Reservasjon, deling av prøvehistorikk - dine rettigheter

Du har rett til å reservere deg mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn. Ikke alle kvinner har behov for eller ønsker å motta påminnelser om livmorhalsprøver.

Revidert 18.5.2020

Kreftregisteret kan lagre opplysninger om kvinner som blir undersøkt og som registreres med normale funn, med mindre de registrerte aktivt motsetter seg dette. 

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 1.1.2014 en lovendring i helseregisterloven slik at kravet til samtykke ble erstattet med en rett til å reservere seg mot lagring av opplysninger i Kreftregisterets screeningprogrammer. 

Endringen gjelder også for opplysninger som er innsamlet før lovendringen trådte i kraft. Dette betyr at opplysninger om kvinner som allerede er undersøkt og er registrert med normale funn, fortsatt vil være lagret – med mindre de aktivt reserverer seg mot dette.

Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn

Denne reservasjonen kan ikke gjøres via telefon eller e-post fordi vi trenger din skriftlige eller elektroniske underskrift. Den kan  gjøres på følgende måter:

Denne reservasjonen medfører at:

 • Alle personopplysninger knyttet til tidligere normale prøveresultater slettes
 • Resultatene fra framtidige prøver overføres fra laboratoriet til Livmorhalsprogrammet, kvalitetssikres der og personopplysningene knyttet til prøven slettes i løpet av seks måneder
 • Alle opplysninger om at du tidligere har mottatt  påminnelser slettes
 • Livmorhalsprogrammet vil ikke lenger ha muligheten til å sende deg  påminnelser. Datoen for siste prøve er grunnlaget for utsendelse av brev

Dersom du igjen skulle ønske å tillate registrering av prøveresultater kan du til enhver tid heve din reservasjon. Du kan benytte samme framgamsmåte som beskrevet over for reservasjon. Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det ikke er mulig å hente inn igjen tidligere prøveresultater og informasjon om påminnelser vi har sendt deg. Prøveresultatene dine vil finnes i din journal hos legen som tok prøven.

Hva lagres om deg og hva brukes opplysningene til?

Hva lagres om deg:

 • Navn, adresse, fødselsnummer kommunen du bodde i da du tok prøven
 • Informasjon om resultatene registrert i form av koder
 • Laboratoriet som har undersøkt prøven

Dette er opplysninger vi mottar fra laboratoriene som undersøker livmorhalsprøven. Prøvematerialet er det laboratoriet som utførte testen som oppbevarer.

 • Opplysninger om påminnelser Livmorhalsprogrammet har sendt deg
 • Reservasjon mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn dersom du har valgt dette
 • Ønsker ikke/ har ikke behov for påminnelser dersom du har valgt dette  
  Vi mottar ingen utfyllende opplysninger om din helse.                                            

Kun få ansatte har, via personlig kode, direkte tilgang til databasen, og da som ledd i pålagte arbeidsoppgaver. All bruk er underlagt strenge regler om taushetsplikt.

Databasen er forskriftsmessig sikret i Kreftregisterets lokaler. Enhver som behandler helseopplysninger, jf. Kreftregisterforskriften § 4-1, har taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13 til § 13e, samt etter Helsepersonell-loven § 21. Kreftregisteret registrerer alle livmorhalsprøver med hjemmel i kreftregisterforskriften som er en forskrift til Helseregisterloven. 

Hva brukes opplysningene til:

   • Opplysningene gir grunnlag for å sende påminnelser
   • Det er mulig å evaluere og videreutvikle programmet slik at dødelighet og forekomst av livmorhalskreft også i fremtiden holdes så lavt som mulig blant norske kvinner
   • Livmorhalsprogrammet kan kvalitetssikres som et helhetlig helsetilbud som dekker påminnelser, prøvetaking, laboratorieanalyse og eventuell videre utredning, behandling og oppfølging 

Deling av prøvehistorikk

Selv om Livmorhalsprogrammet ikke har ansvar for oppfølging av enkeltpersoner, kan vår informasjon om dine prøver være viktig for å sikre at du får best mulig helsehjelp. Derfor har vi nå anledning til å dele disse opplysningene med relevant helsepersonell, med mindre du aktivt motsetter deg dette.
Les mer her

Ønsker du ikke/har ikke behov for brev med påminnelser?

Ikke alle kvinner har behov for/ ønsker påminnelser. Les om hvilke brev Livmorhalsprogrammet sender ut.

Slik melder du fra:

 • Elektronisk via https://minside.kreftregisteret.no/. For å logge inn her må man benytte BankID, Buypass eller Commfides.
 • Skriftlig ved å skrive ut  reservasjonsskjema og sende det til Kreftregisteret i posten.
 • Sende oss en e-post til livmorhals@kreftregisteret.no om at du ikke lenger har behov for/ønsker brev fra Livmorhalsprogrammet. Vi trenger navn, adresse og fødselsdato for å kunne melde deg av. 
  Vi ber om at du ikke sender helseopplysninger på e-post til oss.