Om forekomst og overdiagnostikk

Breast cancer incidence trends in Norway and estimates of overdiagnosis. J Med Screen.

Oktober 2016, Van Luijt PA et al. - originalartikkel

Bakgrunn:

En kraftig økning i forekomst av brystkreft ble observert i tiden rundt oppstarten av Mammografiprogrammet. Introduksjonen av mammografiscreening og bruk av hormonbehandling kan til dels forklare denne økningen. Screening fører til overdiagnostikk, noe som er direkte knyttet til overbehandling. I denne studien ble trender i brystkreftforekomst evaluert, i tillegg til at raten av overdiagnostikk ble estimert ved bruk av MISCAN-modellen.

Hovedfunn:

Studien bekrefter at den bratte økningen i brystkreftforekomst ikke kan forklares av mammografiscreening og hormonbehandling alene. En estimert rate av overdiagnostikk på 3% ble funnet blant kvinner i screeningalder (50-70 år). Hvis all økning i forekomst var et resultat av påvisning av saktevoksende svulster ville estimatet vært på 11% for kvinner i screeningalder.

Studiens betydning og overføringsverdi:

Estimatene for overdiagnostikk var innenfor den variasjonen som vurderes som sannsynlige i internasjonale estimater. Det vil bli viktig å observere hva som vil skje med brystkreftforekomsten i de kommende årene ettersom vi beveger oss bort fra en utbredt bruk av hormonbehandling, og har fått på plass et langvarig og stabilt screeningprogram for brystkreft.