Q-2006: Epidemiologisk spørreskjema i Mammografiprogrammet

Fra 1. august 2006 til 31. desember 2015 gjennomførte Kreftregisteret en epidemiologisk spørreundersøkelse blant kvinner i målgruppen for Mammografiprogrammet. Nedenfor finner du nærmere informasjon om spørreundersøkelsen og opplysningene som ble samlet inn, samt lovverket som regulerer videre oppbevaring og bruk av opplysningene.
Sist oppdatert:

Formålet med spørreundersøkelsen var å forbedre grunnlaget for evaluering og kvalitetssikring i Mammografiprogrammet, samt forskning på kreft og Mammografiprogrammet spesielt. 

I studieperioden sendte Kreftregisteret det aktuelle spørreskjemaet til alle kvinner i målgruppen for Mammografiprogrammet sammen med en invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen. Skjemaet ble sendt sammen med invitasjonen til mammografiscreening. Et informasjonsskriv om spørreundersøkelsen var også vedlagt. 

Spørreskjemaet bestod av to deler; del 1; Helseforhold før 50-års alder, og del 2; Helseforhold i dag. Spørsmålene i del 1 omhandlet demografiske variabler og helseindikatorer som er stabile over tid, så som fødeland, alder ved første fødsel, antall fødsler, amming, alder ved siste menstruasjon, samt informasjon om fysisk aktivitet, alkohol og andre livsstilsfaktorer. Spørsmålene var formulert slik at de innhentet opplysninger fra ulike tidsperioder i kvinnenes liv før de ble 50 år. Denne delen ble kun besvart én gang av hver kvinne som deltok i undersøkelsen.

Del 2, Helseforhold i dag, omhandlet forhold som kan endre seg over tid. Spørsmålene omhandlet blant annet vekt, høyde, bruk av hormonpreparater i forbindelse med overgangsalder og prevensjon, menstruasjonsstatus, fysisk aktivitet, alkohol og andre livsstilsfaktorer, og var formulert slik at de innhentet opplysninger fra det tidspunktet kvinnene som deltok i undersøkelsen, faktisk besvarte spørsmålene. Skjemaet ble sendt kvinnene sammen med hver invitasjon til Mammografiprogrammet.

Studiedeltakerne leverte utfylt spørreskjema til radiografene i forbindelse med oppmøte til mammografiundersøkelse i Mammografiprogrammet, eller sendte skjema direkte til Kreftregisteret per post.

Mer enn 600 000 kvinner som ble invitert til deltakelse i spørreundersøkelsen, leverte inn ett eller flere spørreskjemaer i studieperioden, og totalt er det samlet inn om lag 1 700 000 skjemaer. I underkant av 400 000 kvinner besvarte del 1 av spørreskjemaet og i overkant av 500 000 kvinner besvarte minst ett eksemplar av del 2.

Slik brukes og behandles personopplysningene dine fra Q2006

Opplysningene som er innhentet gjennom spørreskjemaet Q2006 brukes til evaluering, kvalitetssikring og forskning i Mammografiprogrammet, og forskning på kreft. Opplysningene fra spørreskjemaet kan kobles sammen med andre opplysninger fra Kreftregisteret, og sammenstilles med andre helseregistre og datakilder i samsvar med de avgitte samtykkene og gjeldende lovgivning. Annen tilgjengeliggjøring og bruk av opplysningene vil også kunne skje innenfor de avgitte samtykkene og undersøkelsens formål.

Hvordan opplysningene lagres

Opplysningene som er innhentet gjennom spørreskjemaet Q2006, som var i bruk i Mammografiprogrammet i perioden 1. august 2006 til 31. desember 2015, lagres på ubestemt tid i sikkert område ved Kreftregisteret.

Det er kun få, spesielt autoriserte personer, som er underlagt taushetsplikt, som har tilgang til direkte identifiserbare personopplysninger om deg. Det vil heller ikke være mulig å spore den enkeltes identitet i resultater som publiseres fra undersøkelsen.

Rettslig grunnlag for Q2006

Kreftregisteret hadde opprinnelig konsesjon fra Datatilsynet til å innsamle og behandle person- og helseopplysninger i spørreundersøkelsen, jf. konsesjon datert 5/9-2005 (ref. 2005/1084-2). Etter ny personopplysningslov (LOV-2018-06-15-38) trådte i kraft, som inkorporerer personvernforordningen (EU 2016/679), ble det gjort en intern vurdering av lovligheten av videre behandling av opplysninger som er samlet inn i spørreundersøkelsen. Denne vurderingen ble gjort i samråd med personvernombudet ved Oslo universitetssykehus HF. Det ble konkludert med at Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser FOR-2018-04-27-645 jf. § 6-1, gir hjemmel for å videreføre undersøkelsen. Det ble vurdert at behandlingen er i tråd med det opprinnelige samtykket og til samfunnets og individets beste, og at personvernet til deltakerne er tilstrekkelig ivaretatt.  

Behandlingsgrunnlaget etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav e og artikkel 9 nr. 2 bokstav j eller i. Forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser gir supplerende rettsgrunnlag for videreføring av behandlingen av opplysninger etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 3 og unntak fra forbudet mot behandling av særlige kategorier av personopplysninger i tråd med artikkel 9 nr. 2 bokstav j og i.

Frivillig deltakelse

Deltakelse i spørreundersøkelsen var og er frivillig. Samtykke til å delta i undersøkelsen kan når som helst trekkes tilbake og uten særskilt begrunnelse, jf. forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 2-7. Tilbaketrekking av samtykke innebærer at bruken opphører, og at person- og helseopplysningene om deg blir slettet, med mindre opplysningene er anonymiserte eller dersom opplysningene allerede er inngått i utførte analyser.

Dersom du trekker samtykket tilbake, kan du kontakte Kreftregisteret ved prosjektleder Solveig Hofvind, telefon 22 92 88 28 eller e-post sshh@kreftregisteret.no. Det får ingen konsekvenser for deg, din eventuelle oppfølging eller framtidige tilbud i Mammografiprogrammet om du velger å trekke ditt samtykke til deltakelse i spørreundersøkelsen.

Personvern og deltakernes rettigheter

Du har rett til informasjon og innsyn
Du har rett til informasjon og innsyn i opplysningene som behandles om deg i samsvar med forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser § 6-1 og helseregisterloven § 24. Det innebærer at deltakerne skal informeres jevnlig om undersøkelsen, blant annet om hvordan person- og helseopplysninger brukes. Se oversikt over vitenskapelige publikasjoner lenger ned på siden.

Du har også rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert person- og helseopplysninger om deg. Det er imidlertid noen unntak i innsynsretten, jf. personopplysningsloven § 16 og 17. Mer informasjon om innsynsretten og fremgangsmåte finner du her: kreftregisteret.no/Generelt/Om-Kreftregisteret/Personvern/Rett-til-innsyn

Du kan kreve å få rettet opplysninger
Dersom du mener opplysningene som er registrert om deg i samtykkebaserte helseundersøkelser og i forskningsprosjekter er uriktige eller ufullstendige, kan du kreve dem rettet i samsvar med helseregisterloven § 25. Dataansvarlig for Kreftregisteret skal rette eller supplere opplysningene uten ugrunnet opphold. Unntak fra retten til retting i personopplysningsloven § 17 andre ledd gjelder. 

Du har rett til å få slettet opplysninger
Din rett til å få slettet opplysninger om deg selv fra spørreundersøkelsen følger av helseregisterloven § 25 og personvernforordningen artikkel 17. Personvernforordningen artikkel 17 gjelder i tillegg. Bestemmelsen inneholder blant annet unntak fra retten til sletting dersom behandlingen av opplysningene er nødvendig for vitenskapelige forskningsformål og sletting vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med behandlingen nås

Kontaktopplysninger og klagemulighet

Kreftregisteret er organisert under Folkehelseinstituttet (FHI) som er dataansvarlig for undersøkelsen. Dersom du har spørsmål til undersøkelsen, kan du kontakte prosjektleder Solveig Hofvind på telefon 22 92 88 28 eller e-post sshh@kreftregisteret.no. Kontaktinformasjon for personvernombudet for FHI, e-post: personvernombud@fhi.no. Det informeres om at helseopplysninger ikke må sendes på e-post, og at slike henvendelser ikke vil bli besvart.

Dersom du mener at FHI behandler personopplysninger på en ulovlig måte, kan du kontakte Datatilsynet på deres nettside Hvordan klage til Datatilsynet.

Ønsker du å komme i kontakt med personvernombudet ved FHI, kan du sende e-post til personvernombud@fhi.no.

Vitenskapelige publikasjoner

Nedenfor er et utvalg av vitenskapelige publikasjoner som har benyttet data fra Q2006.

 1. Moshina N, Sebuodegard S, Hofvind S. Is breast compression associated with breast cancer detection and other early performance measures in a population-based breast cancer screening program? Breast Cancer Res Treat. 2017;163(3):605-13.
 2. Ellingjord-Dale M et al. Alcohol, Physical Activity, Smoking, and Breast Cancer Subtypes in a Large, Nested Case-Control Study from the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention: a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 2017;26(12):1736-44.
 3. Tsuruda KM et al. Validity and reliability of self-reported health indicators among women attending organized mammographic screening. Scand J Public Health. 2018;46(7):744-51.
 4. Ellingjord-Dale M et al. Parity, hormones and breast cancer subtypes - results from a large nested case-control study in a national screening program. Breast cancer research: BCR. 2017;19(1):10.
 5. Ellingjord-Dale M et al. Number of Risky Lifestyle Behaviors and Breast Cancer Risk. JNCI cancer spectrum. 2018;2(3):pky030.
 6. Hjerkind KV  et al. Volumetric Mammographic Density, Age-Related Decline, and Breast Cancer Risk Factors in a National Breast Cancer Screening Program. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention: a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 2018;27(9):1065-74.
 7. Moshina N et al. Automated Volumetric Analysis of Mammographic Density in a Screening Setting: Worse Outcomes for Women with Dense Breasts. Radiology. 2018;288(2):343-52.
 8. Moshina N et al. The impact of compression force and pressure at prevalent screening on subsequent re-attendance in a national screening program. Prev Med. 2018;108:129-36.
 9. Moshina N et al. Breast compression parameters and mammographic density in the Norwegian Breast Cancer Screening Programme. Eur Radiol. 2018;28(4):1662-72.
 10. Bjelland EK et al. The relation of age at menarche with age at natural menopause: a population study of 336 788 women in Norway. Human reproduction (Oxford, England). 2018;33(6):1149-57.
 11. Bjelland EK et al. The association of birthweight with age at natural menopause: a population study of women in Norway. International journal of epidemiology. 2019.
 12. Sandvei MS et al. Menopausal hormone therapy and breast cancer risk: effect modification by body mass through life. European journal of epidemiology. 2019;34(3):267-78.
 13. Holen A et al. Screening at stationary versus mobile units in BreastScreen Norway. Journal of medical screening. 2020;27(1):31-9.
 14. Gottschalk MS et al. Temporal trends in age at menarche and age at menopause: a population study of 312 656 women in Norway. Human reproduction (Oxford, England). 2020;35(2):464-71.
 15. Larsen M et al. Factors associated with attendance and attendance patterns in a population-based mammographic screening program. Journal of medical screening. 2021 Jun;28(2):169-176
 16. Gottschalk MS et al. The relation of number of childbirths with age at natural menopause: a population study of 310 147 women in Norway. Hum Reprod. 2022 Jan 28;37(2):333-340.
 17. Robsahm TE et al. Sociodemographic factors, health indicators and lifestyle factors among participants in BreastScreen Norway 2006-2016 – a cohort profile Norsk Epidemiologi 2022; 30 (1-2): 69-75.
 18. Louro J et al. Personalized Breast Cancer Screening: A Risk Prediction Model Based on Women Attending BreastScreen Norway. Cancers 2023, 15, 4517.
 19. Langås JR et al. The dose-response relationship of pre-menopausal alcohol consumption with age at menopause: a population study of 280 497 women in Norway. Int J Epidemiol. 2023 Dec 25;52(6):1951-1958.