Nasjonal Algoritme

Flytskjema for oppfølging av cervix-cytologiske screeningprøver*

*Screeningprøve = prøve tatt av kvinner 25-69 år med anbefalt 3 års intervall.

Flytskjemaet gjelder ikke for prøver tatt som ledd i oppfølging etter tidligere patologiske funn eller tidligere behandling for forstadier eller kreft.

For kvinner der risikoen for forstadier og kreft vurderes som forhøyet basert på tidligere screeninghistorikk eller annen tilgjengelig informasjon, bør en mer intensiv oppfølging eller utredning av usikre eller lavgradige celleforandringer overveies.

 

  1. Når repeterte celleprøver er uegnet for cytologisk analyse, anbefales henvisning til gynekolog.
  2. HPV-analyse gjøres på væskebasert primærprøve (refleks-testing). Hvis primærprøven er et konvensjonelt utstryk eller av annen grunn ikke egner seg for HPV analyse, skal ny prøve for HPV test og cytologi tas om 6-12 mnd.
  3. Diagnostisk kolposkopi med portiobiopsier og endocervikal abrasio utføres etter retningslinjer i Veileder i gynekologisk onkologi.

Flytskjemaet dekker ikke alle kliniske situasjoner. I noen tilfeller er det nødvendig at patolog og gynekolog diskuterer det enkelte kasus og vurderer en annen oppfølgingsalgoritme.


Det er satt spesifikke krav til HPV tester for bruk i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, og Helsedirektoratet avgjør hvilke HPV tester som oppfyller kravene.


ASC-US – irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning

LSIL – lavgradig skvamøs intraepitel lesjon

ASC-H – irregulære plateepitelceller med forandringer som kan gi mistanke om høygradig lesjon, men som ikke fyller alle kriteriene til diagnosen HSIL

HSIL – høygradig skvamøs intraepitel lesjon

AGUS – irregulært sylinder/kjertelepitel av usikker opprinnelse og/eller signifikans. Enten endocervicale celler eller endometrieceller som viser kjerneforandringer utover det som sees ved reaktive eller reparative forandringer, men mangler trekkene til ACIS, respektive et infiltrerende karsinom

ACIS – adenokarsinoma in situ

Ca – alle typer cancer

 

 

 

M-koderDiagnose tekstAnbefalt oppfølgingOppfølging av HPV POSITIVE

09010

Uegnet
Materialet uegnet for diagnostikk. Årsak skal angis, f.eks. knust glass, ikke utfylt remisse o.l.( eller Materialet uegnet for diagnostikk, pga. mer enn 50-75% av epitelcellene er dekket av blod, betennelsesceller eller annen forurensing)

Ny celleprøve innen 1-3 måneder

 

 

00100

Normal morfologi UNS

Ny celleprøve om 3 år

 

 

00110

Normal morfologi, men mangler endocervikalt sylinderepitel eller metaplastisk epitel

Ny celleprøve om 3 år

 

 

00120

Normal morfologi, men 50-75% av epitelcellene er dekket av blod, betennelsesceller eller annen forurensing

Ny celleprøve om 3 år

 

 

69100

ASC-US – irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning
OG NEGATIV HPV test

Ny celleprøve om 3 år

 

 

69100

ASC-US – irregulære plateepitelceller med forandringer av usikker betydning
OG POSITIV HPV test eller ukjent HPV

Ny celleprøve og HPV-test om
6 -12 måneder

Normal/ASC-US
og HPV NEGATIV

Ny celleprøve om 3 år

LSIL +
og/ eller HPV POSITIV

Kolposkopi og biopsi

69701

LSIL – lavgradig skvamøs intraepitel lesjon
OG NEGATIV HPV test

Ny celleprøve om 3 år

 

 

69701

LSIL – lavgradig skvamøs intraepitel lesjon
OG POSITIV HPV test eller ukjent HPV

Ny celleprøve og HPV-test om
6 -12 måneder

Normal/ASC-US
og HPV NEGATIV

Ny celleprøve om 3 år

LSIL +
og/ eller HPV POSITIV

Kolposkopi og biopsi

80701

ASC-H – irregulære plateepitelceller med forandringer som kan gi mistanke om høygradig lesjon, men som ikke fyller alle kriteriene til diagnosen HSIL

Kolposkopi og biopsi

 

 

69701

LSIL – lavgradig skvamøs intraepitel lesjon

Ny celleprøve og HPV-test om
6 måneder *

 

 

 

 

80752

HSIL – høygradig skvamøs intraepitel lesjon

Kolposkopi og biopsi

 

 

 

 

80703

Plateepitelkarsinom – en malign infiltrerende tumor bestående av plateepitel.

Kolposkopi og biopsi

 

 

81401

AGUS – irregulært sylinder/kjertelepitel av usikker opprinnelse og/eller signifikans. Enten endocervicale celler eller endometrieceller som viser kjerneforandringer utover det som sees ved reaktive eller reparative forandringer, men mangler trekkene til ACIS, respektive et infiltrerende karsinom

Kolposkopi og biopsi

 

 

81402

ACIS – adenokarsinoma in situ

Kolposkopi og biopsi

 

 

81403

Adenokarsinom UNS – en malign infiltrerende tumor bestående av endocervicale celler

Kolposkopi og biopsi

 

 

80103

Karsinom UNS (koden benyttes for alle andre invasive lesjoner i cervix, nærmere klassifisering gjøres eventuelt i tekstfeltet)

Kolposkopi og biopsi

 

 

80006

Metastase fra malign uklassifiserbar tumor (koden brukes selv om det er mulig å klassifisere tumor)

Kolposkopi og biopsi

 

 

80009

Usikker primær tumor eller metastase

Kolposkopi og biopsi