Organisering

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 - 69 om mammografiscreening hvert annet år. Programmet startet i 1995.
Sist oppdatert:

Kreftregisteret har ansvar for planlegging og gjennomføring av Mammografiprogrammet, blant annet invitasjons- og svarrutiner, informasjonsvirksomhet, felles IT-løsninger for alle landets 17 brystsentre, kode- og registreringsarbeid, kvalitetssikring, evaluering og forskning, samt internasjonalt samarbeid.

De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby spesialiserte helsetjenester. Dette inkluderer også tilbud om offentlig mammografiscreening og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling. Også ansvar for teknisk og fysisk kvalitetssikring av utstyret som benyttes i forbindelse med screeningundersøkelsene i Mammografiprogrammet er lagt til de regionale helseforetakene, mens Kreftregisteret har en koordinerende rolle i dette. I tråd med krav i strålevernforskriften, har helseforetakene og Kreftregisteret i fellesskap utarbeidet et "Program for teknisk kvalitetssikring"(PDF).

For alle praktiske formål er det de lokale helseforetakene som er ansvarlige for gjennomføring av screeningundersøkelsene i Mammografiprogrammet og for å sørge for tilstrekkelige fasiliteter og kapasitet for formålet. Oversikt over aktuelle helseforetak med tilhørende brystsenter og screeningenheter finner du her.

En felles styringsgruppe for de nasjonale screeningprogrammene på kreftområdet er etablert høsten 2022. Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen. Gruppen har som mandat å drøfte, komme med råd og beslutte i saker knyttet til de nasjonale screeningprogrammene. Styringsgruppen skal også følge med på status og utvikling i programmene, og påse at de drives i tråd med kvalitetsmanualer og de nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge. Les mer om mandat, medlemmer og gruppens arbeid her.

En ny rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet er også etablert høsten 2022. Mandat og sammensetning er besluttet av Helsedirektoratet, og gruppen har sekretariat i Kreftregisteret. Rådgivningsgruppen skal være et faglig forum hvor ulike syn og perspektiver skal kunne drøftes bredt. Les mer om gruppens mandat og arbeid her.  

Fra prøveprosjekt til landsdekkende helsetilbud

Den offentlige mammografiscreeningen i Norge startet i 1995/96 som et prøveprosjekt i fire fylker: Rogaland, Oslo, Hordaland og Akershus. Prøveprosjektet hadde en tidsramme på fire år da det startet, og skulle invitere kvinner 50-69 år til mammografi to ganger i løpet av prosjektperioden. I prøveprosjektet fikk derfor de eldste kvinnene tilbud to ganger, selv om de i løpet av prosjektperioden ble mer enn 69 år.

Hovedmålene for prøveprosjektet var todelt: Å finne fram til gode arbeidsmetoder som kunne redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte kvinnene, og å utprøve organisatoriske, økonomiske og faglige sider ved et screeningprogram. Nærmere beskrivelse av prøveprosjektet og resultatene er publisert i en rapport fra Kreftregisteret.

På bakgrunn av positive resultater allerede fra den første screeningrunden, vedtok Stortinget i 1998 at prosjektet skulle utvides til et landsdekkende program så snart personellsituasjonen tillot det. Dette medførte en gradvis oppstart i de ulike fylkene. Det siste fylket startet mammografiscreening i februar 2004, og ved utgangen av 2005 hadde alle kvinner i alderen 50-69 år fått tilbud om offentlig mammografiscreening.