Om oppmøte

Oppmøte i Mammografiprogrammet. Tidsskriftet for den norske legeforeningen.

September 2016, Sebuødegård S et al. - originalartikkel

Bakgrunn:

I et organisert screeningprogram er det kostnadseffektivt at et stort antall av de inviterte kvinnene møter. Det kan da forventes en tilsvarende høy dødelighetsreduksjon, forutsatt at mammografiscreeningen reduserer brystkreftdødeligheten. Målsettingen med studien var å beskrive tall for oppmøte og oppmøtemønster i det offentlige Mammografiprogrammet for perioden 2007-2014, etter tid, fylke og alder.

Hovedfunn:

Årlig møter om lag 75% av kvinnene invitert til Mammografiprogrammet til screening, og 84% av de inviterte kvinnene møtte minst en gang i løpet av studieperioden. Oppmøtet var høyest i Rogaland, Nordland og Sogn og Fjordane, og lavest i Oslo. Kvinner i 60-årene hadde høyest oppmøte. Oppmøtet var spesielt lavt hos førstegangsinviterte kvinner, men blant kvinner som møtte ved forrige invitasjon, deltok 90% i neste screeningrunde.

Studiens betydning og overføringsverdi:

Oppmøtet i Mammografiprogrammet er i henhold til anbefalingene, og programmet har høy aksept hos kvinnene i målgruppen. Mulige årsaker til fylkesvis variasjon i oppmøtet bør identifiseres.