Kvalitetssikring av programmet

Ved oppstarten av Mammografiprogrammet ble det planlagt for at evalueringen av hovedmålsetningen - en 30 % reduksjon av brystkreftdødeligheten blant de inviterte - først skulle gjennomføres etter 5-10 år.

Dette skyldes at brystkreft er en sykdom som utvikler seg langsomt, og at det derfor går mange år etter oppstart av et mammografiscreeningprogram før effekten på brystkreftdødelighet kan måles. I mellomtiden skulle man overvåke såkalte tidligindikatorer for å sikre kvaliteten i programmet og følge med på om man var på rett vei.

Tidligindikatorene er beskrevet i Kvalitetsmanual for Mammografiprogrammet, og er basert på indikatorer definert i den europeiske kvalitetsmanualen utgitt av EU: European guidelines for quality assurance in mammography screening and diagnosis.

En av Kreftregisterets viktigste oppgaver i Mammografiprogrammet har derfor vært å gjennomføre kvalitetssikringsstudier, både direkte relatert til tidligindikatorene og til andre kvalitetsaspekter ved programmet. Eksempler på viktige tidligindikatorer som er fulgt i Mammografiprogrammet er oppmøte, andel som innkalles til tilleggs-undersøkelser, andel screenede som får brystkreftdiagnose og andel som får intervallkreft.

Arbeidet har i perioden 1995 - 2014 resultert i syv doktorgrader og mer enn 100 vitenskapelige artikler fra programmet. Blant annet har Hofvind m.fl. publisert en studie i European Journal of Epidemiology i 2007 som oppsummerer resultater av tidligindikatorene fra 10 års drift av Mammografiprogrammet. Forskere ved Kreftregisteret har i tillegg publisert studier på sentrale temaer som dødelighetsreduksjon, overdiagnostikk og falske positive screeningresultater (se til høyre i siden).

En betydelig del av kvalitetssikringen av programmet har i tillegg bestått i at Kreftregisteret har utført jevnlige kontroller av resultatene fra tidligindikatorene. Resultatene har blitt rapportert tilbake til de enkelte brystdiagnostiske sentrene. De brystdiagnostiske sentrene har dermed kunnet få direkte tilbakemelding og oversikt over egne resultater, og har kunnet sammenligne seg med resten av landet.

Det er i tillegg utviklet en egen programvare i Mammografiprogrammet som har gjort det mulig for hvert brystdiagnostiske senter å hente ut enkle rapporter på egne resultater og sammenligne disse med landsgjennomsnittet. 

Nasjonale og fylkesvise resultater har også jevnlig blitt fremlagt for Nasjonal Rådgivningsgruppe for Mammografiprogrammet, som har som en av sine oppgaver å overvåke kvaliteteten i programmet.

Sist oppdatert april 2015.