Offentlig, forskningsbasert evaluering i regi av Forskningsrådet

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Forskningsrådet i 2008-2015 en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet. Evalueringen konkluderer blant annet med at programmet er kostnadseffektivt og har ført til redusert dødelighet av brystkreft blant de inviterte.

Evalueringen munnet ut i en rapport som diskuterer og oppsummerer de ulike delprosjektene. Denne forelå i september 2015.

Blant rapportens konlusjoner er at Mammografiprogrammet fungerer som man kan vente, og at dødeligheten av brystkreft blant de inviterte har blitt redusert med 20 til 30 % som følge av programmet. Rapporten understreker at for den enkelte kvinne som skal bestemme om hun skal delta eller ikke, er det viktig å vurdere fordeler og ulemper utfra egne verdier, helse og livssituasjon.

Hensikten med evalueringen

Formålet med evalueringen var å få en uavhengig faglig evaluering av Mammografiprogrammet med særlig vekt på programmets effekt på dødelighet av brystkreft. I St. prp. 1 (2006-2007) stod det at "det er behov for å evaluere hvorvidt mammografiprogrammet har oppfylt intensjonene og formålet, samt for å danne et faglig grunnlag for en eventuell utvidelse av mammografiprogrammet til også å gjelde andre aldersgrupper".

Evalueringen ble delt i tre hovedområder:

  • Evaluering av effekter på dødelighet av brystkreft, endring i stadieinndeling, og endring i forekomst av avansert kreft
  • Evaluering av organiseringen av, tilgjengeligheten til, kvaliteten på og fagutviklingen knyttet til Mammografiprogrammet
  • Økonomisk evaluering: analyse av samlet ressursbruk og nytte/effekt av Mammografiprogrammet 

En styringsgruppe ledet av professor Roar Johnsen ved NTNU fikk ansvaret for den faglige oppfølgingen av evalueringsprosjektene. Et Mål- og rammedokument ble utarbeidet som styringsdokument.

Hvem evaluerte?

Syv forskergrupper fra inn- og utland fikk i 2008 tilsagn om tildeling av midler for sine prosjekter. For å unngå habilitetsspørsmål ble det bestemt at forskere fra Kreftregisteret ikke kunne søke om prosjektmidler eller være del av prosjektgruppene. I ettertid ble det imidlertid bestemt at evalueringen skulle ta hensyn til alle relevante publikasjoner med data fra Mammografiprogrammet og fra screeningprogrammer i andre land, i tillegg til å omfatte de syv opprinnelige delprosjektene. Les mer om evalueringsprosjektene her.

Siden er sist gjennomgått 8.2.24