Rapportering fra laboratorier og sykehus til Livmorhalsprogrammet

Spesifikasjon for overføring av cytologi-, histologi- og HPV-data til Livmorhalsprogrammet. Meldeskjema: Premaligne tilstander i cervix uteri.

Alle som deltar i utredning og behandling av kreft skal rapportere til Kreftregisteret. Screeningresultater fra de offentlige screeningprogrammene skal også meldes inn etter gitte spesifikasjoner.

Spesifikasjon for overføring av cytologi- og histologi- og HPV-data finnes her.

Kreftregisteret oppfordrer til å sende kreftmeldinger elektronisk. I påvente av nasjonale løsninger med integrering med Elektronisk Pasient Journal (EPJ) tilbyr vi en innrapporteringsmulighet på Norsk Helsenett.

Last ned fremgangsmåte for henting av skjema her: Meldeskjema for utredning og eller behandling av premaligne tilstander i cervix uteri.

En kartlegging av sykdomsutbredelsen og behandlingstilbudet i Norge gjør det mulig å fange opp eventuelle endringer i sykdomsforekomst og behandlingsresultat over tid, og har som formål å optimalisere behandlingstilbudet.

I henhold til Kreftregisterforskriften §§ 2-1og 1-7 plikter behandlende helsepersonell å melde krefttilfeller og forstadier til kreft til Kreftregisteret.