Organisering og brevutsendelser

Norske helsemyndigheter anbefaler at alle kvinner mellom 25 og 69 år tar celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år. Celleprøven kan avdekke alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft.

 

Organisering


Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen) administreres av Kreftregisteret i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Formålet er å redusere antall tilfeller av, og dødeligheten av livmorhalskreft, og gi råd og informasjon til øvrig forvaltning og befolkningen om tiltak som kan forebygge utvikling av kreftsykdom. En redusering av sykdomsbyrden i befolkingen kan oppnås gjennom høy deltakelse (målsettingen er på minst 80 prosent), gode tester og høy kvalitet på det arbeidet som gjøres ved prøvetaking, i laboratoriene, og ved videre utredning, behandling og oppfølging av kvinner med positive screeningprøver. Kreftregisterets arbeid er regulert i kreftregisterforskriften som er en forskrift til Helseregisterloven.

Laboratoriene sin plikt til å rapportere prøveresultater til Kreftregisteret reguleres i forskrift om melding fra patologilaboratorier til Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Dette er en forskrift til Helsepersonelloven.

I 2001 ble det opprettet en faglig Rådgivningsgruppe for Masseundersøkelsen. I samarbeid med denne rådgivningsgruppen ble det i 2005 utarbeidet en Kvalitetsmanual. Kvalitetsmanualen er revidert i 2012. Denne kvalitetsmanualen beskriver hele organiseringen av Masseundersøkelsen og er primært rettet mot helsepersonell:

  • Organiseringen av Masseundersøkelsen i Norge
  • Livmorhalskreft; årsak, forekomst og dødelighet
  • Humant papillomavirus(HPV)
  • Veiledning om prøvetaking og forsendelse av cytologiske prøver fra livmorhalsen
  • Laboratorieprosedyrer og diagnostiske prosedyrer
  • Kompetansekrav til patologiavdelinger, patologer og bioingeniører
  • Klassifikasjon
  • Resultatregistrering, kvalitetssikring og oppfølging av programmets målsetting

I 2009 nedsatte Helsedirektoratet en styringsgruppe for Rådgivningsgruppen for Masseundersøkelse mot livmorhalskreft som blant annet skal ta stilling til rådene fra rådgivningsgruppen.

Brevutsendelser


Kreftregisteret sender ut seks forskjellige brev til kvinner som ikke tar prøver i følge anbefalte retningslinjer for prøvetaking, oppfølging og utredning av celleforandringer.