Ny algoritme fra 1.7.2018

Livmorhalsprogrammet får nye algoritmer både for primær cytologi- og primær HPV-screening gjeldende fra 1.7.2018. Primær HPV-screening algoritmen vil i første omgang bare være aktuell for Rogaland, Hordaland og Trøndelag. Resten av Norge starter med gradvis overgang til primær HPV-screening fra 1.1.2019.

Publisert 7.6.2018

En gruppe nedsatt av Rådgivingsgruppen for Livmorhalsprogrammet, har utarbeidet de nye algoritmene. I arbeidet med å optimalisere algoritmene er det lagt vekt på at lik diagnose skal få samme oppfølging uavhengig av hvilken primær screeningtest som benyttes. Data fra kvinner screenet i 2015 er lagt til grunn for algoritme-optimaliseringen. Både tall fra HPV-screening i fire prøvefylker, og fra cytologi-screening i resten av Norge er analysert. Videre har vi lagt til grunn funn fra nasjonal og internasjonal forskning.

Algoritmen er behandlet av Rådgivingsgruppen og godkjent av styringsgruppen for Livmorhalsprogrammet.

Algoritmen ikke har tilbakevirkende kraft, dvs kvinner som tar en oppfølgingsprøve skal følge gammel algoritme frem til 1.juli 2019. Vi har fått tilbakemelding fra noen laboratorier at 1.juli er en vanskelig dato for oppstart, og det er mulig å utsette overgang til ny algoritme til 1.september 2019. Dersom dere velger å vente med overgang, ber vi om at dere gir oss beskjed om det på livmorhals@kreftregisteret.no.

Algoritme 2018 Veileder for gynekologisk onkologi

Utskriftsvennlig versjon av flytskjema (HPV- og cytologi-screening)

 

 

 

 

Veileder for gynekologisk onkologi

Utskriftsvennlig versjon av flytskjema (cytoogi-screening)