Informasjon til laboratorier

Her kan man finne informasjon relevant for laboratoriene
Sist oppdatert:

Rapporter utarbeidet av Livmorhalsprogrammet

Rapporter utarbeidet av Livmorhalsprogrammet kan leses her.

Standardfraser

Revidert: 27.3.2020

I samarbeid med laboratoriene ved SUS, HUS og St.Olav er det utarbeidet en oversikt over anbefalte standardfraser som skal benyttes ved tilbakemelding om prøveresultater til rekvirent. Livmorhalsprogrammet har mottatt flere henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene. Dersom laboratoriene ikke føler at de har tilstrekkelig informasjon til å gi en anbefaling, må dette informeres om.

Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet ber laboratoriene gå gjennom sine rutiner og ha som mål at prøvetaker skal få en anbefaling om videre oppfølging ved utsendelse av alle prøvesvar fra livmorhalsen.

Frasekoder her

Rapportering fra laboratorier og sykehus til Livmorhalsprogrammet

Spesifikasjon for overføring av cytologi-, histologi- og HPV-data til Livmorhalsprogrammet. Meldeskjema: Premaligne tilstander i cervix uteri.

Alle som deltar i utredning og behandling av kreft skal rapportere til Kreftregisteret. Screeningresultater fra de offentlige screeningprogrammene skal også meldes inn etter gitte spesifikasjoner.

Spesifikasjon for overføring av cytologi- og histologi- og HPV-data finnes her.

Kreftregisteret oppfordrer til å sende kreftmeldinger elektronisk. I påvente av nasjonale løsninger med integrering med Elektronisk Pasient Journal (EPJ) tilbyr vi en innrapporteringsmulighet på Norsk Helsenett.

Last ned fremgangsmåte for henting av skjema her: Meldeskjema for utredning og eller behandling av premaligne tilstander i cervix uteri.

En kartlegging av sykdomsutbredelsen og behandlingstilbudet i Norge gjør det mulig å fange opp eventuelle endringer i sykdomsforekomst og behandlingsresultat over tid, og har som formål å optimalisere behandlingstilbudet.

I henhold til Kreftregisterforskriften §§ 2-1og 1-7 plikter behandlende helsepersonell å melde krefttilfeller og forstadier til kreft til Kreftregisteret.