Om kompresjonskraft og stråledose i Mammografiprogrammet

Compression force and radiation dose in the Norwegian Breast Cancer Screening Program.

Waade et al; mars 2017 (originalartikkel) 

Bakgrunn:

Kompresjonskraft brukes innen mammografi for å redusere tykkelsen på brystet, siden det skal føre til optimal bildekvalitet og stråledose. I denne aktuelle studien er kompresjonskraft og stråledose ved ulike brystsentre i Mammografiprogrammet sammenlignet. Hensikten er å fremskaffe kunnskap for å etablere evidensbaserte retningslinjer for hva som er optimal kompresjonskraft i Mammografiprogrammet, da slike retningslinjer ikke finnes per i dag.

Studien er basert på data fra om lag 18 000 kvinner screenet ved 14 ulike brystsentre i Mammografiprogammet og med utstyr fra fire ulike leverandører, i perioden januar til mars 2014. De analyserte informasjon om kompresjonskraft og stråledoser for venstre bryst i front og side-projeksjon ved de ulike brystsentre og ulike leverandører.

Hovedfunn:

Studien viser at det er stor variasjon i bruk av kompresjonskraft mellom ulike brystsentre. Det ble også funnet at kompresjonskraft alene hadde liten innvirkning på stråledosen. Forskerne diskuterer at ulikheter i brystsammensetning og forskjeller mellom leverandørene kan forklare den svake sammenhengen som ble observert mellom kompresjonskraft og stråledose.

Studiens betydning og overføringsverdi:

Forfatterne ser behov for individualiserte og evidensbaserte retningslinjer for kompresjonskraft for å optimalisere bildekvalitet og individualisere brystkompresjon i Mammografiprogrammet. Flere studier er nødvendig for å kunne etablere slike retningslinjer.