Personvern

Nedenfor finner du informasjon om hvilke opplysninger Livmorhalsprogrammet lagrer om deg, hvordan disse brukes, og om dine rettigheter tilknyttet lagring og bruk av opplysningene.
Sist oppdatert:

Hvilke opplysninger lagrer vi om deg?

Kreftregisteret kan inneholde helseopplysninger om personer som har deltatt i undersøkelsesprogram for tidlig diagnose (screeningprogram), herunder nødvendige oppfølgende undersøkelser, jf. kreftregisterforskriften § 1-2 tredje ledd og § 1-9. Følgende opplysninger kan registreres:

 • navn
 • adresse
 • fødselsnummer
 • fødeland
 • tidspunkt for utsendelse av informasjon
 • tid og sted for prøvetaking og undersøkelse
 • resultatet av screeningundersøkelsen og eventuelle, oppfølgings- og tilleggsundersøkelser
 • bosted (kommune/bydel) da du tok prøven
 • virksomhet/avdeling som har utført undersøkelsen (prøvetaking/behandling)

Hvordan lagres og beskyttes opplysningene?

Opplysningene lagres på sikkert område i Kreftregisterets IKT-systemer. Enhver som behandler helseopplysninger som er innsamlet i Livmorhalsprogrammet har taushetsplikt etter helsepersonelloven, jf. kreftregisterforskriften § 4-1. Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, fødselsdato, personnummer, pseudonym, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.

Det er kun få autoriserte medarbeidere tilknyttet Kreftregisteret som har tilgang til personidentifiserende opplysninger om deg.

Hva brukes opplysningene til?

Kreftregisteret er ansvarlig for drift, monitorering og kvalitetssikring av Livmorhalsprogrammet.

Opplysningene om deg brukes til:  

 • Administrasjon av Livmorhalsprogrammet herunder;
  • Kontinuerlig planlegging og regelmessig utsending av påminnelser og informasjon fra Livmorhalsprogrammet
  • Regelmessig overvåkning av kvalitetsindikatorer
  • Evaluering av programmets målsetning om redusert antall tilfeller av livmorhalskreft og livmorhalskreftdødelighet
 • Faglig utvikling og forbedring av screeningprogrammet.
 • Videre oppfølgning av den enkelte i spesialisthelsetjenesten forutsatt at helsepersonell har tilgang til opplysningene.
 • Forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter. Opplysningene kan bare tilgjengeliggjøres til forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter dersom prosjektets formål er innenfor Kreftregisterets formål, og vilkårene i helseregisterloven og personvernforordningen er oppfylt. Det innebærer blant annet at prosjektet må ha på plass organisatoriske og tekniske tiltak som sikrer personvernet. Opplysningene vil tilgjengeliggjøres indirekte identifiserbart, dvs. uten personlige kjennetegn. For helseforskningsprosjekter er det nødvendig at prosjektet har etisk forhåndsgodkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før opplysningene kan tilgjengeliggjøres. Det vil ikke være mulig å spore den enkeltes identitet i resultater fra forskningen som publiseres.

Rett til informasjon og innsyn

Du har rett til informasjon og innsyn i opplysningene som behandles om deg i samsvar med personvernforordningen artikkel 13 – 15, jf. helseregisterloven § 24 og kreftregisterforskriften kap. 5. Du kan også kreve innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert opplysninger om deg. For å kreve innsyn i hvilke opplysninger som er behandlet om deg, må du fylle ut et eget skjema. Det finner du mer informasjon om her.

Innsyn i helseopplysninger i Kreftregisteret skal fortrinnsvis gis gjennom siste behandlende lege og helseinstitusjon. Svar på begjæring om innsyn skal sendes senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Krav om retting, sletting

Du kan kreve retting eller sletting i samsvar med personvernforordningen artikkel 16 og 17, jf. helseregisterloven § 25. Unntaket i personopplysningsloven § 17 annet og tredje ledd gjelder. Dette innebærer i praksis at du kan kreve at feil rettes. Krav om sletting kan bare skje i den utstrekning behandlingen av opplysningene føles sterkt belastende for den registrerte, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene behandles. Krav om retting og sletting av opplysningene sendes til Kreftregisteret.

Reservasjon mot registrering av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn

Du kan reservere deg mot at dine personopplysninger knyttet til undersøkelser i Livmorhalsprogrammet, registreres permanent i Kreftregisteret ved negativt funn. Vi holder løpende oversikt over eventuelle reservasjoner mot lagring av personopplysninger i Kreftregisteret ved negativt funn.

Dersom du reserverer deg vil personopplysninger som allerede er registrert om deg, bli slettet etter at de er kvalitetssikret, og senest seks måneder etter innsamlingen, jf. kreftregisterforskriften § 1-9 annet ledd. Her kan du leser mer informasjon om reservasjon og hvordan du går frem for å reservere deg.

Relevante kapitler og paragrafer i helseregisterloven, kreftregisterforskriften og GDPR

Opplysninger i Livmorhalsprogrammet samles inn og behandles i samsvar med vilkårene som følger av helseregisterloven og kreftregisterforskriften samt personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Opplysningene registreres i Kreftregisteret basert på melding fra meldepliktige virksomheter og helsepersonell med hjemmel helseregisterloven § 13 og kreftregisterforskriften kapittel 2.

Kreftregisteret er dataansvarlig for innsamling og behandling av opplysninger i Livmorhalsprogrammet som registreres i Kreftregisteret, jf. kreftregisterforskriften   § 1-5. Opplysninger i Kreftregisteret skal oppbevares i ubegrenset tid, jf. kreftregisterforskriften § 6-1.

Formålet med innsamlingen og bruken av opplysningene er beskrevet i kreftregisterforskriften § 1-3. Rettslig grunnlag for behandlingen etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav h) i) eller j) avhengig av formålet med bruken. Kreftregisterforskriften og helseregisterloven gir supplerende rettsgrunnlag etter artikkel 6 nr. 3 for innsamling og registrering av opplysningene i Kreftregisteret samt etterfølgende bruk, og unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1.

Kreftregisteret følger Norm for informasjonssikkerhet som gjelder i helsetjenesten.

For ytterligere spørsmål angående personvern henvises det til personvernombudet (e-post: personvern@ous-hf.no)

Generelt om personvern og informasjonssikkerhet i Kreftregisteret

Kreftregisteret har strenge krav til behandlingen av opplysninger i registeret som er i henhold til kravene til informasjonssikkerhet i helseregisterloven 21 og personvernforordningen artikkel 32, jf. kreftregisterforskriften § 4-1. Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for hvordan opplysningene i registeret skal oppbevares og behandles. Her finner du mer generell informasjon om dette.