Livmorhalsprogrammet

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar livmorhalsprøve regelmessig. Livmorhalsprøven kan avdekke alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft.
Sist oppdatert:

Organisering

Revidert 30.04.2020

Livmorhalsprogrammet administreres av Kreftregisteret.

Formålet er å redusere antall tilfeller, og dødeligheten av livmorhalskreft og gi råd og informasjon til øvrig forvaltning og befolkningen om tiltak som kan forebygge utvikling av livmorhalskreft.

Kreftregisterets arbeid er regulert i kreftregisterforskriften som er en forskrift til Helseregisterloven. 
       
Når kvinnen er hos legen og får tatt en livmorhalsprøve, sendes prøven til et laboratorium for analyse. Resultatet sendes tilbake til kvinnens lege som formidler resultatet videre til kvinnen.

Kreftregisteret registrerer alle livmorhalsprøver med hjemmel i kreftregisterforskriften. Laboratoriene sender jevnlig (og minimum en gang i måneden) en fil med kopi av resultatene til Kreftregisteret. Overføring av resultater fra laboratoriene til Kreftregisteret er regulert i «Forskrift om melding fra patologilaboratorier til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft» som er en forskrift til Helsepersonelloven. Filene inneholder: Navn, adresse, fødselsnummer og informasjon om resultatene registrert i form av koder, laboratoriet som har undersøkt prøven og kvinnens bostedskommune ved prøvetakingstidspunkt. Kreftregisteret mottar ingen utfyllende opplysninger om kvinnens helse.

Opplysningene som overføres til Kreftregisteret håndteres kun av spesielt autorisert personell, og all bruk er underlagt strenge regler om taushetsplikt. Overskuddsmaterialet fra livmorhalsprøven oppbevares av laboratoriet som utførte analysen, eller destrueres etter gjeldende lovverk.

Kreftregisteret er avhengig av alle prøvesvar, også normale, for å kunne drifte programmet. Alle opplysninger er til stor nytte for evaluering, og danner grunnlag for kvalitetssikring og utvikling av programmet for å sikre et effektivt helsetilbud med minst mulig ulemper.