kunstig intelligens, tomosyntese og ulike verktøy for måling av mammografisk tetthet i screeningprogrammet.

Et av prosjektene Kreftegisteret setter i gang i 2021, er BERM: BEdre Mammografi i Mammografiprogrammet. Dette prosjektet kan du lese mer om her.