Styringsgruppen for Mammografiprogrammet

Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet og har blant annet det overordnende ansvaret for at Mammografiprogrammet holder høy faglig kvalitet, og at programmet har en kvalitetsmanual i tråd med internasjonale retningslinjer.

Sist oppdatert 11.9.18 

Mandat

Versjonsdato mandat: 06.01.17

Bakgrunn for opprettelse av Styringsgruppe for Mammografiprogrammet

Helsedirektoratet utarbeidet forslag til styringsstruktur og strategi for nasjonale
screeningprogrammer i rapporten IS - 2242 Styringsstruktur og strategi for nasjonale screeningprogrammer. En bredt sammensatt arbeidsgruppe stod bak forslagene i rapporten.

Rapporten va på høring og ble deretter oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 27.10.14. Som et av flere tiltak i oppfølging av rapporten ba HOD direktoratet om å etablere en nasjonal styringsgruppe for Mammografiprogrammet i 2015.

Sammensetning av styringsgruppen

Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet og direktoratet har sekretariatsfunksjon for gruppen. Direktør for Kreftregisteret, samt leder for Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) er faste medlemmer i styringsgruppen. Øvrige medlemmer oppnevnes fra de fire RHF-ene, Den norske legeforeningen ved Norsk forening for allmennmedisin, og Kreftforeningen. Leder for Mammografiprogrammet kan møte som observatør i styringsgruppen.

Styringsgruppen bør ha personer med følgende kompetanse/fagbakgrunn: fastlege/allmennlege, radiograf, radiolog, patolog, bryst- og endokrinkirurg, epidemiolog, medisinsk fysiker. Brukerperspektivet skal ivaretas.

Alle RHF-ene skal være representert i styringsgruppen.

RHF-ene og HF-ene skal oppnevne representanter til styringsgruppen som er ansatt i det respektive RHF-et eller i et av de underliggende HF- ene i regionen de representerer.

Roller og ansvar

Styringsgruppen har det overordnende ansvaret for at Mammografiprogrammet holder høy faglig kvalitet. Dette innebærer vurderinger av aspekter knyttet til blant annet datagrunnlag, tidligindikatorer, testmetoder, informasjon, målgrupper og etiske aspekter. 

Styringsgruppen har et overordnet ansvar for at Mammografiprogrammet har en kvalitetsmanual i tråd med internasjonale retningslinjer og at den revideres ved behov. Videre kan styringsgruppen anbefale at det igangsettes eksterne evalueringer av programmet ved behov.

Styringsgruppen for mammografiprogrammet oppnevnes av Helsedirektoratet og skal gi Kreftregisteret og Helsedirektoratet råd og anbefalinger på et overordnet nivå knyttet til mammografiscreening.

Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet oppnevnes av Kreftregisteret og skal gi faglige råd til Kreftregisteret.

Arbeidsform

Sekretariatet i Helsedirektoratet sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Medlemmene skal delta på møtene og forberede seg ved å lese sakspapirer. Medlemmer skal fortløpende vurdere behov for avklaring av saker med de respektive RHF-ene før møter, og sørge for å holde seg orientert om status for aktuelle saker knyttet til Mammografiprogrammet i egen region.

Kostnader

RHF-ene, HF-ene og Kreftforeningen skal gi medlemmer i styringsgruppen fri med lønn for deltakelse i møter, eventuelle møteforberedelse og annet arbeid knyttet til styringsgruppen. Arbeidsgiver skal videre dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til opphold. 

Leder av NBCG får reiseutgifter dekket av Helsedirektoratet etter regning. Fastlege/allmennlege i gruppen får praksiskompensasjon og får dekket reiseutgifter i henhold til gjeldende interne retningslinjer i direktoratet for deltakelse av selvstendig næringsdrivende i grupper. 

Helsedirektoratet dekker utgifter til møtelokaler og mat.

Møter

Styringsgruppen har møter minimum 2 ganger årlig, oftere ved behov. Som oftest vil møtene avholdes i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Det legges opp til at møtedeltakere kan velge om de vil delta i lokalene i Oslo eller å delta via telefon/videokonferanse.

Medlemmene av styringsgruppen bør møte opp fysisk på minst to av møtene per år.

Oppnevningstid

Leders funksjonstid bestemmes av Helsedirektoratet. Styringsgruppens øvrige medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, med mulighet for forlengelse i to nye perioder.

Medlemmer i Styringsgruppen

Styringsgruppen består av representanter fra
· Helse Nord RHF 
· Helse Sør-Øst RHF
· Helse Vest RHF 
· Helse Midt-Norge RHF 
· Kreftregisteret v/direktør
· Norsk forening for allmennmedisin (NFA) 
· Kreftforeningen 
· NBCG v/leder 
· Helsedirektoratet v/leder og sekretariat 

Fra de Regionale helseforetakene er det utpekt personer med følgende kompetanse: radiograf, radiolog, patolog, kirurg, medisinsk fysikk og epidemiologi. Leder for Mammografiprogrammet er observatør.