Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet

Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet skal gi råd til styringsgruppen og til aktørene som drifter og gjennomfører Mammografiprogrammet, og være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver kan drøftes bredt.
Sist oppdatert:

Mandat

Rådgivningsgruppens mandat av 11.11.2022, besluttet av Helsedirektoratet.

Bakgrunn

Helsedirektoratet etablerer høsten 2022 en felles styringsgruppe for de nasjonale kreftscreeningprogrammene. Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet som også vil ha sekretariatsfunksjonen, og vil øvrig bestå av en representant fra ledelsen i hvert RHF, direktøren for Kreftregisteret, en fastlege-representant og en representant fra Kreftforeningen.

Rådgivingsgrupper

Helsedirektoratet etablerer høsten 2022 også en faglig rådgivningsgruppe for hvert nasjonale kreft-screeningprogram. I første omgang etableres det rådgivningsgrupper for Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet. Det etableres en rådgivingsgruppe for Tarmscreeningprogrammet når implementeringsfasen er over og programmet er blitt nasjonalt utrullet i hele landet.

Sammensetning av rådgivingsgruppen for Mammografiprogrammet

Rådgivningsgruppen skal bestå av representanter fra alle RHF og alle aktuelle fagområder:

 • Fastlege (spesialist i allmennmedisin)
 • Representant fra Kreftregisteret
 • Representant fra Kreftforeningen
 • (Representant fra Brystkreftforeningen)
 • Representant fra Helsedirektoratet (observatør)
 • Epidemiolog
 • Medisinsk fysiker
 • Radiograf (2)
 • Radiolog (3)
 • Bryst- og endokrinkirurg
 • Plastikkirurg
 • Onkolog
 • Patolog

Roller og ansvar

Rådgivningsgruppen skal gi råd til styringsgruppen og til aktørene som drifter og gjennomfører Mammografiprogrammet. Rådgivingsgruppen skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt. Rådgivingsgruppen må ikke nødvendigvis komme med samlede/felles råd.

Rådgivingsgruppens mandat besluttes av Helsedirektoratet. Eventuell senere endring av mandat og sammensetning drøftes i styringsgruppen. Ved behov kan rådgivingsgruppen justeres og suppleres.

Arbeidsform og sekretariat

Kreftregisteret har sekretariat for rådgivingsgruppen for Mammografiprogrammet. Sekretariatet sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Medlemmene skal delta på møtene og forberede seg ved å lese sakspapirer. Medlemmer skal vurdere behov for avklaring av saker med de respektive RHF-ene før møter, og sørge for å holde seg orientert om status for aktuelle saker knyttet til screeningprogrammene i egen region.

Kostnader

Arbeidsgiver skal gi medlemmer i rådgivningsgruppen fri med lønn for deltakelse i møter, eventuelle møteforberedelse og annet arbeid knyttet til styringsgruppen. Arbeidsgiver skal videre dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til opphold. Fastlege/allmennlege i gruppen får kompensasjon og får dekket reiseutgifter av Helsedirektoratet i henhold til gjeldende interne retningslinjer i direktoratet for deltakelse av selvstendig næringsdrivende i grupper. Helsedirektoratet dekker utgifter til ev. bevertning i møtene etter faktura fra Kreftregisteret.

Møter

Møtene avholdes enten i Kreftregisteret sine lokaler eller i Helsedirektoratet. Det kan legges opp til digital deltakelse, men etterstrebes at alle deltar fysisk i minst to møter i året.

Oppnevningstid

Rådgivningsgruppens medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, med mulighet for forlengelse i to nye perioder.

Medlemmer

Funksjon Navn Tilknytning
Epidemiolog Harald Weedon-Fekjær Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus
Spesialrådgiver Torunn Elisabeth Tjelle Kreftforeningen
Fastlege Christina Stangeland Fredheim  Norsk forening for allmenmedisin
Medisinsk fysiker Silje Flatabø Helse Vest/Haukeland universitetssjukehus
Radiograf Line Camilla Westermann Helse Nord/Nordlandssykehuset
Radiograf Linda Cathrine Olebakken Moe Helse Sør-Øst/Akershus universitetssykehus
Radiolog Solveig Roth Hoff Helse Midt/Ålesund sjukehus
Radiolog Hildegunn Siv Aase Helse Vest/Haukeland universitetssjukehus
Radiolog Tone Hovda Helse Sør-Øst/Drammen sykehus
Bryst- og endokrinkirurg Helle Skjerven Helse Sør-Øst/Drammen sykehus
Onkolog Ingvil Mjaaland Helse Vest/Stavanger universitetssjukehus
Patolog Jon Lømo Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus
Leder Mammografiprogrammet Solveig Hofvind Kreftregisteret
Sekretær Anne Kathrin (Anka) Olsen Ertzaas  Kreftregisteret
Sekretær Kristin Pedersen Kreftregisteret
Observatør Hege Wang Helsedirektoratet