Personvern og reservasjon

Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke opplysninger Mammografiprogrammet lagrer om deg og hvordan disse benyttes, og om dine rettigheter tilknyttet lagring og bruk av opplysningene.
Sist oppdatert:

Opplysninger i Kreftregisteret samles inn og behandles i samsvar med de krav til informasjonssikkerhet som følger av personvernlovgivningen.

Personopplysningsloven og EU’s personvernforordning gjelder for behandling av personopplysninger i Mammografiprogrammet. Innsamling og behandling av opplysninger i Kreftregisteret er nærmere regulert i Kreftregisterforskriften, som er en forskrift til Helseregisterloven. 

Opplysninger som samles inn i forbindelse med invitasjon og oppmøte i Mammografiprogrammet behandles av få betrodde medarbeidere ved Kreftregisteret. Disse har tilgang til opplysningene som en del av Kreftregisterets pålagte arbeidsoppgaver. All behandling av opplysninger er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Opplysningene kan også brukes i den videre oppfølging av den enkelte, og til administrasjon, monitorering og kvalitetssikring av Mammografiprogrammet. Indirekte identifiserbare opplysninger kan utleveres til evaluering og forskning.

Ønsker du å stanse invitasjonene til Mammografiprogrammet, klikk her.

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Fødeland
 • Tidspunkt for utsendelse av invitasjoner og svar
 • Tid og sted for undersøkelse
 • Resultatet av screeningundersøkelsen og eventuelle tillleggsundersøkelser 
 • Hvilket brystsenter som har ansvar for tyding og lagring av mammogrammene (røntgenbildene) dine

Vi holder også løpende oversikt over eventuelle reservasjoner mot lagring av normale funn i Kreftregisteret, samt over hvem som ikke ønsker å motta framtidige invitasjoner.

Dersom du har besvart og returnert spørreskjemaet som var i bruk i Mammografiprogrammet perioden 1. august 2006 til 31. desember 2015, lagres og behandles disse opplysningene i henhold til de krav som følger av EU´s personvernforordning og nasjonal lovgivning, blant annet forskrift for befolkningsbaserte helseundersøkelser.

Hva brukes opplysningene til? 

Kreftregisteret er ansvarlig for drift, monitorering og kvalitetssikring av Mammografiprogrammet.

Opplysningene om deg brukes til:  

 • Kontinuerlig planlegging og utsending av invitasjon
 • Kontinuerlig monitorering av kvalitetsindikatorer
 • Evaluering av programmets målsetning om redusert brystkreftdødelighet
 • Faglig utvikling av programmet
 • Forskningsprosjekter. Det er en forutsetning at det kan dokumenteres at prosjektet har selvstendig rettslig grunnlag før utlevering av opplysninger kan finne sted. I praksis vil det innebære at prosjektet må oppfylle et av vilkårene i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2, i tillegg til nødvendig supplerende rettsgrunnlag i nasjonal rett. For helseforskningsprosjekter er det nødvendig med etisk forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Det vil ikke være mulig å spore den enkeltes identitet i resultater som publiseres.

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til informasjon og innsyn i opplysningene som behandles om deg. Du kan også kreve innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert opplysninger om deg.

Eget søknadsskjema benyttes. Mer informasjon finner du her: kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/Personvern/Rett-til-innsyn

Innsyn i helseopplysninger skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon. Begjæringer om innsyn skal besvares uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Krav om retting, sperring og sletting

Du kan kreve at feil rettes. Krav om sletting eller sperring kan bare skje i den utstrekning behandlingen av opplysningene føles sterkt belastende for den registrerte, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene behandles. Krav om retting, sletting eller sperring av opplysningene rettes til Kreftregisteret.

Rett til reservasjon

Du kan reservere deg mot at dine personopplysninger knyttet til undersøkelser i Mammografiprogrammet registreres permanent i Kreftregisteret ved normalt funn. «Normalt funn» vil si der det ikke er tegn til eller mistanke om kreftsykdom eller forstadier til kreftsykdom. Personopplysninger betyr i denne sammenheng navn og fødselsnummer, adresse og bostedskommune, sivilstand samt fødekommune eller fødeland.

Dersom du reserverer deg, vil personopplysninger som allerede er registrert om deg, bli slettet etter at de er kvalitetssikret, og senest seks måneder etter innsamlingen.

Du kan når som helst oppheve reservasjonen. Da vil Kreftregisteret kunne registrere person- og helseopplysninger om deg knyttet til alle undersøkelser i Mammografiprogrammet, også bakover i tid.

Reservasjon mot registrering av opplysninger i Kreftregisteret har ingen betydning for opplysningene som registreres i din pasientjournal. 

Generelt om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret

Kreftregisteret følger strenge reguleringer for hvordan opplysningene i registeret skal oppbevares og behandles. For generell informasjon om dette, se her