Nasjonal rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet

Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet er en tverrfaglig gruppe som skal gi faglige råd til programmets ledelse ved Kreftregisteret. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Mammografiprogrammet, gi råd, innspill og vurderinger knyttet til ulike aspekter.

Sist oppdatert 15.2.18

Mandat

Bakgrunn 

En nasjonal styringsgruppe for Mammografiprogrammet ble etablert av Helsedirektoratet i 2015, etter oppfordring fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Styringsgruppen har, i henhold til deres mandat, overordnet ansvar for at Mammografiprogrammet holder høy faglig kvalitet. Videre har den en rådgivende funksjon overfor Helsedirektoratet og Kreftregisteret. Helsedirektoratet formidler og gir råd til Helse- og omsorgsdepartementet om saker og spørsmål som angår Mammografiprogrammet, basert på råd fra Styringsgruppen.

For å unngå overlappende gruppesammensetninger og innhold i mandatet for Mammografiprogrammets styrings- og rådgivningsgruppe ble nytt mandat og ny sammensetning for rådgivingsgruppen vedtatt i januar 2018. Oversikt over medlemmene vil komme når dette er klart.

Roller og ansvar

Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet oppnevnes av Kreftregisteret og skal gi faglige råd til Mammografiprogrammets ledelse ved Kreftregisteret. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Mammografiprogrammet, gi råd, innspill og vurderinger knyttet til følgende aspekter:

 • Drift og kvalitetssikring
 • Kvalitetsmanual
 • Informasjonsmateriell 
 • Nye rutiner og ny teknologi
 • Evaluering og forskningsprosjekter 
 • Annet

Medlemmene skal være bindeledd til eget fagområde.

Arbeidsform og oppnevningstid

Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Medlemmene skal delta på møtene og forberede seg ved å lese sakspapirer. Rådgivningsgruppen bør tilstrebe å gi enhetlige råd. Ved uenighet skal dette synliggjøres i møtereferatet. Annen ekspertise innhentes ved behov, og det kan etableres arbeidsgrupper innenfor samme og multidisiplinære faggrupper. 

Gruppen møtes minst to ganger hvert år. Arbeidet er ulønnet fra Kreftregisteret. Reiser i forbindelse med møter dekkes av Kreftregisteret. Rådgivningsgruppens medlemmer utnevnes fra Mammografiprogrammets faggrupper eller ved direkte kontakt med de respektive spesialistforeninger og institusjoner. Medlemmene utnevnes for fire år, med mulighet for re-oppnevning, med maksimum åtte års funksjonstid. Rådgivningsgruppens leder bør være en radiolog. Ansatte ved Kreftregisteret kan inviteres til møtene som observatører og/eller fageksperter.

Sammensetning

Rådgivningsgruppens bør ha følgende sammensetning: 

 • 1 radiolog
 • 1 patolog
 • 1 radiograf
 • 1 epidemiolog
 • 1 kirurg/onkolog fra NBCG
 • 1 representant fra Brystkreftforeningen
 • 1 fysiker
 • 1 leder
 • Sekretariatet ved Kreftregisteret