Hvorfor aldersgruppen 50-69 år?

Norske helsemyndigheter anbefaler mammografiscreening til kvinner i alderen 50-69 år. Dette er i tråd med europeiske retningslinjer og anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon.
Sist oppdatert:

Hvorfor inviteres bare kvinner i alderen 50-69 år til Mammografiprogrammet?

Det offentlige mammografiscreeningprogrammet i Norge, Mammografiprogrammet, tilbyr screening til kvinner i alderen 50 til 69 år. Aldersgruppen har vært den samme siden programmet startet i 1995, og ble valgt etter omfattende diskusjoner i faggrupper om hvorvidt det også burde inkluderes yngre og/eller eldre kvinner. 

Aldersgruppen 50 til 69 år ble valgt fordi den vitenskapelige dokumentasjonen for at organisert mammografiscreening reduserer dødeligheten av brystkreft, var sterkest for denne aldersgruppen. Dette er fremdeles tilfelle (1, 2).

EU sin ekspertgruppe innen brystkreft (European Commission Initiative on Breast Cancer) (1) gjorde i 2016 en ny systematisk gjennomgang av effekten av organisert mammografiscreening. Dette arbeidet har resultert i en sterk anbefaling om at kvinner mellom 50 og 69 år skal få tilbud om mammografiscreening

Verdens helseorganisasjon (WHO) sin ekspertgruppe innen brystkreft publiserte også en oppsummering av studier på emnet i 2015 (2). Her blir den vitenskapelige dokumentasjonen av mammografiscreening for aldersgruppen 50 til 69 år bekreftet.

Hva med yngre og eldre kvinner?

Det er flere forhold som bidrar til at mammografiscreening ikke nødvendigvis har samme effekt i alle aldersgrupper. En faktor er forekomsten av brystkreft. Risikoen for brystkreft øker med alderen, og i Norge er det slik at åtte av ti brystkrefttilfeller oppdages blant kvinner over 50 år. 

En annen viktig faktor er at mammografi generelt kan være mindre effektivt for yngre kvinner. Mammografisk tett kjertelvev er vanligere hos yngre enn eldre kvinner. Tett kjertelvev blir grått på mammografibildene og kan skjule kreftsvulster. Til sammenligning har eldre kvinner oftere bryst med mer fettvev, som blir mørkere grått på mammografibildene og dermed gir bedre kontrast til den gråhvite fargen som brystkreftsvulster ofte har.

Dette gjør at det ofte er vanskeligere å oppdage brystkreft på mammografibilder tatt av unge kvinner, sammenlignet med eldre kvinner. Flere yngre kvinner må derfor gjennomgå tilleggsundersøkelser for å finne brystkreft. Dette fører naturligvis også til at flere blant de yngre som ikke har brystkreft, må kalles tilbake for tilleggsundersøkelser. Dette betraktes som en ulempe, og må veies opp mot den potensielle gevinsten med flere vunne leveår blant de yngre kvinnene.

Internasjonale anbefalinger 

Nyere dokumentasjon fra ekspertgruppene i EU og WHO viser at organisert screening også kan redusere dødeligheten av brystkreft for kvinner i alderen 45 til 49 år og 70 til 74 år (1, 2).

EU sin ekspertgruppe gir en betinget anbefaling om mammografiscreening for aldersgruppene 45 til 49 år og 70 til 74 år, men anbefaler ikke screening for kvinnner i alderen 40 til 44 år. Bakgrunnen for disse vurderingene er utfyllende beskrevet her.

WHO sin ekspertgruppe konkluderte i 2015 med at det er tilstrekkelig dokumentasjon for at organisert screening reduserer dødeligheten av brystkreft for kvinner i alderen 70 til 74 år, mens mener effekten for kvinner i aldersgruppen 40 til 49 år ikke er tilstrekkelig dokumentert for å kunne anbefale organisert screening (2). 

Siden WHO sin konklusjonen kom tidligere enn EU-gruppens, var det enkelte studier som ikke var inkludert i WHO sin gjennomgang. Dette er noe av forklaringen på at de to ekspertgruppene har kommet til ulike konklusjoner for kvinner yngre enn 50 år.

Opp til Helse- og omsorgsdepartementet å ta en beslutning

Kreftregisteret mener utvidelse av aldersgrupper i mammografiscreeningen bør diskuteres og vurderes på nytt av norske helsemyndigheter på bakgrunn av de oppdaterte resultatene og anbefalingene fra EU og WHO. 

Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk ba i 2019 helsemyndighetene vurdere en utvidelse av aldersgruppene i Mammografiprogrammet. Saken er til vurdering i Helsedirektoratet.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som må ta en eventuell beslutning om utvidelse av programmet, men før en slik beslutning kan tas, mener Kreftregisteret at spørsmålet bør utredes for norske forhold. 

I Europa, der de fleste helsemyndigheter nå anbefaler organisert mammografiscreening, varierer det hvilke aldersgrupper som inviteres. De fleste land inkluderer gruppen 50-69 år, men land som England, Nederland og Sverige inkluderer kvinner som både er yngre og eldre enn 50 og 69 år.

Referanser:

European Commission Initiative on Breast Cancer. Breast cancer guidelines and quality assurance. 

World Health Organization. Breast-Cancer Screening - Viewpoint of the IARC Working Group. IARC Press 2015.