Personvern

Opplysninger i Kreftregisteret samles inn og oppbevares i samsvar med de krav til informasjonssikkerhet som gjelder slik at personvernet kan ivaretas på en god og sikker måte.

Innsamling og behandling av data i Kreftregisteret er nærmere regulert i Kreftregisterforskriften som er en forskrift til Helseregisterloven. Personopplysningsloven med tilhørende forskrift gjelder utfyllende.

Hvilke opplysninger lagrer Masseundersøkelsen om deg

I tillegg til navn, adresse og fødselsnummer, registreres informasjon om resultatene fra undersøkelsen(i form av koder), hvilket laboratoriet som har undersøkt prøven og hvilken kommune du bodde i, da du tok prøven. Masseundersøkelsen mottar opplysningene fra laboratoriene som undersøker celleprøver fra livmorhalsen. I tillegg til det som fremgår over, lagrer vi også informasjon om utsendte påminnelsesbrev og eventuelle reservasjoner mot lagring av normale funn. Vi holder også oversikt over hvem som ikke  ønsker å motta påminnelsesbrev. Selve det biologiske prøvematerialet oppbevares av det laboratoriet som undersøkte prøven.
Vi mottar ingen utfyllende opplysninger om din helse utover det som fremgår over.

Det er kun få betrodde medarbeidere ved Kreftregisteret som, via personlig kode, har tilgang til databasen, og da som ledd i pålagte arbeidsoppgaver.  All bruk av helseopplysninger i Masseundersøkelsen er underlagt strenge regler om taushetsplikt. Databasen er forskriftsmessig sikret i Kreftregisterets lokaler.

Hva brukes opplysningene til 

  • Grunnlag for å sende brev med påminnelser når det snart er 
    tre år siden du tok forrige prøve
  • Kvalitetssikring av Masseundersøkelsen som et helhetlig helsetilbud
  • Evaluering og videreutvikling av programmet slik at dødelighet og
    forekomst av livmorhalskreft også i fremtiden holdes så lavt som mulig

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å bidra med informasjon til forskningsprosjekter. Det er en forutsetning at det foreligger rettslig grunnlag før utlevering finner sted, herunder forhåndsgodkjenning fra Regional  komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk eller konsesjon fra Datatilsynet.

Rett til innsyn

Enhver kan kreve innsyn i helseopplysninger om en selv. Slikt innsyn skal som hovedregel gis gjennom den registrertes sist behandlende lege eller helseinstitusjon. Fordi informasjonen som utleveres, ofte vil være vanskelig å forstå for pasienter flest, og i tillegg kan dreie seg om alvorlige helseforhold pasienten kanskje ikke var klar over. På denne måten kan unødige engstelser og misforståelser unngås. I praksis betyr dette at du må gjøre en skriftlig henvendelse til Kreftregisteret med en nærmere beskrivelse om hva slags opplysninger det ønskes innsyn i. Brevet må inneholde ditt fødselsnummer, navn og adresse til din lege, dato og signatur. Dersom legen din sender brevet må det følge med en fullmakt fra deg. Kreftregisteret formidler informasjonen direkte til legen din, som så har ansvaret for å informere deg.