Personvern og reservasjon

Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke opplysninger Mammografiprogrammet lagrer om deg og hvordan disse benyttes, og om dine rettigheter tilknyttet lagring og bruk av opplysningene.
Sist oppdatert: 26.02.2021

Innsamling og behandling av opplysninger i Kreftregisteret er nærmere regulert i Kreftregisterforskriften, som er en forskrift til Helseregisterloven. Personopplysningsloven med tilhørende forskrift gjelder utfyllende. 

Opplysninger som samles inn i forbindelse med invitasjon og oppmøte i Mammografiprogrammet behandles av få betrodde medarbeidere ved Kreftregisteret. Disse har tilgang til opplysningene som en del av Kreftregisterets pålagte arbeidsoppgaver. All bruk av opplysninger er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Opplysningene brukes i den videre oppfølging av den enkelte, og til administrasjon av Mammografiprogrammet. Avidentifiserte opplysninger utleveres til evaluering og forskning.

Ønsker du å stanse invitasjonene til Mammografiprogrammet, klikk her.

Hvilke opplysninger lagrer Mammografiprogrammet om deg?

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Tidspunkt for utsendelse av invitasjoner og svar
 • Tid og sted for undersøkelse
 • Resultatet av screeningundersøkelsen og eventuelle tillleggsundersøkelser 
 • Hvilket brystsenter som har ansvar for tyding og lagring av mammogrammene (røntgenbildene) dine

Vi holder også løpende oversikt over eventuelle reservasjoner mot lagring av normale funn i Kreftregisteret, samt over hvem som ikke ønsker å motta invitasjoner.

Dersom du har besvart og returnert Mammografiprogrammets spørreskjema, lagres også opplysninger du har gitt der, i henhold til egen konsesjon fra Datatilsynet.

Mammogrammene oppbevares ved det brystdiagnostiske senteret du har geografisk tilhørighet til.

Hva brukes opplysningene til? 

Kreftregisteret er ansvarlig for drift og kvalitetssikring av Mammografiprogrammet. Opplysningene om deg brukes til:  

 • Kontinuerlig planlegging og utsending av invitasjon hvert annet år
 • Kvalitetssikring av Mammografiprogrammet: For eksempel vurdere om andel krefttilfeller blant alle screenede er i henhold til Kvalitetsmanualen
 • Evaluering av programmets målsetning om redusert brystkreftdødelighet
 • Faglig utvikling av programmet: For eksempel vurdere om noen grupper av kvinner bør inviteres hyppigere eller sjeldnere enn andre på grunn av ulik risiko for brystkreft.
 • Forskningsprosjekter. Det er en forutsetning at det foreligger rettslig grunnlag før utlevering av opplysninger kan finne sted. I praksis vil det innebære forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk eller konsesjon fra Datatilsynet. Det vil ikke være mulig å spore den enkeltes identitet i resultater som publiseres.

Rett til innsyn

Du kan når som helst kreve innsyn i opplysningene som er registrert om deg, eller at opplysningene slettes. Du kan også kreve at feil rettes.

Den som ber om innsyn skal levere en skriftlig og undertegnet begjæring som inneholder navn og fødselsnummer. Krav om skriftlig og undertegnet begjæring skal sikre dokumentasjon for at den som ber om innsyn, faktisk er den han eller hun gir seg ut for å være. 

Begjæringer om innsyn skal besvares skriftlig innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Mer detaljert informasjon finner du her.

Rett til reservasjon

Du har rett til å reservere deg mot lagring av personopplysninger (navn, fødselsnummer, adresse) knyttet til screeningundersøkelser med normalt funn. Normalt funn vil si der det ikke oppdages brystkreft eller forstadier til brystkreft. 

Reservasjon medfører sletting

Dersom du reserverer deg mot lagring av opplysninger, vil følgende skje:

 • Alle opplysninger knyttet til tidligere og fremtidige screeningundersøkelser med normalt funn i Mammografiprogrammet slettes fullstendig
 • Opplysninger fra din screeningundersøkelse vil ikke benyttes i kvalitetssikring og evaluering av programmet

Dersom du ombestemmer deg, kan du oppheve reservasjonen ved å benytte samme framgangsmåte som da du reserverte deg. 

Mammografibildene dine oppbevares ved det brystdiagnostiske senteret hvor tyding av bildene ble utført, uavhengig av eventuell reservasjon.

Generelt om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret

Kreftregisteret følger strenge reguleringer for hvordan opplysningene i registeret skal oppbevares og behandles. For generell informasjon om dette, se her