Felles prosedyrer

For å sikre at alle laboratoriene involvert i implementeringen følger samme prosedyrer, er det utarbeidet felles, standardiserte prosedyrer. Laboratoriene må følge disse prosedyrene, og ved forslag til forbedringer eller endringer må dette meldes til Kreftregisteret som videreformidler oppdaterte prosedyrer til alle involverte laboratorier.

Oppdatert versjon av Laboratoriemappenvil alltid ligge på www.kreftregisteret.no/laboratoriemappe. Enkelte prosedyrer (listet i tabell 3) vil være forskjellig mellom de ulike laboratoriene, dette for best mulig tilpasning til lokale forhold. Lokal laboratorieansvarlig for implementeringen har ansvar for at disse prosedyrene er utarbeidet og kvalitetssikret.

Tabell 3: Prosedyrer som utarbeides lokalt for hver enkelt laboratorium med i implementeringen

PROSEDYRER

Prøvemottak, ID-kontroll og avvikshåndtering

Registrering av cervixcytologiske prøver i LIS

Vedlikehold av ThinPrep 2000

Papanicolaous fargemetode

Programmering av fargemetode i fargemaskin

Bruk og vedlikehold av fargemaskin

Bruk og vedlikehold av dekkglassmaskin

Registrering av prøvesvar i LIS

Utsendelse av prøvesvar – papir og elektronisk

Utsendelse av prøvetakingsutstyr til rekvirenter

Avvik - Melding av avvik og fravik for pasientprøver som er registrert i LIS

System for sporing av personell og utstyr/reagenser

 

 

Oversikt

2.1 ALLOKERING AV KVINNENE
2.1.1 Programmering av randomeriseringsapplikasjonen

 

Ansvarlig institusjon: Helse Midt-Norge HF, St. Olavs Hospital

Versjon: 2                                                        

Dato: November 2015                     

Forfattere: Ole Støren og Maj Liv Eide

Godkjent av: Maj Liv Eide

Hensikt

Hensikten med prosedyren er å lage en beskrivelse av virkemåte og programmering av en randomiseringsapplikasjon til bruk ved registrering av mottatte cervixprøver, for å kvalitetssikre at personer som fyller kriteriene randomiseres til HPV-test i primærscreening.

Omfang

Prosedyren omfatter virkemåte og programmering av randomiseringsapplikasjonen i laboratoriedatasystemet Sympathy og en beskrivelse av hvordan det kan gjøres i andre systemer.

Bakgrunn og definisjoner

Fra 1.2.2015 innføres et HPV-basert screeningprogram mot livmorhalskreft i fylkene Nord og Sør-Trøndelag. Fra den 1.4.2015 starter implementeringen i fylkene Rogaland og Hordaland. I de aktuelle fylkene vil kvinner i alderen 34-69 år, som er født på en partallsdag, omfattes av den nye screeningstrategien. Kvinner 34-69 år født på en oddetallsdag og alle kvinner 25-33 år skal fortsatt følge et cytologibasert screeningprogram.

                                                              

Kriterier for allokering til HPV eller cytologi:

 

Kvinner 34-69 år

- bosatt i prøvefylkene

HPV

CYTOLOGI

Fødselsdag

Partallsdag

Oddetallsdag

Screeningprøve

Celleprøve tatt der ingen av punktene under har inntruffet de siste 2 årene:

- unormal cytologi prøve

- positiv HPV-test

- histologisk prøve med følgende resultat (kode og tekst)*

- behandling

Ikke villscreeningprøve

 

Prøve tatt > enn 4 år etter negativ HPV-test fra 01.02.2015

Prøve tatt < 4 år etter negativ HPV-test

Kvinner, som ikke vil i HPV-arm - papirskjema

Nei

Ja

Kontroll av kvinner med positiv primær HPV test og normal cytologi

Ja

Nei

 

Beskrivelse/protokoll

A. Virkemåte

Eksempel på virkemåte av dataprogram for automatisk analysevalg av primærscreeningsprøver mellom cytologi (PAP) og HPV, som registreres i patologisystemets database:

 

Dataprogrammet lager SQL-setninger basert på faste søkekriterier og utfører en sekvens av “SELECT”er og “INSERT”er.

 

1

Først sjekkes om pasienten har riktig kjønn (midtsiffer i personnummeret). Programmet varsler om evt. mulig feiltasting.

 

 

2

Det sjekkes om pasientens tidligere prøver har visse topografikoder eller diagnoser som diskvalifiserer for HPV-analyse som primærscreeningstest. Det søkes i databasen etter pasientens remisser med ankomstdato maks. eksakt 2 år tilbake i tid.

For remisser for cytologisk undersøkelse søkes topografikode T83000 eller T83100 og kode E33450 (positiv HPV-analyse) og morfologikoder M69100, M69701, M80701, M80752, M80703, M81401, M81402, M81403, M80103, M80006 og M80009. Hvis noen av disse finnes, skal pasientens prøve ikke HPV-analyseres med HPV som primærscreeningstest.

Videre søkes remisser for biopsiundersøkelse med topografikoder: 83000, 83110, 83320, 83700 og 83701 og morfologikoder* M74000, M74006, M74007, M76085, M76086, M=>80000. Hvis noen av disse finnes, skal pasientens prøve ikke til primær HPV-analyse.

 

Kriteriene i punkt 2 diskvalifiserer prøven som primærscreeningprøve og korrekt undersøkelse av celleprøven er dermed enten kun cytologi eller co-testing med både cytologi og HPV-test, avhengig av tidligere historikk og gjeldende retningslinjer for oppfølging.

 

3

Prøver fra kvinner som fyller mindre enn 34 eller mer enn 69 år i prøvetakingsåret, skal ikke til primær HPV-analyse. Øvrige prøver skal ikke til primær HPV-analyse, dersom kvinnens fødselsdag er oddetall.

 

4

Det søkes etter pasienten med eventuell negativ primær HPV-analyse inntil 4 år tilbake i tid, likevel ikke før oppstart av primær HPV screening. Hvis undersøkelsen finnes, skal prøven ikke til primær HPV-analyse.

 

5

Primærscreeningsprøver fra kvinner bosatt utenfor fylket skal ikke til HPV-undersøkelse.

Fylkesnummer:

Rogaland: 1100, gjelder for kvinner som analyseres ved SUS

Hordaland: 1200, gjelder for kvinner som analyseres ved HUS

Sør-Trøndelag: 1600 og Nord-Trøndelag: 1700, gjelder for kvinner som analyseres ved St. Olavs Hospital

 

6

Kontroll av primær HPV positiv prøve med normal cytologi: Prøver som etter punkt 1-5, sorterer til cytologisk undersøkelse, skal likevel til HPV-analyse dersom pasienten i løpet av de siste to år har hatt prøve til primær HPV-analyse (har blitt randomisert til HPV) og fått påvist positiv HPV (E33450) i prøve med topografikode 83100 og morfologikode 00100.   

 

 

 

2.2 PROSEDYRER RELATERT TIL CELLEPRØVER
2.2.1 Celleprøve fra livmorhalsen: Prøvetaking og forsendelse av væskebasert prøve

                                                                                                                                                              

Ansvarlig institusjon: Helse Midt-Norge HF, St. Olavs Hospital
Versjon 1                                                        
Gyldig fra: September 2015                     
Forfatter: Maj Liv Eide
Godkjent av: Maj Liv Eide                                                                                                                         

Hensikt og omfang:
Hensikten med prosedyren er å ta en representativ prøve fra livmorhalsen med teknisk god kvalitet for HPV-testing og eventuelt cytologisk avurdering i mikroskop. Prosedyren omfatter prøvetaking fra cervix, overføring av prøvemateriale til prøve- og transportbeholder og forsendelse til cytologilaboratoriet.

Bakgrunn
Ved overgang til væskebasert cytologi i Norge har andelen uegnede prøver økt ved bruk av den væskebaserte metoden ThinPrep Pap Test. Dette skyldes delvis metoden som er basert på en filterteknikk og som er sårbar for forurensning av blod, leukocytter, slim og/eller eksplorasjonskrem. I tillegg er overføringen til prøvebeholder et kritisk punkt. Dersom prøvetaker ikke følger instruksjonene kan prøvemateriale bli uegnet for vurdering.
Uegnede prøver medfører ekstra belastning for kvinnen, prøvetaker og laboratorium. I tillegg kan uegnede prøver være årsak til falske negative prøver.

Beskrivelse/protokoll:
Utstyr:
• Rekvisisjon til cytologi
• ThinPrep Pap Test prøvebeholder
• Prøvetakingsutstyr: Børste og plastikkspatel evt. kombinasjonsbørste
• Forsendelseskonvolutt/beholder

Rekvisisjonen bør som et minimum inneholde opplysninger om:
• Pasientnavn og fødselsnummer
• Prøvetakingsdato
• Rekvirent
• Utseende på livmorhalsen
• Siste menstruasjon og eventuelt prevensjonsmetode.
• Årsak til prøve: Screening, oppfølging/kontroll eller symptom (oppgi kliniske opplysninger)

Prøvetaking
Fjern plastforseglingen på prøvebeholder og sjekk at utløpsdatoen ikke er passert.
Merk prøvebeholder med navn og fødselsnummer og åpne prøvebeholderen før prøve tas.
Bruk helst ikke eksplorasjonskrem, men om nødvendig bruk en vannløselig krem på sidene av spekelet. Dersom eksplorasjonskrem overføres til prøvebeholder kan prøven bli uegnet for analyse.
Det samme gjelder dersom rikelig blod eller slim overføres til prøvebeholder. Unngå derfor prøve under menstruasjon og tørk forsiktig av slim, men kun dersom det sees rikelig med slim.

a. Prøvetaking med børste og spatel
Ta en adekvat prøve fra ektocervix ved å føre den pekende enden av en plastikkspatel inn i livmormunnen og drei rundt en omdreining, mens det holdes et jevnt trykk mot overflaten
Skyll spatelen umiddelbart i prøvebeholder med PreservCyt Solution ved å rotere kraftig 10 ganger. Kast deretter spatelen.
Ta en adekvat prøve fra endocervix ved å føre en endocervikalbørste inn i livmormunnen til kun det nederste av børsten synes. Drei børsten rolig en ½ omdreining for å unngå blødning.
Skyll børsten umiddelbart i prøvebeholder med PreservCyt Solution ved å rotere 10 ganger mot veggen og visp børsten for å frigjøre restmateriale. Kast deretter børsten.
Lokket skrus på til sort merke på lokk så vidt passerer sort merke på beholder.
Beholderen legges sammen med rekvisisjonsblanketten i en forsendelseskonvolutt/beholder til cytologilaboratoriet.
b. Prøvetaking med kombinasjonsbørste

Ta en adekvat prøve fra ekto- og endocervix ved å føre kombinasjonsbørsten inn i livmormunnen til de korteste bustene får god kontakt med ektocervix. Drei rundt x antall omdreininger, mens det holdes et jevnt trykk mot overflaten. Antall omdreininger avhenger av type kombinasjonsbørste. Se pakningsvedlegget til aktuell kombinasjonsbørste.
Skyll børsten umiddelbart i prøvebeholder med PreservCyt Solution ved å trykke børsten 10 ganger mot bunnen slik at bustene spres. Avslutt med å vispe børsten kraftig for å frigi
restmateriale. Kast deretter børsten.

Kritisk punkt: Det er viktig å skylle børsten umiddelbart i væsken. La aldri børsten bli stående i beholderen før den roteres/vispes. Da vil prøvematerialet fikseres fast til børsten og prøven bli uegnet for vurdering.

NB. Kombinasjonsbørste av type Cervexbrush Combi kan ikke brukes under graviditet.


Kilder/referanser
1. Cytologisk prøve fra livmorhals (screening) (Oncolex.no)
2. Kvalitetsmanual – Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft (Kreftregisteret.no)
3. ThinPrep Pap Test – instruksjoner til prøvetaking (Hologic.com)
4. Celleprøvetaking fra cervix – er det så vanskelig? ML Eide, I. Baasland, Gynekologen, Tidsskrift for Norsk Gynekologisk Forening, 2014; 27-2. http://legeforeningen.no/PageFiles/177236/Gynekologen%2027-2%20WEB.pdf

 

2.2.2 Preparering av væskebaserte livmorhalsprøver (TP5000)

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus

Versjon: 1

Dato: 19.03.2015

Forfatter: May-Lis Kjellesvik (fagbioingeniør cytologilab.)

Godkjent av: Britt Mona Dybdahl (seksjonsleder cytologi)

 

Hensikt:

Beskrive hvordan en bruker ThinPrep-maskinen T5000 Autoloader

Omfang:

Enkel forklaring på bruk av maskinen med henvisninger til brukermanual.

Reagenser:

Absolutt alkohol

Utstyr:

TP-filter

TP-glass

Fargeholdere

Fremgangsmåte:

Fyll opp maskinen med:

-          Prøverack

-          Filterbrett

-          Objektglasskassetter

-          Fikseringsbad (med alkohol og fargeholdere/stativ)

 

Sjekk før start:

Eventuelle børster i TPboks

Avfallsholdere for filter og væske

 

Loading:              se kapittel 6.3

Prosessering:    se kapittel 6.15

Batch fullført:     se kapittel 6.17

Feilkilder:             se kapittel 9

 

Maskinen bør skrus av minst 1 gang pr uke (gjerne hver dag)

Når maskinen skrus av må man velge avstengning i displayet + 2 brytere bak på maskinen

 

Vedlikehold:

Se kapittel 8

Kilder/referanser:

Hologic´s brukerhåndbok for ThinPrep 5000-prosessor med Autoloader

 

 

2.2.3 Preparering av blodtilblandede ThinPrep Pap Test

 

Ansvarlig institusjon: Helse Midt-Norge HF, St. Olavs Hospital

Versjon 1                                                         

Dato: September 2015                     

Forfattere: Maj Liv Eide og Tora Almås

Godkjent av: Maj Liv Eide

 

Hensikt og omfang

Hensikten med prosedyren er å optimalisere cytologiske prøver som er vurdert som uegnede pga blodtilblanding. Blod kan tette filteret under preparering av ThinPrep Pap Test prøver. Prosedyren omfatter blodtilblandede preparerte Thinprep Pap Test prøver som etter vurdering i mikroskopet er sparsomt med epitelceller og inneholder lyserte erytrocytter og/eller erytrocytt debris.

Prosedyren omfatter ikke væsker som makroskopisk er blanke.

 

Grunnlagsinformasjon

Preparering av væskebaserte livmorhalsprøver i TP5000 omfatter en filterteknikk hvor væske suges opp gjennom en filtermembran og epitelcellene blir liggende på utsiden av denne membranen. Blod kan konkurrere med epitelcellene om plassen på denne filtermembranen, slik at dersom erytrocyttene dekker filterporene først, vil instrumentet registrere dette som at det er samlet nok celler. Resultatet kan da i noen tilfeller bli cellefattig materiale med hovedsakelig rester av blod. Metoden med å vaske slike prøver med like mengder 10 % eddiksyre og Cytolyt, har vist seg å være effektiv.

 

Beskrivelse/protokoll

Ansvar: Cytodiagnostiker/ bioingeniør med ansvar for væskebasert cytologi (VBC) uke.

 

 1. Pipetter ut 7 ml godt blandet væske fra ThinPrep Pap test beholderen og overfør dette til 15 ml sentrifugeglass med topp
 2. Sentrifuger i 10 min ved 3000 omdr./min
 3. Hell av supernatanten og vortex bunnfallet
 4. Tilsett 7 ml Cytolyt og bland godt
 5. Tilsett så 7 ml 10 % eddiksyre og skru på topp. Snu røret opp ned for å blande.
 6. Sentrifuger så raskt som mulig i 10 min ved 3000 omdr./min
 7. Hell av supernatanten og vortex bunnfallet
 8. Overfør bunnfallet til ny ThinPrep Pap Test beholder
 9. Lag nytt avtrykk i TP5000

 

Kritisk punkt

Det er viktig at det sentrifugeres raskt etter tilsetting av eddiksyre, da eddiksyren tærer på cellene.

 

Resultat

Ca 70 - 80 % av celleprøvene blir representative etter preparering.

 

 

 

 

2.3 OPPLÆRING OG KVALITETSSIKRINGSPROSEDYRER
2.3.1 Opplæringsplan for bioingeniører i selvstendig screening av cervixprøver

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus

Versjon: 1

Dato: 16.09.2014

Forfatter: Britt Mona Dybdahl (seksjonsleder cytologi), Anna Wittersø (fagbioingeniør gyn.)

Godkjent av: Britt Mona Dybdahl (seksjonsleder cytologi)

 

Hensikt:

Sikre god, riktig og dokumentert opplæring ved Avdeling for patologi.

Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan nye bioingeniører skal læres opp i mikroskopering av gynekologiske cytologiprøver.

Omfang:

Opplæring i mikroskopering av gynekologiske cytologiprøver. Gjelder nyansatte bioingeniører uten tidligere opplæring i cervix-cytologi eller bioingeniører som har vært lenge borte fra faget.

Definisjoner:

Prosedyre lest: Prosedyren er gjennomlest på egenhånd.

Prosedyre gjennomgått: Teoretisk gjennomgang med opplæringsansvarlig.

Utført dato: Datoen prosedyren utføres i praksis.

Screening: Systematisk mikroskopering av et helt objektglass med prøvemateriale.

Beskrivelse/protokoll:

Opplæringen varer i ca 10 uker. Etter at alle diagnoser og kriterier er gjennomgått skal kandidaten rescreenes til opplæringsansvarlig mener kandidaten er klar for avsluttende test. Det skal i opplæringsperioden screenes minimum 1000 cervix-prøver, som rescreenes av erfaren screener etterpå.

 

Hver uke gjennomgås relevante preparater fra kassen med opplæringsansvarlig bioingeniør.

Hver uke skal det i tillegg screenes minst 10 umerkede testpreparat som gjennomgås med opplæringsansvarlig bioingeniør.

 

I tillegg skal det mikroskoperes preparater fra rutinebunken, senere fra utplukksbunken. Disse preparatene rescreenes og gjennomgås med fagbioingeniør eller en annen bioingeniør i opplæringsperioden.

Det gis samtidig opplæring i hvordan en bruker SymPathy og hvordan prøvene skal besvares.

Opplæringen avsluttes med test.

Kandidaten og opplæringsansvarlig signerer i opplæringsprogram-oversikten ved fullført opplæring.

 

Opplæringsperioden bør maksimalt ta 6 mnd.

 

 

Navn på ansatt:

Stilling:

Oppstartsdato for opplæring:

 

 

 

 

Opplæringsplan:

Prosedyre lest

Prosedyre gjennomgått

Utført dato

Sign. ansatt

Sign. ansvarlig

Generelt

 

 

 

 

 

Prosedyrene finnes elektronisk i EQS.

 

 

 

 

 

SymPathy – patologisystemet som brukes for registrering og besvarelse av prøver.

 

 

 

 

 

Prosedyrer

 

 

 

 

 

Den første uken gis opplæring i grunnleggende mikroskopkunnskaper, Køhler-innstilling og ergonomi ved screening. Mikroskop - Köhler innstilling, ergonomi, bruk og vedlikehold

 

 

 

 

 

Besvarelse av gynekologiske cytologiprøver

 

 

 

 

 

Sympathy: Svar og signering av cytologiprøve

 

 

 

 

 

Mikroskopering av gynekologiske cytologiprøver

Kandidaten registrerer seg i SymPathy med signatur, og C i ansvarsfeltet på prøver som screenes, den som rescreener prøven registreres som H.

 

 

 

 

 

Bethesda-klassifisering

Screening-programmet

Kreftregisteret:

Kvalitetsmanual, masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

 

 

 

 

 

Ulike metoder

Væskebasert cytologi

Konvensjonell cytologi

 

 

 

 

 

 NORMALT CELLEBILDE (UKE 1-2):

Identifisere de ulike celletyper i preparatet:

∙         Epiteliale: plateepitel, sylinderepitel og metaplasi.

∙         Ikke-epiteliale: granulocytter, lymfocytter og makrofager.

Detaljer ved kjerne: (størrelse i forhold til intermediære plateepitelcelle), form, kjernemembran, kromatin og nukleol.

Detaljer ved cytoplasma: form, farge og mengde.

Hormonelle forandringer:

∙         Menstruasjonssyklus

∙         Postmenopausale- og post-partum kvinner.

Representativ-/ikke-representativ prøve.

Screeningteknikk.

 

 

 

 

 

Testbrett 1

 

 

 

 

 

Testbrett 2

 

 

 

 

 

MIKROORGANISMER OG BETENNELSE (UKE 3-4):

Generelle celleforandringer i kjerner og cytoplasma, og spesielle celleforandringer avhengig av agens.

Mikroorganismer:

∙         Sopp

∙         Actinomyces

∙         Gardnerella

∙         Trichomonas.

Regenerative forandringer og degenerative forandringer.

Para- og hyperkeratose.

Exodus/blødning.

Differensialdiagnose epitelial – ikke epitelial:

∙         Follikulær cervicitt.

∙         Granulomatøs betennelse.

 

 

 

 

 

Testbrett 3

 

 

 

 

 

Testbrett 4

 

 

 

 

 

VIRUSINFEKSJONER (UKE 5):

Herpes

Differensialdiagnoser.

 

 

 

 

 

DYSPLASI (UKE 5-6):

Gradering:

Lavgradige celleforandringer:

∙         HPV (klassiske og ikke-klassiske celleforandringer).

∙         ASC-US

∙         LSIL

Flytskjema/HPV testing. Se kreftregisterets kvalitetsmanual.

 

 

 

 

 

Testbrett 5

 

 

 

 

 

Testbrett 6

 

 

 

 

 

Høygradige celleforandringer: (UKE 7)

∙         ASC-H

∙         HSIL

Cellebildet ved de forskjellige typer høygradig SIL:

∙         Småcellet

∙         Intermediær

∙         Storcellet

∙         Keratiniserende

∙         Metaplastisk

Differensialdiagnoser.

 

 

 

 

 

Testbrett 7

 

 

 

 

 

PLATEEPITELKARSINOM (UKE 8):

Cellebilder ved forskjellige typer:

∙         Småcellet

∙         Storcellet

∙         Keratiniserende

Tissue repair.

Stråleforandringer

Differensialdiagnoser.

 

 

 

 

 

Testbrett 8

 

 

 

 

 

ADENOCIS (UKE 9):

∙         AGUS

∙         Adenokarsinom in situ

 

 

 

 

 

Testbrett 9

 

 

 

 

 

ADENOKARSINOMER OG METASTASER (UKE 10):

 

 

 

 

 

Testbrett 10

 

 

 

 

 

Testbrett 11

 

 

 

 

 

Testbrett 12

 

 

 

 

 

Testbrett 13

 

 

 

 

 

Avsluttende test med 10 merkede prøver.

Tid til disposisjon: 1 time.

 

 

 

 

 

 

Dato godkjent opplæring:

Sign. seksjonsleder

 

 

 

Ferdig utfylt opplæringsplan oppbevares i personalmappen til den ansatte.

 

Kilder/referanser:

Helsepersonelloven

Kvalitetsmanual, masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

 

Anbefalt litteratur:

Bibbo: Comprehensive Cytopathology

Koss: Diagnostic Cytology

Solomon/Nayar: The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology

CYTYC: The Thinprep PAP Test Training Program

Cytyc: Thinprep PAP Test Morphology Reference Atlas

 

 

2.3.2 Opplæringsplan for bioingeniører i bruk av HPV-instrument

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Versjon: 1

Dato: Juni 2015

Forfatter:

Godkjent av: Hans Kristian Haugland

 

 

I løpet av opplæringsperioden skal man lære følgende:

 

 

For analysepersonell:

 

 • Hvor reagenser og forbruksvarer oppbevares
 • Oppstart av instrument.
 • Praktisk gjennomgang av daglig vedlikehold
 • Praktisk gjennomgang av ukentlig vedlikehold
 • De ulike instrumentenes funksjon
  • Cobas p 480
  • Cobas x 480
  • Cobas z 480
 • Gjennomgang av programvaren og dens funksjoner
 • HPV kjøring
 • Vurdering av resultat.
 • Sending av resultat til LIS.
 • Cobas IT middleware (cITm) viktigste funksjoner
 • Nedstenging av instrument.
 • Arkivering av eluatplate

 

 

 

For superbrukere:

 

 • Hvordan håndtere feil og stopp
 • Bestilling av varer 

 

 

 

Navn: ………………………………………………………………

 

Avd/Seksjon:…………………………………………………..

 

Opplæringsansvarlig:………………………………………

 

 

 

For analysepersonell

Utført

Sign. av opplæringsansvarlig

Hvor reagenser og forbruksvarer oppbevares

 

 

Oppstart av instrument.

 

 

Praktisk gjennomgang av daglig vedlikehold

 

 

Praktisk gjennomgang av ukentlig vedlikehold

 

 

De ulike instrumentenes funksjon

 

 

Cobas p 480

 

 

Cobas x 480

 

 

Cobas z 480

 

 

Gjennomgang av programvaren og dens funksjoner

 

 

HPV kjøring

 

 

Vurdering av resultat.

 

 

Sending av resultat til LIS.

 

 

Cobas IT middleware (cITm) viktigste funksjoner

 

 

Nedstenging av instrument.

 

 

Arkivering av eluatplate

 

 

For Superbrukere

Utført

Sign. av opplæringsansvarlig

 

 

 

Hvordan håndtere feil og stopp

 

 

Bestilling av varer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdig utfylt opplæringsplan leveres instrumentansvarlig.

2.3.3 Screeningteknikk og vurdering av representativitet

2.3.4 Kvalitetssikring og kontroll av cervixscreening - revidering av diagnoser

 

 

 

Ansvarlig institusjon: Kreftregisteret

Versjon: 1

Dato: Mai 2015  

Forfatter: Stefan Lønnberg

Godkjent av: Stefan Lønnberg

 

Hensikt:

Diagnostisk audit anbefales for å øke forståelsen om årsaker til utvikling av kreft i målgruppen for screening og støtte kontinuerlig faglig opplæring og kvalitet i alle ledd. Revurdering av det opprinnelige prøveresultat og anbefalt oppfølging kan gi grunnlag for eventuelle modifiseringer i diagnostiske kriterier.

Definisjoner:

 • Cervixcytologisk audit-prøve: prøve registrert som normal/benign, uegnet, ASC-US, LSIL, og tatt mindre enn 5 år før livmorhalskreftdiagnose.
 • Histologisk audit-prøve: prøve registrert som normal/benign, uegnet, eller CIN1, og tatt mindre enn 5 år før livmorhalskreftdiagnose.

 

Beskrivelse/protokoll:

Kreftregisteret sammenstiller opplysninger om alle krefttilfeller med diagnosetidspunkt i kalenderåret med opplysninger om screeningresultater, og identifiserer alle audit-prøver som faller under definisjonen over. Kreftregisteret gjør uttrekk og systematiserer opplysninger om navn, fødselsnummer, preparatnummer, og laboratorium for hver audit-prøve. Hvert laboratorium får tilsendt en liste fra Kreftregisteret med opplysninger om de aktuelle prøvene, hvor det kan være mistanke om feiltolking. Listen fordeles mellom de laboratoriene i forhold til hvilket laboratorium som har utført den/de opprinnelige analysene, og følgende fremgangsmåte følges:

 

 

1.      Prøveresultatene som fremgår av den tilsendte listen fra Kreftregisteret, verifiseres lokalt.

2.       Audit-prøvene revurderes av bioingeniør, og fagansvarlig av patolog.

3.      Bruk av kontroller (2 i arkivet nærliggende kontroller per audit-prøve) og revurdering blindet for opprinnelig resultat og audit/kontroll-status (markeringer fjernes).

4.      Åpen granskning med flerhodet mikroskop anbefales i tillegg ettersom dette kan ha betydelig opplæringsverdi.

5.      En revurdering av audit-prøver og uavhengige kontroller ved et annet laboratorium, kan utføres som en del av den interne kvalitetssikringen.

6.      Alle reviderte resultater (blindet og åpent) meldes til Kreftregisteret. Resultatene vil bli sammenstillet for utarbeidelse av nasjonal statistikk og individuelle laboratorierapporter. Observere at hver prøve kan ha flere revurderingsresultat.

 

 

Spesifikasjon for rapportering av revurderingsresultater til Kreftregisteret:

Navn

Fødselsnummer

Type prøve                                                                                      (cyt/hist)

Preparatnummer

KRG registrert morfologi

Opprinnelig lab                                                                              (KRG lab kode)

Auditstatus                                                                                     (audit/kontroll)

Lokalregistrert morfologi

Dato revurdering

Morfologi revurdering

Lab som utført revurdering

Blindet revurdering                                                                      (ja/nei)

Med kontroller                                                                              (ja/nei)

Revurdering meldt til rekvirent/pasient                                   (ja/nei)

Kommentarer                                                                                (fri tekst)

 

 

 

2.3.5 Ekstern kvalitetssikring av HPV-test

 

 

Ansvarlig institusjon: HPV Referanselaboratorium, A-hus

Versjon:1 Dato: Juli 2015

Forfatter: Irene Kraus Christiansen

Godkjent av: Irene Kraus Christiansen

 

Beskrivelse/protokoll:

Som et av laboratoriene i implementeringen av HPV i primærscreening settes det som krav at man hvert år gjennomgår ekstern kvalitetskontroll av HPV-testingen. Anbefalt ekstern kvalitetskontroll er SLP (sammenliknende laboratorieprøving) QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics). Panelet bestilles direkte på nettsiden http://www.qcmd.org/ For å bestille HPV-panelet må det lages en egen bruker, og ofte har kvalitetsrådgiver i helseforetaket allerede en bruker. Hvis ikke følg instruksjoner på nettsiden for å lage en ny bruker. Panelet heter HPVDNAXX, hvor XX angir aktuelt år. Dette panelet består av klinisk materiale og/eller cellelinjer som inneholder HPV. Panelet består vanligvis av 10 prøver og som skal behandles som en vanlig pasientprøve. Prisen på panelet er mellom 300 og 400 €. Panelet har registreringsfrist i begynnelsen av august hvert år, og panelet distribueres kort tid etter registreringsfristen. Fristen for registrering av resultater varierer fra 6-12 uker etter mottakelse. Dette fremkommer på instruksjonene som følger HPVDNA-panelet. Ved avvikende resultat vurderes tiltak i hvert enkelt tilfelle og innebærer re-analysering av tilsendte panel. Dersom avviket er på "educational" prøver, vil ikke dette generere noen tiltak da dette er prøver som inneholder svært få kopier av HPV og således ikke er forventet detektert med aktuelle metode. Om det skulle være spørsmål i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med HPV-referanselaboratoriet på epost hpvreflab@ahus.no.

 

 

 

 

2.3.6 Metodeverifisering av Cobas4800 HPV-test

 

 

 

Ansvarlig institusjon: HPV Referanselaboratorium, A-hus

Versjon:1

Dato: Juli 2015

Forfatter: Irene Kraus Christiansen

Godkjent av: Irene Kraus Christiansen

 

Beskrivelse/protokoll:

Før oppstart med Cobas 4800 HPV-test skal det gjøres en metodeverifisering. Plan for metodeverifisering utarbeides i samarbeid med kvalitetsansvarlig og valideringsansvarlig ved aktuell avdeling. Det skal også skrives en verifiseringsrapport. HPV-referanselaboratoriet kan stille som rådgivende instans i dette arbeidet. Ved spørsmål, ta kontakt på hpvreflab@ahus.no.

 

2. 4 BIOBANKING
2.4.1 Arkiv, diagnostisk biobank cytologi, oversikt og oppbevaring

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Versjon: 1

Dato: Juni 2015

Forfatter:

Godkjent av: Hans Kristian Haugland

Hensikt:

Beskrive arkivering og lagring av cytologisk materiale

 

Omfang:

Alt cytologisk materiale blir i varierende grad lagret ved avdelingen. Enten som væskebasert materiale eller som materiale på objektglass.

 

Beskrivelse/protokoll:

1.       Etter at prøvene er ferdig analysert blir de arkivert. Prøver fra HPV-primærscreening blir satt i esker merket med dato prøvene er kjørt, og satt i brannsikkert skap på kjemikalielageret.

 

2.       Prøver som er prosessert i ThinPrep 5000 blir først arkivert i hyller på cytologilaboratoriet. Unilab700 har egen arkivfunksjon som brukes til dette. I arkivfunksjonen velger en det stativet som er ledig.

 

3.       Dersom alle stativene er opptatt sletter en det eldste stativet, og benytter dette. Når en har valgt stativ blir prøvene som skal arkiveres i dette stativet scannet med barkodeleser. Unilab700 registrerer da prøveidentitet og plassering i arkivet. Dette vil vises i loggen til prøven.

 

4.       Når stativet er fullt, trykker en «frigi», og arkivposisjonene i stativet blir lagret. Stativet blir så satt på sin respektive plass i hyllene på laboratoriet.

 

5.       Hyllene er merket med plass fra 1-7, der den øverste er hylle nummer 1.

                Hver hylle har plass til to stativ, der stativ nummer 1 blir satt lengst til venstre.

          

6.       Når alle hyllene er fulle blir prøvene slettet fra stativene for å gjøre plass til nye prøver. Stativet blir påsatt en lapp med dato prøvene er kjørt og hvilke prøvenummer som finnes i dette stativet. Stativene blir så lagret i brannsikkert skap på dekalsineringsrommet.

 

7.       Alle prøver blir oppbevart i 6 uker før de blir kastet iht. gjeldene prosedyrer for biologisk avfall.           

 

2.4.2 Arkiv, diagnostisk biobank HPV – oversikt og oppbevaring

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus

Versjon:1

Dato: Juni 2015

Forfatter:

Godkjent av: Hans Kristian Haugland

Hensikt:

Å beskrive fremgangsmåte for arkivering av overskuddsmateriale etter HPV-test med Cobas 4800.

 

Omfang:

Enhver HPV-test som utføres på Cobas 4800 gir et overskuddsmateriale som finnes i en enkelt brønn i en eluatplate. Platene merkes fortløpende ved bruk av mellomvareløsningen (brukerveiledning Cobas IT middleware, cITM) tilknyttet instrumentet. For pålogging vises det til lokale rutiner. Etter at arkiveringsnummer er påført blir platene lagret i tilpassede stativer ved -20°C.

 

Arkivere eluatplate etter innlogging i cITM

Velg «Archive samples» under fanen «Routine»

 

 

Et rack må opprettes første gang det skal benyttes. Velg «Assign/create rack».

 

  

Et vindu åpner seg, velg pil nedover for å definere type rack, «HBE» (4). Velg «Create» (5).

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

HBE = Helse Bergen

 

Rackene nummereres fortløpende, HBE-1, HBE-2 osv.

 

Velg aktuelt arkivrack, slik at det blir markert blått (6). Sett markøren i feltet for «Sample ID» (7) og skann/skriv inn barkoden på eluatplaten. Vær obs på at det kan ta noen sekunder fra du skanner til eluatplaten er registrert i programvaren.

 

Eluatplaten får tildelt plass i racket. (Hvis tildeling av plass ikke skjer automatisk, trykk [Enter] eller velg «Archive» (8)).

 

 

For funksjonen arkivering er «Sample ID» lik eluatplate ID.

 

 

 

 

Eksempel på tildeling av plass. Rack: HBE-1, Posisjon 2-2 (rack 1, skuff 2 – plass 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrerende bilde av racktypen som benyttes med antall skuffer og plasser til eluatplater (DSA-17324-136G, Heco laboratorieutsyr AS, Oslo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivere eluatplate – tilleggsinformasjon: Visning av arkivrack

Ved å klikke på pilen for aktuelt rack (9) får man opp et bilde av racket og liste over de eluatplatene som allerede er arkivert (10).

 

 


 

 

 

Fjerne arkivrack fra oversiktsbilde

Når et rack er fylt opp med eluatplater i alle posisjoner, velger man «Remove rack» (11) for å fjerne racket i oversiktsbildet.

 

 

 

 

 

Hente opp tidligere benyttede arkivrack

Velg «Assign» (12).

 

 

 

Det kommer opp en liste over tidligere benyttede rack. Velg ønsket rack (13) og trykk «Assign» (14).

 

 

 

 

Finne arkivert prøve

Søket foregår i to trinn. Først finner man hvilken eluatplate/posisjon prøven er i, deretter hvilket arkivrack.

 

1.       Finne eluatplate og posisjon for prøve:

Velg «Release tests by sample» (15) under fanen «Routine». Skriv inn Sample ID og dato (16) på prøven du søker opp. Hvis du ikke legger inn dato, søkes det kun 10 dager bak i tid. Legg derfor inn dato som er lengre tilbake i tid enn da prøven ble kjørt. Trykk «Apply» (17).

 

 

 

 

 

 

 

Under feltet «Sample location» (18) finner du informasjon om eluatplate ID og posisjon for prøven.

For eksempel FA0230503 (70). Prøve ID 01469368 befinner seg i eluatplate med ID FA0230503 i posisjon 70.

 

 

 

 

Oversikt over posisjoner i eluatplate:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

C

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

D

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

E

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

F

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

G

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

H

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge inn kommentar på prøve

 

For å legge til kommentar må prøven markeres (19) slik at linjen blir blå. Velg deretter «Comment» (20). Et vindu åpnes. Legg inn kommentar (21) og trykk «Save» (22).

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøven får et symbol (23) som indikerer at her er det lagt til informasjon. Ved å klikke på boblen får man opp et vindu med kommentaren (24). Denne funksjonen kan benyttes til å se om en prøve tidligere har vært ut av arkivet og om prøvemateriale er tatt ut.

    

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Finne arkivrack nummer og posisjon for eluatplate

Skriv inn eluatplate ID og dato i søkefeltet (25). Velg «Apply» (26).

Under feltet «Sample location» (27) finner du informasjon om arkivrack nummer og posisjon for eluatplaten.

 

For eksempel HBE-1 (2,2). Eluatplate ID FA0230503 befinner seg i HBE arkivrack nr 1, skuff 2, plass 2.

 

 

 

2. 5 UTSTYRSRELATERTE PROSEDYRER OG VEDLIKEHOLD

2.5.1 Mikroskop – Köhler innstilling, ergonomi, bruk og vedlikehold

 

 

Ansvarlig institusjon:Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus

Versjon:1

Dato:10.10.2013

Forfatter: Anna Wittersø (fagbioingeniør gyn.)

Godkjent av: : Britt Mona Dybdahl (seksjonsleder cytologi)

 

Hensikt:

Beskrive mikroskopets oppbygging og bruk.

Omfang:

Mikroskopet brukes til å forstørre og undersøke små objekter. Prosedyren beskriver både bruk og vedlikehold av mikroskop.

Definisjoner:

Navn på de ulike mikroskopdelene: Se tegning med forklaring.

Beskrivelse/protokoll:

Figuren viser en skjematisk tegning av et mikroskop, med forklaring av de ulike delene:


JPG image, 343 x 395

1.    Okular    

2.    Tubus                                 

3.    Objektiv                              

4.    Objektholder                        

5.    Objektbord                          

6.    Objekt                                

7.    Kondensor                           

8.    Aperturblender/filterholder.           

9.    Sentrerskrue (kondensorskrue)

10. Regulering av kondensorhøyden

11. Lysfeltblender

12. Lampebryter

13. Lyskilde

14. Fininnstilling av objektbord (mikrometerskrue)

15. Grovinnstilling av objektbord

16. Bevegelse av objektholder (fram/tilbake)

17. Bevegelse av objektholder (høyre/venstre)

18. Objektivrevolver


 

 

Preparatet som skal mikroskoperes legges på objektbordet. Lys fra lyskilden samles via linsesystemet i kondensoren og sendes gjennom objektet. Fra objektet går lyset videre gjennom objektivet. Et mikroskop har som regel flere objektiv med forskjellige forstørrelser. Disse er festet til en dreibar skive, objektivrevolveren. Objektivet lager et forstørret bilde.

 

Via tubus går lyset videre fra objektivet til okularet. Okularet er linsesystemet nærmest øyet. Bildet forstørres ytterligere i okularet. Det finnes okular som gir forskjellig forstørrelse. Den aktuelle forstørrelsen står oftest angitt på både okularet og objektivet. Mikroskopets totale forstørrelse er produktet av objektivets og okularets forstørrelse slik det framgår av denne formelen:

 

Total forstørrelse = objektivets forstørrelse x okularets forstørrelse

 

De fleste mikroskop er i dag binokulære, det vil si at de har to okular, slik at man ser i mikroskopet med begge øynene. Det finnes muligheter for å justere for eventuelle forskjeller mellom øynene ved å dreie på det ene av okularene. Avstanden mellom okularene kan også justeres til den enkeltes øyeavstand.

 

Innstilling etter Köhlers prinsipp:

Oppløsningsevnen til et mikroskop sier noe om mikroskopets evne til å få frem detaljer i objektet. Det er objektets kvalitet som avgjør hvor god oppløsning det er i bildet. For å utnytte mikroskopet fullt ut, må det innstilles etter Köhlers prinsipp. Dette innebærer at man i tillegg til å bringe kondensorens og mikroskopets optiske akser sammen, også eliminerer unødig lys. På denne måten oppnås størst billedkontrast og oppløsning.

Fremgangsmåte:

1.    Legg preparatet på objektbordet. Fokuser med objektiv 10 x.

2.    Hev kondensoren helt opp med både topp og hjelpelinser på plass.

3.    Lukk både den nederste blenderen (lysfeltblenderen) og den øverste blenderen (aperturblenderen i kondensoren).

4.    Senk kondensoren forsiktig inntil åpningen i den nederste blenderen (lysfeltblenderen) sees skarpt.

5.    Sentrer kondensoren nøyaktig ved hjelp av de to kondensorskruene.

6.    Åpne den nederste blenderen (lysfeltblenderen) inntil kanten så vidt forsvinner utenfor synsfeltet.

7.    Fjern et okular og se ned gjennom tubus mot objektivets bakre linse, øyet må holdes 10-12 cm fra tubus for å se linsens ytterkant skarpt.

8.    Innstill den øverste blenderen (aperturblenderen) slik at diameteren av det lyse området er ca ¾ av hele linsens diameter.

9.    Sett okularet på plass. Innstill bildet skarpt ved hjelp av justeringsskruen for fininnstilling (mikrometerskruen). Finjuster om nødvendig lysmengden ved hjelp av aperturblenderen

 

Ergonomi / Arbeidsstilling:

Mikroskoperingsarbeid er utfordrende for kroppen da arbeidsstillingen blir låst pga hodets stilling mot okularet samtidig som fokuseringsskruen må betjenes. Arbeidet stiller store krav til syn og konsentrasjon.

 

Hva er viktig:

             Å innta en naturlig og avslappet stilling for nakken når øynene har en optimal stilling mot okularene. Sitt rett foran og nær arbeidet. Still inn bord, stol og mikroskop slik at du sitter riktig: Hold hodet rett med senkede skuldre.

             Avslappede skuldre og støtte for underarmene som styrer fokuseringsskruen. Ha underarm hvilende på bordet med 90˚ vinkel ved albuen.

             Benytt en god kontorstol som kan tilpasses den enkeltes behov. God støtte for bena enten på gulvet eller på fot-ring. Ha ryggstøtte i nedre del av korsryggen.

             Sørg for avlastningsplass ved siden av mikroskopet.

             Ta pauser ofte og reis deg gjerne opp!

             Stopp opp i arbeidet og fokuser blikket på noe langt unna.

 

Råd ved mikroskopering:

Den beste investeringen mht universell utforming er et hev og senkbart bord til mikroskopet!

Mikroskop plassert på lav laboratoriebenk er relativt vanlig. Denne arbeidshøyden går greit mht tilpasning for mange. Imidlertid får høye personer problemer med å innta en god arbeidsstilling

Plassering av mikroskop på høy laboratoriebenk (90 cm) anbefales da det gir muligheter for de fleste uansett kroppshøyde å oppnå en god arbeidsstilling. Tilpasning av arbeidsstillingen gjøres da med en god laboratoriestol med høy lift og fot-ring.

 

Fremgangsmåte ved mikroskopering:

1.    Skru på lyset og innstill lysstyrken.

2.    Sett kondensoren i øverste stilling.

3.    Tilpass avstanden mellom okularene til egen øyeavstand.

4.    Legg preparatet på objektbordet og fest det med objektholderen.

5.    Drei på objektivrevolveren til det objektivet som gir minst forstørrelse er like over selve objektet.

6.    Se på objektivbordet mens du skru dette så langt som mulig opp mot objektivet uten at objektet berører linsen på objektivet.

7.    Se gjennom okularet og senk objektbordet langsomt med grovinnstillingsskruen til du finner bildet i mikroskopet.

8.    Fokuser med fininnstillingsskruen (mikrometerskruen).

9.    Korriger for eventuell synsforskjell på øynene ved å dreie det ene okularet etter følgende fremgangsmåte:

a.    Se gjennom det faste okularet (som oftest det venstre) med venstre øye.

b.    Lukk høyre øye.

c.    Still bildet skarpt med mikrometerskruen.

d.    Se gjennom det justerbare okularet (som oftest det høyre) med høyre øye.

e.    Lukk venstre øye.

f.     Drei på det høyre okularet til bildet er skarpt.

10. Skift til objektiv med større forstørrelse dersom dette er ønskelig.

11. Fokuser på nytt med fininnstillingsskruen.

12. Skru av lyset og sett på støvhetten når mikroskopet ikke er i bruk.

 

Ved mikroskopi med 100 x objektiv og oljeimmersjonslinse:

1.    Fokuser med 10 x objektiv. Flytt dette til siden med objektivrevolveren.

2.    Drypp en dråpe immersjonsolje på objektet. Før objektet slik at oljen ligger i lysveien.

3.    Bytt til 100 x objektiv som er merket med sort ring. Objektivet får kontakt med oljen. NB! De andre objektivene kan ødelegges ved kontakt med olje.

4.    Fokuser med fininnstillingsskruen (mikrometerskruen). Ikke bruk grovinnstilingsskruen.

5.    Tørk bort oljen på objektivet umiddelbart etter mikroskoperingen.

6.    Rengjør til slutt 100 x objektivet med linsepapir fuktet med spesialrensemiddel, for eksempel Kodak lens cleaner. Bruk ikke vann, sprit eller xylol/xylen til rengjøring av mikroskop.

7.    Slå av lyset og sett på støvhetten når mikroskopet ikke er i bruk.

 

Vedlikehold:

Se også bruksanvisning for mikroskopet.

         Plasser mikroskopet på et stødig bord der det ikke utsettes for sprut av vann, kjemikalier, vibrasjon fra sentrifuge eller kraftig støt. Det skal ikke stå i direkte sollys eller nær en varmekilde.

         Støvbeskytt mikroskopet ved å dekke det til med plasthette når det ikke er i bruk.

         Rengjør okular og objektiv med linsepapir.

         Fjern umiddelbart immersjonsolje ved hjelp av linsepapir fuktet med spesialrensemiddel, for eksempel Kodak lens cleaner.

         NB! Vanlig sprit, vann eller xylen må ikke brukes da det ødelegger linsen!

         Rengjør objektbordet og utsiden av mikroskopet med en lett fuktet klut som ikke loer.

         Ved skifte av lyspære må denne ikke berøres direkte med fingrene da fett vil avsettes på pæren og brennes fast. Hold pæren i linsepapir når den skal plasseres i holderen.

 

Hvert år skal det utføres vedlikeholdsservice av erfarne servicefolk. Medisinteknisk avdeling er ansvarlig for å administrere denne servicen, og får rapport fra disse.

Kilder/referanser:

Noklus

NTNU

 

2.5.2 Bruk og vedlikehold av Cobas p 480 – Decap og recap av PreservCyt prøvebeholdere

2.5.3 Bruk og vedlikehold av Cobas x 480 – ekstraksjonsmodul

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus

Versjon:1

Dato: April 2015

Forfatter:

Godkjent av: Gunn Marit Jørpeland Barstad

 

Hensikt:

Påvise om det er høy-risiko HPV tilstede i cytologisk materiale fra kvinner som deltar i masseundersøkelsen for livmorhalskreft. Både primær og sekundær screening. Analyseringen gjøres på Cobas4800 som isolerer DNA og tilbereder PCR analysereaksjonen i modul cobas X 480.

Realtime PCR gjøres deretter i Light cycler modul cobas Z 480

Bakgrunn og definisjoner:

Fra 01.02.2015/01.04.2015 innføres et HPV-basert screeningprogram (primær screening) mot livmorhalskreft i fylkene Rogaland, Hordaland, Nord og Sør-Trøndelag. I de aktuelle fylkene vil kvinner i alderen 34-69 år, som er født på en partallsdag, omfattes av den nye screeningstrategien. Kvinner 34-69 år født på en oddetallsdag og alle kvinner 25-33 år skal fortsatt følge et cytologibasert screeningprogram.

                                                 

Kriterier for allokering til HPV eller cytologi:

 

Kvinner 34-69 år

- bosatt i prøvefylkene

HPV

CYTOLOGI

Fødselsdag

Partallsdag

Oddetallsdag

Screeningprøve

Celleprøve tatt der ingen av punktene under har inntruffet de siste 2 årene:

-      unormal cytologi prøve

-      positiv HPV-test

-      histologiske prøve med følgende resultat (kode og tekst)*

-      behandling

Ikke villscreeningprøve

 

Prøve tatt > enn 4 år etter negativ HPV-test fra 01.02.2015

Prøve tatt < 4 år etter negativ HPV-test

Kvinner, som ikke vil i HPV-arm - papirskjema

Nei

Ja

 

Prosedyren omfatter bruk og vedlikehold av Cobas x480 i forbindelse med HPV-test i primærscreening og HPV-test som sekundærtest.

 

HPV: Humant Papilloma virus

Thinprep: transportmedium og fikseringsvæske for væskebasert cytologimateriale

LSIL: Lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon

HSIL: Høygradig skvamøs intraepitelial lesjon

ASCUS: Atypisk skvamøs celleforandring av usikker betydning

ASC-H: Atypisk skvamøs celleforandring suspekt for høygradige forandringer

CIN: Cervical intraepithelial neoplasia

 

Beskrivelse/protokoll:

Cobas 4800 er en helautomatisk analyseplattform som isolerer DNA fra ThinPrep cytologisk materiale og tilbereder PCR realtime analysereaksjonen som utføres i en tilhørende modul.

 

NB! Bruk alltid hansker når en jobber med maskin og håndterer prøver og utstyr.

HMS:

SDS kan virke irriterende på hud og øyne.MGP inneholder isopropanol og kan være toksisk ved innånding og ved hudkontakt. Thinprep material inneholder metanol.

Reagenser:

Alle reagenser og kontroller oppbevares i kjøleskap (4-8 °C) unntatt Wash Buffer som oppbevares ved romtemperatur.

Reagenser finnes til 24 tester (disse brukes til 22 prøver + 2 kontroll) eller 96 (disse brukes til 46/70/94 prøver + 2 kontroll).

Cobas 4800 sample preparation kit, 240 tester (P/N 05235782190), Elution Buffer (EB) Magnetic Glass Particles (MGP)

Cobas 4800 System Liquid Cytology Preparation kit 240 tester, (P/N 05235812190), Proteinase K, Lysis Buffer (LYS), SDS,

Cobas 4800 System Wash Buffer kit 240 tester, (P/N 05235863190), Wash Buffer (WB)

Cobas 4800 HPV Amplification/Detection kit 240 tester (P/N 05235901190), HPV mastermix (HPV MMX), HPV Mg løsning (HPV Mg/Mn)

Cobas 4800 sample preparation kit, 960 tester (P/N 05235804190), Elution Buffer (EB) Magnetic Glass Particles (MGP)

Cobas 4800 System Liquid Cytology Preparation kit 960 tester, (P/N 05235839190), Proteinase K, Lysis Buffer (LYS), SDS,

Cobas 4800 System Wash Buffer kit 960 tester, (P/N 05235871190), Wash Buffer (WB)

Cobas 4800 HPV Amplification/Detection kit 960 tester (P/N 05235910190), HPV mastermix (HPV MMX), HPV Mg løsning (HPV Mg/Mn)

 

Cobas 4800 HPV controls kit 10 sett, (P/N 05235855190), HPV Positiv kontroll (HPV+), HPV Negativ kontroll (HPV-)

Utstyr:

Vortex mikser

Pudderfrie hansker

13 ml Round base rør (Sarstedt P/N 60.541.122) og korker (Sarstedt P/N 65.176.026)

CO-RE Tips 1000µl rack antall 96 (Roche P/N 04639642001)

50 ml Reagens reservoir (Roche P/N 05232732001)

200 ml Reagens reservoir (Roche P/N 05232759001)

cobas 4800 system extraction plate (Roche P/N 05232716001)

cobas 4800 system Microwell Plate and Sealing Film (Roche P/N 05232724001)

Solid waste bag (Roche P/N 05530873001 (small) eller Roche P/N 04691989001 (large))

Hamilton STAR plastic chute (Roche P/N 04639669001)

 

Fremgangsmåte:

Eventuelle feilmeldinger vises nederst i skjermbildet og er merket med en varseltrekant.

 

Forberedelser til prøvekjøring

Finn frem prøver til HPV analysering.

Sett prøvene i COBAS p480 (se egen prosedyre).

Ta ut reagenser fra kjøleskapet som skal ha romtemperatur ved analysering: Elution Buffer (EB), Magnetic Glass Particles (MGP), Lysis Buffer(LYS), SDS, Positiv kontroll, Negativ kontroll, Proteinase K.

Wash Buffer (WB) står lagret i romtemperatur

Mastermix og Mn2+ skal settes direkte fra kjøleskap på instrumentet.

Prøvene skal ha romtemperatur.

NB! Ikke pre-mix eller vorteks noen reagenser bortsett fra MGP før bruk

 

Oppstart

Slå på cobas z 480 instrumentet

Slå på varme/riste enheten og cobas x 480 instrumentet

Slå på datamaskinen og logg inn i Windows hvis den ikke er innlogget

Åpne Cobas 4800 v 1.0 programvaren og logg inn

 

Utfør vedlikehold

Velg Overview > System > cobas x 480 og kontroller vedlikeholdsstatus.

Hvis det er tid for ukentlig vedlikehold, velg Perform weekly maintenance.

Hvis det er tid for daglig vedlikehold, velg  Perform daily maintenance.

 

Følg instruksjonene på skjermen.

 

Klargjøring av prøver 

Dersom det er < 3ml prøvemateriale igjen, eller dersom materialet inneholder store partikler, må en skrive ut nye barkoder til disse prøvene og materialet pipetteres (tømmes) over i 10 ml Sarstedt rør merket med nye barkoder.

NB! Kontroller nummer nøye når en tømmer prøvematerial fra originalglass til nytt rør!

Sett prøvene i egnet prøveholder. Sarstedt 10 ml rør må settes i eget holder.

Husk å snu barkodene mot høyre i holder!

 

Start analyse serie

Velg New run, en ny dialogboks åpnes

Velg alternativet Full, og hak av HPV som test type.

Trykk OK-knappen.

5.4.6 Last prøver

Sett alle prøveholderne i sine angitte spor på det automatiske innlastingsbrettet.

Den korrekte innlastingsposisjonen angis av blinkende LED-lys over det automatiske innlastingsbrettet.

Trykk på Load specimen.

 

COBAS leser nå barkodene og sammenligner de med liste fra LIS.

Bekreft arbeidsbestilling og klikk på next.

 

Last forbruksmateriell

Plasser en ”deepwell plate” og en ”microwell plate” på egen holder.

 

Kontroller at det er ingen tomme brett til pipettespisser i holdere.

Barkodene for ”deepwell plate” og ”tip racks” må snus mot høyre på transportøren.

Barkoden for ”microwell plate” skal vende motsatt vei av brukeren.

Sett alle forbruks holdere i sine angitte spor på det automatiske innlastingsbrettet.

Den korrekte innlastingsposisjonen angis av blinkende LED-lys over det automatiske innlastingsbrettet.

Plasser forbruksvare transportørene i følgende posisjoner:

Platetransportør i posisjon 1-6

Venstre pipettetransportør i posisjon 11-16

Høyre pipettetransportør i posisjon 35-40

Klikk på Load Consumables

 

Last reagenser

Avhengig av antall prøver gir systemet beskjed om «expected kit size» 24 eller 96.

Bruk mengde reagenser som hører til!

Skan barkode for Wash Buffer (WB) og 200 ml reagensbeholder, WB helles oppi denne. Når barkoden er akseptert vil det aktuelle reagenset på listen være haket av og lyse grønt.

Plasser reagensbeholder på den angitte posisjonen i holder.

Sett holder i sin angitte spor på det automatiske innlastingsbrettet.

Den korrekte innlastingsposisjonen angis av blinkende LED-lys over det automatiske innlastingsbrettet.

Klikk load reagents

Skan barkoden for Elution Buffer (EB) og en 50 ml reagens beholder. EB tømmes over i beholderen og plasseres i riktig posisjon reagens beholder.

Gjør tilsvarende for Lysis reagenset (LYS), SDS og MGP som mikses veldig godt på vorteksmikser (eller ev. kraftig risting i 10 sek).

Observer at feltet på bunnen av MGP flasken er blank før den tømmes over i beholderen.

Sett holder i sin angitte spor på det automatiske innlastingsbrettet.

Den korrekte innlastingsposisjonen angis av blinkende LED-lys over det automatiske innlastingsbrettet.

Klikk load reagents

Ta av korkene fra følgende reagenser/kontroller og plasser i korrekt posisjon i reagens holder som anvist på skjermbildet:

 

Protein K

HPV MMX

HPV Mg/Mn

 

HPV (+) pos. Ktr

HPV (-) neg ktr.

        

Sett holder i sin angitte spor på det automatiske innlastingsbrettet.

Den korrekte innlastingsposisjonen angis av blinkende LED-lys over det automatiske innlastingsbrettet.

Klikk load reagents

 

Kontroller om alt forbruk/reagenser er riktig satt inn

Klikk Start Run

 

Cobas x480 bruker 1-2 timer på å isolere prøvene, avhengig av antall prøver.

Resultater:

Micowell plate overføres til COBAS z480 til videre analyse (se egen prosedyre)

Microwell platen må overføres til Cobas Z modulen i løpet av 90 minutter.

Kvalitetskontroll:

Det skal utføres ekstern kvalitetskontroll ved QCMD.

Vedlikehold:

Ved hver kjøring skal det utføres beskrevet i punktet «utfør vedlikehold».

Maskinen skal ha service 2 ganger/år, utført av ROCHE.

Kilder/referanser:

Roche Molecular Diagnostics, HPV Assay review, version 1,0

Ovestad IT, Vennestrom U, Andersen L, et al. Comparison of different commercial methods for HPV detection in follow-up cytology after ASCUS/LSIL, prediction of CIN2-3 in follow up biopsies and spontaneous regression of CIN2-3. Gynecologic oncology. 2011;123:278-83.

cobas® 4800 System, Operatørmanual Programvareversjon 2.1 for cobas® 4800

HPV Test

 

2.5.4 Bruk og vedlikehold av Cobas z 480 – sanntids PCR og deteksjon

 

 

Ansvarlig institusjon Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus

Versjon:1

Dato: April 2015

Forfatter:

Godkjent av: Gunn Marit Jørpeland Barstad

Hensikt:

Påvise om det er høy-risiko HPV tilstede i cytologisk materiale fra kvinner som deltar i masseundersøkelsen for livmorhalskreft. Både primær og sekundær screening.

Analyseringen gjøres på Cobas4800 som isolerer DNA og tilbereder PCR analysereaksjonen i modul cobas X 480.

Realtime PCR gjøres deretter i Light cycler modul cobas Z 480.

 

Bakgrunn og definisjoner:

Fra 01.02.2015/01.04.2015 innføres et HPV-basert screeningprogram (primær screening) mot livmorhalskreft i fylkene Rogaland, Hordaland, Nord og Sør-Trøndelag. I de aktuelle fylkene vil kvinner i alderen 34-69 år, som er født på en partallsdag, omfattes av den nye screeningstrategien.
Kvinner 34-69 år født på en oddetallsdag og alle kvinner 25-33 år skal fortsatt følge et cytologibasert screeningprogram.

                                                 

Kriterier for allokering til HPV eller cytologi:

Kvinner 34-69 år

- bosatt i prøvefylkene

HPV

CYTOLOGI

Fødselsdag

Partallsdag

Oddetallsdag

Screeningprøve

Celleprøve tatt > 2 år etter siste eventuelle unormale celleprøve(cytologi eller HPV), histologisk prøve uansett resultat, eller behandling.

Ikke villscreeningprøve

 

Prøve tatt > enn 4 år etter negativ HPV-test fra 01.02.2015

Prøve tatt < 4 år etter negativ HPV-test

Kvinner, som ikke vil i HPV-arm - papirskjema

Nei

Ja

 

Prosedyren omfatter bruk og vedlikehold av Cobas z480 i forbindelse med HPV-test i primærscreening og HPV-test som sekundærtest.

 

HPV: Humant Papilloma virus

Thinprep: transportmedium og fikseringsvæske for væskebasert cytologimateriale

LSIL: Lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon

HSIL: Høygradig skvamøs intraepitelial lesjon

ASCUS: Atypisk skvamøs celleforandring av usikker betydning

ASC-H: Atypisk skvamøs celleforandring suspekt for høygradige forandringer

CIN: Cervical intraepithelial neoplasia

 

Beskrivelse/protokoll:

Cobas 4800 er en helautomatisk analyseplattform som isolerer DNA fra ThinPrep cytologisk materiale og tilbereder PCR realtime analysereaksjonen som utføres i en tilhørende modul.
NB!
Bruk alltid hansker når en jobber med maskin og håndterer prøver og utstyr.

Utstyr:

Pudderfrie hansker

Cobas 4800 system Microwell Plate and Sealing Film        P/N 05232724001

Hamilton Robotics sealing mat for 2.2ml block                P/N 6474-01

Fremgangsmåte:

Forberedelser til PCR realtime analysereaksjonen

Klikk på ”Unload” for å ta ut alle holdere med prøver, reagenser, microwell og deepwell plate og pipettespisser.

Forsegl microwell platen med plastfilm.

Fjern først beskyttelseslaget fra filmen og dekk platen med den klebrige siden av filmen. Press filmen godt til mot plateoverflaten og pass på at den er korrekt plassert slik at alle brønnene er godt dekket.

Bruk plast-forsegleren og press filmen godt på plass. Fjern endestykkene av forseglingsfilmen ved å rive langs perforeringen.

Klikk Next.

 

Realtime PCR på Cobas z 480 modulen

 

Trykk på innlastingsknappenpå Cobas z 480 og plasser microwell platen i riktig posisjon og trykk innlastingsknappen knapp en gang til.

Amplifisering/deteksjon starter umiddelbart og estimert tid kommer opp på

skjermbildet.

 

Fjern brukte reagenser, prøver, dypbrønnplate pipettespisser fra instrumentet.

Sett lokk (sealing mat for 2.2ml block) på deep well plate.

 

Sett korker på prøveglassene i COBAS p480 (se egen prosedyre)

 

Deepwell plate lagres i -80°C fryser.

 

Når amplifiseringstrinnet er fullført, press innlastingsknappen på cobas z 480 en gang til for å få ut Microwell platen som kastes i risikoavfall.

 

Resultater:

Se på Amplifiserings kurvene = Fluorescens-vekstkurver for de positive (+) og negative (-) kontrollene for alle kanaler.

 

Kanal 1 HPV       Kanal 2 HPV16   Kanal 3 HPV18   Kanal 4 β-globin               Resultat

Neg. Kontroll     Negativ                Negativ                Negativ                Negativ                Gyldig resultat

Pos. Kontroll      Positiv  Positiv  Positiv  Positiv  Gyldig resultat

 

Klikk på Show result, gjennomgå og godta resultatene ved å markere alle de analyserte prøvene og klikk deretter på ”Accept”

Hvis ønskelig, trykk på ikon for Print for å skrive ut svarene.

 

Markere alle de analyserte prøvene og klikk deretter på send results to LIS

For videre registrering av prøvesvar og godkjenning i LIS, se egen prosedyre.

 

 

Kvalitetskontroll:

I analysen inngår positiv og negativ kontroll som er en kontroll for alle de 4 kanalene i cobas z 480 som brukes for å analysere HPV (se tabell under punkt 5.5). I tillegg måles β-blobin i hver prøve som en intern kontroll for at det er adekvat prøvematerial i den prøven som analyseres. For å få godkjent resultatene for en prøvekjøring må alle disse kontrollene ha gyldig resultat.

Det skal utføres ekstern kvalitetskontroll ved QCMD.

 

Vedlikehold:

Maskinen skal ha service 2ganger/år, utført av ROCHE.

 

Kilder/referanser:

Roche Molecular Diagnostics, HPV Assay review, version 1,0

Ovestad IT, Vennestrom U, Andersen L, et al. Comparison of different commercial methods for HPV detection in follow-up cytology after ASCUS/LSIL, prediction of CIN2-3 in follow up biopsies and spontaneous regression of CIN2-3. Gynecologic oncology. 2011;123:278-83.

cobas® 4800 System, Operatørmanual Programvareversjon 2.1 for cobas® 4800 HPV Test.

 

 

 

2.5.5 Vedlikehold av ThinPrep 5000

 

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Versjon:1

Dato:14.12.2014

Forfatter:

Godkjent av: Hans Kristian Haugland

Hensikt:

Vedlikehold av ThinPrep 5000

Omfang:

Vedlikeholdsprosedyrene for ThinPrep 5000 er delt opp i daglige, ukentlige og etter behov. De er grundig beskrevet i brukerhåndbokens kap. 8

Ansvar:

Vedlikholdsarbeidet utføres av de ansatte ved cytologilaboratoriet

 

Beskrivelse/protokoll:

Daglig eller oftere

Skift fikseringsmiddel for hvert 100. objektglass eller daglig (det som kommer først).

Før en objektglasskassett fylles, tørk av innsiden med en tørr, ikke-skurende klut

Hver uke

Rengjør rundt objektglasskassettene, karusellen og dispergeringsområdet

Rengjør objektglassholderens pneumatiske sugekopper ved objektglasskassettområdet og prosesseringsområdet

Kontroller og tøm avfallsbøttene for filter og objektglass

Etter behov

Tøm avfallsflaske

Rengjør berøringsskjerm

Kontroller og tøm materialet som finnes i robotarmens løfteaksel

Rengjør innmatingskarusell og støvdeksel

Bytt absorberingsputer

Fjern og rengjør dryppebrett

Skift dampekstraktorens kullfilter årlig eller som ønsket

Skift dampekstraktorens hepa-filter om du får melding om dette fra instrumentet

 

Utført vedlikehold dokumenteres på vedlikeholdsplanskjema som ligger ved brukerhåndboken

 

Kvalitetskontroll:

Vedlikeholdsarbeidet utføres etter at dokumentert opplæring i bruk og vedlikehold av ThinPrep 5000 har funnet sted.

 

Kilder/referanser: 

For detaljert instruks for vedlikehold vises det til «Brukerhåndbok for ThinPrep®5000-prosessor med Autoloader» kap. 8. Brukerhåndboken oppbevares i bokhylle for slike i laboratoriet.

 

2. 6 OVERFØRING AV DATA TIL KREFTREGISTERET
2.6.1 Overføring av prøvesvar til Kreftregisteret

 

 

Ansvarlig institusjon: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Versjon:1              

Dato: Juni 2014  

Forfatter:

Godkjent av: Hans Kristian Haugland

Hensikt:

Beskrive forsendelse av prøvesvar til Kreftregisteret

 

Beskrivelse/protokoll:

Kreftregisteret har utarbeidet spesifikasjon for forsendelse av resultat for HPV-test: «Spesifikasjon - overføring av HPV testresultater

Utarbeidet i forbindelse med Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 1. juli 2005. Oppdatert 18. september 2013.  Se vedlegg 9.

 

Basert på spesifiserte T, P og M-koder sendes prøvesvarene elektronisk til Kreftregisteret som XML-meldinger og i pdf-format.

 

2.6.2 Overføring av opplysninger om “vil ikke” i HPV-arm til Kreftregisteret