Om prosessindikatorer og brystkompresjon

Is breast compression associated with breast cancer detection and other early performance measures in a population-based breast cancer screening program?

Juni 2017, Moshina N et al (originalartikkel) Breast Cancer Res Treat 2017.

Bakgrunn:

Innen mammografi kan brystkompresjon vurderes med hensyn på to parametere: kompresjonskraft og -press. Kompresjonskraft brukes for å redusere brysttykkelsen, for å gi god bildekvalitet og tilstrekkelig stråledose. Kompresjonspress benyttes for å vurdere brystkompresjon særlig med hensyn på opplevelsen av smerte og ubehag. Kompresjonspress beregnes som en ratio mellom kompresjonskraft og brystets areal.

For tiden eksisterer det ikke retningslinjer for optimale verdier av kompresjonskraft og –press i mammografiscreening. Forskere i Mammografiprogrammet har gjennomført en studie som kan bidra til å etablere slike verdier. Hensikten med studien var å analysere prosessindikatorer i Mammografiprogrammet ut fra kompresjonskraft og -press brukt på screeningundersøkelser.

Prosessindikatorene inkluderte etterundersøkelsesrate, rater av screeningdetektert brystkreft og intervallkreft, positiv prediktiv verdi for etterundersøkelsen, sensitivitet og spesifisitet og histopatologisk tumorkarakteristikk av screeningdetektert brystkreft og intervallkreft.

Studien ble basert på informasjonen fra om lag 262 000 mammografiundersøkelser fra om lag 93 000 kvinner screenet i perioden 2007-2015. Kompresjonskraft og -press ble kategorisert i tertiler (tre grupper) som lav, middels eller høy.

Hovedfunn:

Resultater fra studien viser at høy kompresjonskraft (minst 130 Newton eller ca. 13 kg) og lavt kompresjonspress (mindre enn 9,8 kilopascal) var assosiert med gunstige resultater for prosessindikatorer i Mammografiprogrammet. Siden prosessindikatorer er forbundet med bildekvalitet på mammogrammene, kan resultatene også tyde på at høy kompresjonskraft og lavt kompresjonspress gir bedre bildekvalitet, men videre studier er nødvendig for å underbygge denne påstanden.

Studiens betydning og overføringsverdi:

Funnene på kompresjonspress er i samsvar med tidligere utenlandske studier, som har indikert at et standardisert kompresjonspress på 10 kilopascal er assosiert med reduksjon i oppfattet smerte uten samtidig reduksjon i bildekvalitet.

Sammen tyder disse funnene på at standardiseringen av kompresjonspress kan være nyttig både for å redusere smerteopplevelsen hos kvinnene og for å optimalisere prosessindikatorer i mammografiscreening.