Organisering

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 - 69 om mammografiscreening hvert annet år. Programmet startet i 1995.
Sist oppdatert: 14.01.2021

Kreftregisteret har ansvar for planlegging og gjennomføring av Mammografiprogrammet, som blant annet omfatter invitasjons- og svarrutiner, informasjonsvirksomhet, felles IT-løsninger for alle landets 17 brystdiagnostiske sentre, kode- og registreringsarbeid, kvalitetssikring, evaluering og forskning, samt internasjonalt samarbeid.

De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby spesialiserte helsetjenester. Dette inkluderer også tilbud om offentlig mammografiscreening og eventuell videre oppfølging av kvinnene, inkludert utredning, diagnostikk og behandling. Med virkning fra 2017 har de regionale helseforetakene også ansvar for teknisk og fysisk kvalitetssikring av utstyret som benyttes i forbindelse med screeningundersøkelsene i Mammografiprogrammet, mens Kreftregisteret har en koordinerende rolle i dette. I tråd med krav i strålevernsforskriften, har helseforetakene og Kreftregisteret i fellesskap utarbeidet et "Program for teknisk kvalitetssikring"(PDF).

For alle praktiske formål er det de lokale helseforetakene som er ansvarlige for gjennomføring av screeningundersøkelsene i Mammografiprogrammet og å sørge for tilstrekkelige fasiliteter og kapasitet for formålet. Oversikt over aktuelle helseforetak med tilhørende brystdiagnostiske senter og screeningenheter finner du her.

Styringsgruppen for Mammografiprogrammet ledes av Helsedirektoratet, og har blant annet det overordnende ansvaret for at Mammografiprogrammet holder høy faglig kvalitet, og at programmet har en kvalitetsmanual i tråd med internasjonale retningslinjer. Direktør for Kreftregisteret og leder for Norsk Bryst Cancer Gruppe er faste medlemmer, de øvrige oppnevnes etter forslag fra de fire RHF-ene, Den norske legeforeningen ved Norsk forening for allmennmedisin, og Kreftforeningen. Leder for Mammografiprogrammet kan møte som observatør i gruppen. Mer informasjon om gruppens sammensetning og mandat finner du her. 

Rådgivningsgruppen for Mammografiprogrammet er en tverrfaglig gruppe som oppnevnes av Kreftregisteret og skal gi faglige råd til Mammografiprogrammets ledelse ved Kreftregisteret. Gruppen skal arbeide aktivt for å øke kvaliteten og forbedre Mammografiprogrammet, og gi råd, innspill og vurderinger knyttet til ulike aspekter. Mer informasjon om gruppens sammensetning og mandat finner du her.

Fra prøveprosjekt til landsdekkende helsetilbud

Den offentlige mammografiscreeningen i Norge startet i 1995/96 som et prøveprosjekt i fire fylker: Rogaland, Oslo, Hordaland og Akershus. Prøveprosjektet hadde en tidsramme på fire år da det startet, og skulle invitere kvinner 50-69 år til mammografi to ganger i løpet av prosjektperioden. I prøveprosjektet fikk derfor de eldste kvinnene tilbud to ganger, selv om de i løpet av prosjektperioden ble mer enn 69 år.

Hovedmålene for prøveprosjektet var todelt: Å finne fram til gode arbeidsmetoder som kunne redusere dødeligheten av brystkreft blant de inviterte kvinnene, og å utprøve organisatoriske, økonomiske og faglige sider ved et screeningprogram. Nærmere beskrivelse av prøveprosjektet og resultatene er publisert i en rapport fra Kreftregisteret.

På bakgrunn av positive resultater allerede fra den første screeningrunden, vedtok Stortinget i 1998 at prosjektet skulle utvides til et landsdekkende program så snart personellsituasjonen tillot det. Dette medførte en gradvis oppstart i de ulike fylkene. Det siste fylket startet mammografiscreening i februar 2004, og ved utgangen av 2005 hadde alle kvinner i alderen 50-69 år fått tilbud om offentlig mammografiscreening.