Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet

Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet skal gi råd til styringsgruppen og til aktørene som drifter og gjennomfører Mammografiprogrammet, og være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver kan drøftes bredt.
Sist oppdatert:

Mandat

Rådgivningsgruppens mandat er besluttet av Helsedirektoratet. Revidert mars 2023.

Bakgrunn

Helsedirektoratet etablerte høsten 2022 en ny styringsstruktur for nasjonale
kreftscreeningprogram, med en felles styringsgruppe. Helsedirektoratet leder
styringsgruppen og drifter tilhørende sekretariat.

Som del av styringsstrukturen etablerte Helsedirektoratet høsten 2022 også to faglige
rådgivningsgrupper for henholdsvis Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet.

Rådgivningsgruppenes mandat ble utarbeidet av Helsedirektoratet ved etablering av
gruppene. Styringsgruppen skal orienteres om eventuelle endringer av mandat eller
sammensetning av gruppene.

Sammensetning av rådgivingsgruppen for Mammografiprogrammet

Rådgivningsgruppen skal bestå av representanter fra alle RHF og aktuelle fagområder:

 • Fastlege (spesialist i allmennmedisin)
 • Representant fra Kreftregisteret
 • Representant fra Kreftforeningen
 • (Representant fra Brystkreftforeningen)
 • Representant fra Helsedirektoratet (observatør)
 • Epidemiolog
 • Medisinsk fysiker
 • Radiograf (2)
 • Radiolog (3)
 • Bryst- og endokrinkirurg
 • Onkolog
 • Patolog

Roller og ansvar

Rådgivningsgruppen skal gi råd til styringsgruppen og til aktørene som drifter og gjennomfører Mammografiprogrammet. Rådgivingsgruppen skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt. Rådgivingsgruppen må ikke nødvendigvis komme med samlede/felles råd.

Arbeidsform og sekretariat

Kreftregisteret har sekretariat for rådgivingsgruppen for Mammografiprogrammet. Sekretariatet sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Medlemmene skal delta på møtene og forberede seg ved å lese sakspapirer. Medlemmer skal vurdere behov for avklaring av saker med de respektive RHF-ene og eventuelt med sine fagmiljøer før møter, og sørge for å holde seg orientert om status for aktuelle saker knyttet til screeningprogrammene i egen region.

Finansiering

Arbeidsgiver skal gi medlemmene i rådgivningsgruppen fri med lønn for deltakelse i møter, eventuelle møteforberedelse og annet arbeid knyttet til rådgivningsgruppen. Arbeidsgiver skal videre dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til opphold. (Kreftregisteret kan etter avtale dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til opphold, dette må avklares i hvert enkelt tilfelle).

Fastlege/allmennlege i gruppen får dekket praksiskompensasjon og reiseutgifter av Helsedirektoratet i henhold til gjeldende interne retningslinjer i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet dekker utgifter til eventuell bevertning i møtene etter faktura fra Kreftregisteret.

Møter

Møtene avholdes fysisk, i lokalene til Kreftregisteret eller i Helsedirektoratet, eller digitalt. Det etterstrebes at gruppen møtes fysisk en gang i året.

Oppnevningstid

Rådgivningsgruppens medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, med mulighet for forlengelse i to nye perioder.

Medlemmer

Funksjon Navn Tilknytning
Epidemiolog Harald Weedon-Fekjær Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus
Spesialrådgiver Torunn Elisabeth Tjelle Kreftforeningen
Fastlege Christina Stangeland Fredheim  Norsk forening for allmenmedisin
Medisinsk fysiker Silje Flatabø Helse Vest/Haukeland universitetssjukehus
Radiograf Line Camilla Westermann Helse Nord/Nordlandssykehuset
Radiograf Linda Cathrine Olebakken Moe Helse Sør-Øst/Akershus universitetssykehus
Radiolog Solveig Roth Hoff Helse Midt/Ålesund sjukehus
Radiolog Hildegunn Siv Aase Helse Vest/Haukeland universitetssjukehus
Radiolog Tone Hovda Helse Sør-Øst/Drammen sykehus
Bryst- og endokrinkirurg Helle Skjerven Helse Sør-Øst/Drammen sykehus
Onkolog Ingvil Mjaaland Helse Vest/Stavanger universitetssjukehus
Patolog Jon Lømo Helse Sør-Øst/Oslo universitetssykehus
Leder Mammografiprogrammet Solveig Hofvind Kreftregisteret
Sekretær Anne Kathrin (Anka) Olsen Ertzaas  Kreftregisteret
Sekretær Kristin Pedersen Kreftregisteret
Observatør Hege Wang Helsedirektoratet