Bakgrunn for evalueringen

Mammografiprogrammets hovedmål er å redusere dødeligheten av brystkreft blant kvinnene som inviteres. Dette kan oppnås gjennom oppdagelse av brystkreft på et så tidlig stadium i sykdomsutviklingen at effektiv behandling kan iverksettes.

Siden brystkreft er en sykdom som utvikler seg langsomt, trengs det lang oppfølgingstid før effekten på brystkreftdødelighet kan måles. Tall fra Kreftregisteret viser at mer enn 95% av kvinnene lever 5 år etter sin brystkreftdiagnose og at mer enn 90% lever etter 10 år. Det er derfor viktig å kunne følge kvinnene lenge for å kunne si noe sikkert om dødelighetsreduksjonen.

Det har også vært viktig å sikre et godt nok datagrunnlag ved å ikke gjennomføre evalueringen for tidlig. Mammografiprogrammet startet som et prøveprosjekt i 1995/96, og hadde en gradvis utvidelse slik at det først var landsdekkende i 2004/2005. I 2002 var kun halvparten av de som døde av brystkreft inviterte til Mammografiprogrammet. Den andre halvparten hadde fått diagnosen før de ble inviterte.

Helse- og omsorgsdepartementet bevilger 12 millioner til evaluering

Helse- og omsorgsdepartementet bevilget i 2007 12 millioner kroner til en bred og uavhengig evaluering av effektene av Mammografiprogrammet. Bakgrunnen for dette var til dels at mammografiscreening, både i Norge og internasjonalt, gjennom flere år har vært hyppig diskutert i media og vitenskapelige tidsskrifter. Det som i hovedsak diskuteres, er om gevinsten i form av redusert dødelighet av brystkreft står i forhold til eventuelle ulemper og ressursbruk.

Samtidig har det vært fremsatt ønske om å vurdere en utvidelse av aldersgruppen til også å omfatte yngre og eldre kvinner enn dagens målgruppe. En beslutning om eventuell utvidelse av aldersgruppen tas av helsemyndighetene. Evalueringens hensikt har derfor vært å vurdere om programmet virker etter intensjonene og formålet, og å bidra til et faglig grunnlag for å vurdere om programmet bør utvides til andre aldersgrupper enn de som inkluderes i dag. 

Forsinkelse

Evalueringen var planlagt sluttført i 2010, men ble forsinket som følge av pålegg fra Datatilsynet om sletting av data i Kreftregisteret om kvinner som har deltatt i mammografiprogrammet med negative funn. Forhold knyttet til bruk av aktuelle data i prosjektet har senere blitt klargjort og nødvendige tillatelser er innhentet.

Tidligere kunnskapsoppsummeringer

I Norge er det tidligere gjennomført to oppsummeringer av kunnskapsstatus for mammografiscreening generelt, utgitt som henholdsvis SMM-rapport nr. 4/2002 og som rapport fra Kunnskapssenteret nr. 9 – 2007. Ingen av disse er basert på data fra Mammografiprogrammet.

Den første rapporten fra 2002 konkluderer med at mammografiscreening reduserer den relative dødelighetsrisikoen av brystkreft med 6-27 % for aldersgruppen 50-69. For aldersgruppen 40-49 år var konklusjonen at det var sannsynlighetsovervekt for at slik screening ikke reduserer dødeligheten av brystkreft. Rapporten fra 2007 omhandler kun mammografiscreening for kvinner 40-49 år, og anslår at den relative risikoreduksjonen for å dø blant kvinner invitert til brystkreftscreening er 16 % etter 13 år. 

Det er per april 2015 ikke gjort oppsummeringer for kunnskapsstatus for aldersgruppen 45-49 år, som både internasjonalt og i Norge har vært den aldersgruppen det har vært mest aktuelt å inkludere.

Sist oppdatert april 2015.