Organisering

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 til 69 år om mammografiscreening hvert annet år. Programmet startet i 1995.
Sist oppdatert:

Mammografiprogrammet er basert på Helsedirektoratets kriterier for screening (1), strålevernforskriften (2), kreftregisterforskriften (3), samt europeiske og andre internasjonale anbefalinger og retningslinjer for screening, diagnostikk og behandling av brystkreft (4,5). Kreftregisteret administrerer Mammografiprogrammet, og flere aktører er involvert i drift og gjennomføring (6). 

Helse- og omsorgsdepartementet har overordnet ansvar for Mammografiprogrammet, og tar politiske beslutninger om større endringer i programmet.

Helsedirektoratet er fagmyndighet med en normerende rolle vis-à-vis helsetjenesten og en rådgivende rolle overfor departementet. Direktoratet representerer myndighetene og har en følge-med-rolle i Mammografiprogrammet. De oppnevner og er sekretariat for styringsgruppen for kreftscreeningprogrammene (se nedenfor). 

Kreftregisteret har ansvar for planlegging og utsendelse av invitasjoner til screening, samt svarbrev til kvinner hvor det ikke er tegn til brystkreft. Andre oppgaver er knyttet til informasjonsvirksomhet, utvikling og drift av IT-systemer og infrastruktur, koordinering av teknisk kvalitetssikring, samt koding og registrering av screeningopplysninger. Kreftregisteret har også ansvar for monitorering, kvalitetssikring, -kontroll og -forbedring av programmet, forskning innen fagfeltet mammografiscreening og brystkreft, samt samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Kreftregisteret har dermed en rolle både som koordinator og utøver i Mammografiprogrammet.

De regionale helseforetakene har to lovpålagte oppgaver tilknyttet Mammografiprogrammet; eieransvar (de eier helseforetakene i helseregionen) og sørge-for-ansvar (skal sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester). De regionale helseforetakene har ansvar for at Mammografiprogrammet tilbys som et offentlig helsetjenestetilbud i sin region. Ansvaret ivaretas ved at de drifter brystsentre ved helseforetakene. Alle de regionale helseforetakene er representerte i styringsgruppen for kreftscreeningprogrammene (se nedenfor). De regionale helseforetakene har også ansvar for teknisk og fysisk kvalitetssikring av utstyret som benyttes til bildetaking og -gransking i programmet.

I tråd med krav i strålevernforskriften, har helseforetakene og Kreftregisteret i fellesskap utarbeidet et "Program for teknisk kvalitetssikring"(PDF).

De lokale helseforetakene har ansvar for å gjennomføre screeningvirksomheten innenfor sitt geografiske område på en forsvarlig måte. Dette innebærer å tilrettelegge for og gjennomføre screeningundersøkelser og eventuelle tillegsundersøkelser, samt sørge for videre oppfølging med utredning, diagnostikk og behandling av screeningdeltakerne. Helseforetakene har ansvar for lokaler, utstyr og personale knyttet til screening og oppfølgende virksomhet og skal sikre at helsepersonell er, og forblir, kvalifiserte og kompetente til å levere de nødvendige tjenestene. Helseforetakene har økonomisk ansvar for sin virksomhet. Dette inkluderer tilrettelegging og oppfølging av screeningdeltakernes egenbetaling for screeningundersøkelser og eventuelt egenandel ved tilleggsundersøkelser.

Oversikt over helseforetakene i Mammografiprogrammet med tilhørende brystsenter og screeningenheter finner du her.

En felles styringsgruppe for de nasjonale kreftscreeningprogrammene ble etablert av Helsedirektoratet høsten 2022. Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen. Gruppen består av én representant fra ledelsen i hvert regionale helseforetak, direktøren for Kreftregisteret, én representant fra Norsk forening for allmennmedisin, én representant fra kommunesektorens organisasjon (KS) og én representant fra Kreftforeningen. Gruppens mandat er å drøfte, komme med råd og beslutte saker knyttet til de nasjonale screeningprogrammene. Gruppen skal følge med på status og utvikling i programmene, og påse at de drives i tråd med retningslinjer og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.

Informasjon om gruppens sammensetning, mandat og aktivitet er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

En rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet ble etablert av Helsedirektoratet i 2022. Gruppen er et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver knyttet til Mammografiprogrammet skal drøftes bredt. Gruppen skal gi råd til styringsgruppen og til aktørene som drifter Mammografiprogrammet og gjennomfører screeningvirksomheten. Mandat og sammensetning besluttes av Helsedirektoratet Rådgivningsgruppen er sammensatt av fagpersoner og brukerrepresentanter fra aktuelle institusjoner, fagområder og foreninger. Kreftregisteret er gruppens sekretariat.

Informasjon om gruppens sammensetning, mandat og aktivitet er tilgjengelig her.

Faggrupper tilknyttet Mammografiprogrammet innen radiografi, radiologi, patologi og medisinsk fysikk er etablert av Kreftregisteret. Gruppene har et felles mandat og skal gi råd og veiledning til Kreftregisteret om faglige spørsmål. Faggruppene skal også forankre og ivareta kommunikasjon med eget fagmiljø. Medlemmene skal ha fokus på kvalitetssikring og -forbedring av virksomheten og være ressurspersoner i forskningsprosjekter som bruker data fra Mammografiprogrammet. Medlemmer i faggruppene er medansvarlige for oppdatering og revisjon av kvalitetsmanualen, og skal bidra i etablering av nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Faggruppene består av representanter fra de ulike fagdisiplinene, fra alle helseregionene.

Fra prøveprosjekt til landsdekkende helsetilbud

Den offentlige mammografiscreeningen i Norge startet i 1995/96 som et prøveprosjekt i fire fylker: Rogaland, Oslo, Hordaland og Akershus. Prøveprosjektet hadde en tidsramme på fire år da det startet, og skulle invitere kvinner 50-69 år til mammografi to ganger i løpet av prosjektperioden. I prøveprosjektet fikk derfor de eldste kvinnene tilbud to ganger, selv om de i løpet av prosjektperioden ble mer enn 69 år.

Hovedmålene for prøveprosjektet var todelt: Å finne fram til gode arbeidsmetoder som kunne redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte kvinnene, og å utprøve organisatoriske, økonomiske og faglige sider ved et screeningprogram. Nærmere beskrivelse av prøveprosjektet og resultatene er publisert i en rapport fra Kreftregisteret (7).

På bakgrunn av positive resultater allerede fra den første screeningrunden, vedtok Stortinget i 1998 at prosjektet skulle utvides til et landsdekkende program så snart personellsituasjonen tillot det. Dette medførte en gradvis oppstart i de ulike fylkene. Det siste fylket startet mammografiscreening i februar 2004, og ved utgangen av 2005 hadde alle kvinner i alderen 50-69 år fått tilbud om offentlig mammografiscreening.

Referanser

1. Helsedirektoratet. Screeningkriterier: Helsedirektoratet; 2022 [oppdatert 30. juni 2023; hentet 19. September 2023]. Tilgjengelig fra: www.helsedirektoratet.no/tema/kreft/screeningprogram-for-kreftf#screeningkriterier.

2. Helse- og omsorgsdepartementet. Strålevernforskriften: Lovdata; 2016 [hentet 19. september 2023]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659.

3. Helse- og omsorgsdepartementet. Kreftregisterforskriften: Lovdata; 2001 [hentet 19. september 2023]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1477?q=kreftregisterforskriften.

4. European Commission. European guidelines on breast cancer screening and diagnosis: European Commission; 2023 [hentet 19. september 2023]. Tilgjengelig fra: https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/ecibc/european-breast-cancer-guidelines.

5. European Commission. Development of the European guidelines: European Commission; 2023 [oppdatert 22. mars 2023; hentet 20. september 2023]. Tilgjengelig fra: https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/ecibc/methodologies/european-guidelines.

6. Kreftregisteret, mammografiseksjonen: Ertzaas AK, Holen ÅS, Mangerud G, Pedersen K, Sagstad S, Hofvind S. Kvalitetsmanual i Mammografiprogrammet. Ansvarsforhold, retningslinjer og kvalitetsindikatorer. Oslo: Kreftregisteret, november 2023. Tilgjengelig fra: www.kreftregisteret.no/Generelt/Rapporter/Mammografiprogrammet/Kvalitet/ 

7. Kreftregisteret. Forskningsrapport nr. 2-2000: Mammografiprogrammet i Norge. Evaluering av prøveprosjektet 1996-2000. Oslo: Kreftregisteret. Tilgjengelig fra: www.kreftregisteret.no/globalassets/mammografiprogrammet/rapport_proveprosjektet_2000_korrigert_tabel_3.pdf