Premaligne tilstander i cervix uteri

Nytt meldeskjema til bruk ved utredning og eller behandling av premaligne tilstander i cervix uteri (CIN-skjema) fra 1. april 2013.

Det er utarbeidet et nytt meldeskjema for utredning og eller behandling av premaligne tilstander i cervix uteri. Kreftregisteret ønsker å motta kreftmeldinger elektronisk. I påvente av nasjonale løsninger med integrering med Elektronisk Pasient Journal (EPJ) tilbyr vi en innrapporteringsmulighet på Norsk Helsenett. Informasjon om det nye skjemaet og veiledning med brukernavn og passord ble sendt aktuelle sykehus og gynekologer 14.3.2013.

En kartlegging av sykdomsutbredelsen og behandlingstilbudet i Norge gjør det mulig å fange opp eventuelle endringer i sykdomsforekomst og behandlingsresultat over tid, og har som formål å optimalisere behandlingstilbudet.

I henhold til Kreftregisterforskriften §§ 2-1og 1-7 plikter behandlende helsepersonell å melde krefttilfeller og forstadier til kreft til Kreftregisteret.